EAP

Hospital

Unitat docent

ASSIR

Salut mental

CUAP

Àmbit de Barcelona

Rotacions opcionals

Montcada i Reixac

Capacitat docent: 2-4

Direcció del centre Dra. Laura Estella Sánchez (lestella.bcn.ics@gencat.cat)
Coordinació docent Dra. Laura Rubio Pérez (lrubio@gencat.cat)
Adjunt de direcció Sra. Ana Tirado Gascón
Referent de Gestió i Serveis  Sra. Sandra Perales Muñoz

 

PROJECTE DOCENT:


ON SOM?

Estem situats al municipi de Montcada i Reixac, a escassos minuts de Barcelona; s'hi pot arribar mitjançant bus (96, 155) o Rodalies Renfe (linies R2, R3, R4 i R7), disposem també de pàrquing propi.

Montcada i Reixac és un municipi de Catalunya situat a la comarca del Vallès Occidental. Forma part de l'àrea metropolitana de Barcelona. Consta de 12 barris i una extensió de 23,5 km quadrats. La població resident al municipi de Montcada i Reixac segons RCA 2023 és de 35.907 habitants

 

Indicadors de població:

0 - 14 anys

15 - 44 anys

45 - 64 anys

65 - 74 anys

75 - 84 anys

85 anys o més

Total ABS

5.655

13.371

10.987

3.109

1.912

873

35.907

 

Població Total

Població Estrangera*

Índex d’envelliment

% Sobreenvelliment

Índex dependència Global

Índex dependència Senil

Índex dependència Juvenil

35.907

5.216 (14,5%)

104,23

14,8%

50,2%

24,65%

25,5%

*Població Estrangera: 26,3% Marroc, 11,6% Pakistan, 7,3% Hondures, 6,8% Colòmbia i 3,8% Equador

L’hospital de referència del municipi de Montcada i Reixac es l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. L’atenció especialitzada ambulatòria depèn de l’HUVH. Una part s’ofereix a l’Atenció Primària (CAP Sant Andreu i CAP Chafarinas) i la resta a les consultes externes de l’hospital.

 

QUI SOM?

Som un equip dinàmic amb esperit de millora i innovació constant. Apostem per una assistència de qualitat, accessibilitat i atenció a la comunitat. 

La docència és important pel nostre equip, és una important motivació per l'aprenentatge continu. Fem docència pregrau per estudiants de la Facultat de Medicina de la UAB i l'Escola d'Infermeria.

L'equip el composen 18 MF i INF de Família que treballem en el model UBA3 en estreta relació amb els companys de Gestió i Serveis. L’equip es reparteix en 2 centres (EAP Montcada i Reixac i EAP Les Indianes) i un consultori local (Can Sant Joan). També disposem de Línia Pediàtrica, 1 infermera Gestora de Casos, 2 Treballadors Socials, 2 Odontòlegs, 2 Llevadores, 1 referent de benestar emocional (REBEC), 1 higienista dental, 1 nutricionista.

 

QUÈ FEM?

L'activitat assistencial es distribueix en 4 dies de consulta pròpia i un dia d'activitat domiciliària (aguda i crònica). Donem prioritat a la visita presencial, però també fem servir altres modalitats com l’e-consulta i l’atenció telefònica.

Els residents, a partir de R3 passen de manera autònoma la consulta (1 o 2 dies) i realitzen també activitat domiciliària de manera autònoma o conjuntament amb el seu tutor. 

Dins la cartera de serveis també oferim:

- Crioteràpia/Dermatoscòpia

- Cirurgia menor

- Ecografia clínica (abdominal, renovesicoprostàtica, pulmonar, compressió vascular)

- Infiltracions

- MAPA

- Espirometria

- Doppler ITB

- Càmera no midriàtica

- Consulta ITS

 

S’ha format al febrer 2023 la Comissió de Comunitària i enguany encetem el diagnòstic comunitari de la població.

Els nostres residents participen activament de totes aquestes activitats.

Es facilita també la rotació a equips de suport com l'ESIC Casernes (Equip de Suport Integral a la Complexitat).

D'altra banda, els residents també disposen d'un dia a la setmana lliure d'assistència per tal de poder realitzar tasques de docència i recerca. 

 

ACTIVITAT DOCENT/FORMATIVA

Es realitzen sessions de manera habitual (clíniques, bibliogràfiques, organitzatives, salut mental...). Un dia al mes s'organitza una trobada de tots els residