EAP

Hospital

Unitat docent

ASSIR

Salut mental

CUAP

Àmbit de Barcelona

Rotacions opcionals

Via Barcino (Trinitat Vella)

Capacitat docent: 3-4 

 

ACOLLIDA I PRESENTACIÓ DEL CAP TRINITAT VELLA – VIA BARCINO

DIJOUS 11 DE MAIG DE 2023  a les 12:00h

Aula Sanitària, planta -1, CAP Trinitat Vella – Via Barcino

C/ Via Barcino 88, Barcelona

 

 

 Direcció del centre

  Dr. Joan Juvanteny i Gorgals  jjuvanteny@gencat.cat

 Adjunt de Direcció

  Sra. Paula Álvarez Díaz  palvarez.bcn.ics@gencat.cat

 Referent de Gestió i Serveis

  Sr. José Francisco Garcia Pitera  jfgarcia.bcn.ics@gencat.cat

 Coordinació docent

  Dra. Gemma Cortés Pastor  gcortes.bcn.ics@gencat.cat

 

EL NOSTRE EQUIP

Som un equip format per 8 UBAs (Unitats Bàsiques d’Atenció: metge, infermera i personal de gestió) d’adults, 3 UBAs pediàtriques, Treballadora social, Equip d’Odontologia, Nutricionista, Referent de benestar emocional i Fisioterapeuta. Treballem en equip i en UBAs per oferir una atenció sanitària de qualitat a la nostra població de referència, equitativa, responsable, actualitzada i resolutiva, desenvolupant la docència i la recerca en l’àmbit de la salut, i l’atenció a la comunitat.

Som un equip que creu fermament en els valors de l’Atenció Primària: la persona com a eix central de l’atenció sanitària, amb una atenció integral de la persona, amb visió biopsicosocial  i al llarg de la seva vida, que inclou també atenció a la família (atenent a varies generacions d’una mateixa família) i a la seva situació social, l’atenció a domicili dels pacients crònics i de final de vida, i l’atenció de la comunitat. Vetllem per una atenció de qualitat basada en la confiança professional sanitari-pacient i en el  rigor de l’evidència científica.

Som un equip docent des de fa 19 anys i amb els nostres residents hem anat també creixent i formant-nos professionalment cada dia, incorporant noves competències que ens fan ser més resolutius: Crioteràpia, Cirurgia menor, Infiltracions, Ecografia, Pulsioximetria nocturna, Interpretació de càmera no midriàtica, MAPA, Espirometria, Grups de deshabituació de tabac, Grups de Fibromiàlgia, Grups Psicoeducatius d’Ansietat i d’ Insomni, Grups de Fisioteràpia, Grups d’alimentació i nutrició

Els valors que representen al nostre equip i que ens empenyen a seguir treballant són: Treball en equip, Responsabilitat i Respecte.

 Som un equip petit i molt familiar, en el que procurem cuidar-nos i estar pendents uns dels altres en el dia a dia.

 

 PROJECTE DOCENT

Des del primer moment, el resident forma part de tot l’equip i en especial de la UBA3 formada pels professionals de medicina (Tutor i Resident), infermeria i personal d’atenció al ciutadà.

Durant els primers anys venen un cop al mes a passar consulta amb el seu tutor i a fer guàrdia al contra torn: el Dia del CAP

Ja cap a mitjans de R3 s’incorporen plenament en la vida del CAP: consulta del tutor (conjuntament al principi i conforme va avançant el temps cada cop amb més autonomia fins a poder dur la consulta el propi resident) i consulta d’urgències, participació en les sessions de l’equip (formació, docents, gestió, farmàcia, treball social...), aplicació de les tècniques i participar en les consultes específiques, participar en el grup de comunitària i d’algun dels seus projectes

·         Crioteràpia: es fa dins de la pròpia consulta, per part de la majoria dels tutors

·         Cirurgia menor: a càrrec de la Dra. Arcusa, que realitza consulta de cirurgia menor cada 15 dies, i en la què els residents interessats hi poden participar

·         Ecografia: Disposem d’aparell d’ECOs al centre, que utilitzem en el diagnòstic diferencial d’algunes patologies com TVP, arteriopatia perifèrica, còlic hepàtic o renal...

·         Infiltracions: es fa dins de la pròpia consulta, per part de molts dels tutors

·         Pulsioximetria nocturna: a càrrec del Dr. Juvanteny

·         Interpretació de càmera no midriàtica: poden aprendre i practicar en la lectura de les retinografies de cribatge del pacient DM2 junt amb les Dres. González i Cortés

·         MAPA i Espirometries: tècniques realitzades per les infermeres i les tècnics auxiliars d’infermeria del centre, que us poden ensenyar a fer-les.

·         Grups de Deshabituació de Tabac: sessions grupals per ajudar en l’abandonament de tabac, suport, assessorament, ajuda mútua... a càrrec de la Dra. Arcusa i infermeria Sara Sainz

·         Grups Psicoeducatius d’Ansietat i Insomni, de Depressió i de Víctimes de violència de gènere: duts per la Referent de Benestar Emocional, REBEC, Iris Pallàs

·         Grup de Fibromiàlgia: Sessions grupals d’abordatge multidisciplinar per ajudar a entendre la fibromiàlgia, el seu maneig i gestió personal del dolor crònic, a càrrec de la Dra. Giménez, la Referent de Benestar Emocional i la Fisioterapeuta

·         Grups de Fisioteràpia: a càrrec de la Fisioterapeuta del CAP, Gisela Boix, en relació a diferents temàtiques: Àlgies de columna, Gonartrosi, Fragilitat...

·         Grups d’Hàbits alimentaris i Nutrició: a càrrec del Nutricionista del centre, Damir Blazevic

 

PROFESSIONALS:

PROFESIONALS EAP VIA BARCINO (TRINITAT VELLA)  per UBAs

Atenció Familiar i Comunitària

Gestió i Serveis (GIS)

Infermera de Familia

Metge de Familia (MF)

Horaris

Sra. Lola Herrera

Inf. Sílvia Ribas

Dra. Gemma Cortés

2 matins + 2 tardes

Dv. Lliscant

Sr. Albert Fortuny

Inf. Núria Sans

Dra. M. Ángeles González

2 matins + 2 tardes

Dv. lliscant

Sra. Begoña Revillas

Inf. Paula Álvarez

Dr. Joan Juvanteny

4 matins + 1 tarda

 

 

Inf. Carmen Sánchez

Dra. María Atero

2 matins + 2 tardes

Dv. lliscant

Sra. M. José Morillo

Inf. Sandra Lamarca

Dra. Carolina Giménez

2 matins + 2 tardes

Dv. Lliscant

Sra. Carmen Sanmartin

Inf. Sagrario Barcos

Dr. Joaquim Enguix

3 matins + 2 tardes

 

Sra. Montse Feliu

Inf. Inés Poncelas

Dra. Cristina Alonso

2 matins + 2 tardes

Dv. Lliscant

Sra. Rosa Porret

Inf. Sara Sainz

Dra. Íngrid Arcusa

2 matins + 2 tardes

Dv. Lliscant

Pediatria

Sr. Javier Fernández

Inf. Raquel Casado

Dra. M. Álvarez

2 matins + 2 tardes

Dv. Lliscant

Inf. Aina Sales

Dra. Sara Rodríguez

2 matins + 2 tardes 

Dv. lliscant

Inf. Cristina Álvarez

Dra. Eulàlia Guasch

3 matins + 2 tardes

 

Treball Social

Sra. Ariadna Ramos

TCAI

Sra. Beatriz Medina

Sra. Verónica Montenegro

Odontologia

Dra. Elia Paulo

Salut Mental

Psiquiatria

Dra. Lola Vilató

1 matí

Psicologia

Sr. Luís Estevez

2 matins

REBEC: Referent Benestar Emocional

Sra. Iris Pallàs

 

Psicologia infantojuvenil

Sra. Juliana

1 dia

Logopeda

 

1 dia

Nutricionista

Sr. Damir Blazevic

Fisioterapeuta

Sra. Gisela Boix

 

 

 

  NUESTRO EQUIPO

Somos un equipo formado por 8 UBAs (Unidades Básicas de Atención: Médico, enfermera y personal de gestión) de adultos, 3 UBAs pediátricas, Trabajadora Social, Equipo de Odontología, Nutricionista, Referente de bienestar emocional y Fisioterapeuta. Trabajamos en equipo y en UBAs para ofrecer una atención sanitaria de calidad a nuestra población de referencia, equitativa, responsable, actualizada y resolutiva, desarrollando la docencia, la investigación en el ámbito de la salud y la atención a la comunidad.

Somos un equipo que cree firmemente en los valores de la Atención Primaria: la persona como eje central de la atención sanitaria, con una atención integral de la persona, con visión biopsicosocial y a lo largo de su vida, que incluye también atención a la familia (atendiendo a varias generaciones de una misma familia) y a su situación social, atención de pacientes crónicos en domicilio y de final de vida, y atención de la comunidad. Velamos per una atención de calidad basada en la confianza profesional sanitario-paciente y en el  rigor de la evidencia científica.

Somos un equipo docente desde hace 19 años, y con nuestros residentes hemos ido también creciendo y formándonos profesionalmente cada día, incorporando nuevas competencias que nos hacen ser más resolutivos: Crioterapia, Cirugía menor, Infiltraciones, Ecografía, Pulsioximetria nocturna, Interpretación de cámara no midriática, MAPA, Espirometría, Grupos de deshabituación de tabaco, Grupos de Fibromialgia, Grupos Psicoeducativos de Ansiedad y de Insomnio, Grupos de Fisioterapia, Grupos de alimentación y nutrición.

Los valores que representan a nuestro equipo y que nos empujan a seguir trabajando  son: Trabajo en equipo, Responsabilidad y Respeto.

  

PROYECTO DOCENTE

Desde el primer momento, el residente forma parte de todo el equipo y en especial de la UBA3 formada por los profesionales de medicina (Tutor y Residente), enfermería y personal de atención al ciudadano.

Durante los primeros años vienen una vez al mes a pasar consulta con su tutor y a hacer guardia en el contra turno: el Día del CAP

Ya a mediados de R3 se incorporan plenamente en la vida del CAP: consulta del tutor (conjuntamente al principio y conforme va avanzando el tiempo cada vez con más autonomía hasta poder llevar la consulta el propio residente) y consulta de urgencias, participación en las sesiones del equipo (formación, docentes, gestión, farmacia, Trabajo social...), aplicación de las técnicas y participación en las consultes específicas, participar en el grupo de comunitaria y de alguno de sus proyectos

·         Crioterapia: se lleva a cabo dentro de la propia consulta, por parte de la mayoría de los tutores

·         Cirugía menor: a cargo de la Dra. Arcusa, que realiza consulta de cirugía menor cada 15 días, y en la que los residentes interesados pueden participar

·         Ecografía: Disponemos de aparato de ECOs en el centro, que utilizamos en el diagnóstico diferencial de algunas patologías como TVP, arteriopatía periférica, cólico hepático o renal...

·         Infiltraciones: se realizan dentro de la propia consulta, por parte de muchos de los tutores

·         Pulsioximetria nocturna: a cargo del Dr. Juvanteny

·         Interpretación de cámara no midriática: pueden aprender y practicar en la lectura de les retinografías de cribaje del paciente DM2 junto con las Dras. González i Cortés

·         MAPA y Espirometrías: técnicas realizadas por enfermería i las técnicas auxiliares de enfermería del centro, que os pueden enseñar a hacerlas.

·         Grupos de Deshabituación de Tabaco: sesiones grupales para ayudar en el abandono del tabaco, soporte, asesoramiento, ayuda mutua... a cargo de la Dra. Arcusa i enfermería Sara Sainz

·         Grupos Psicoeducativos de Ansiedad y Insomnio, de Depresión y de Víctimas de violencia de género: llevados a cabo por la Referente de Bienestar Emocional, REBEC, Iris Pallàs

·         Grupo de Fibromialgia: Sesiones grupales de abordaje multidisciplinar para ayudar  a entender la fibromialgia, su manejo y gestión personal del dolor crónico, a cargo de la Dra. Giménez, la Referente de Bienestar Emocional y la Fisioterapeuta

·         Grupos de Fisioterapia: a cargo de la Fisioterapeuta del CAP, Gisela Boix, en relación a diferentes temáticas: Algias de columna, Gonartrosis, Fragilidad...

·         Grupos de Hábitos alimentarios y Nutrición: a cargo del Nutricionista del centre, Damir Blazevic

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE:

Direcció:  Via Barcino 88,  08033 Barcelona

Telèfon: 93 315 39 34 / 93 315 39 36

Transport públic: Metro L1 (Trinitat Vella), L3 i L4 (Trinitat Nova)

                                Autobusos: 11, 60, 62, 76, 96, 97, V31

                                Bicing

Accés amb cotxe:  Nus de la Trinitat, Meridiana, C17, C33, C58

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Telèfon: 933153934

Adreça: Via Barcino 88, 08033, Barcelona.Ver mapa más grande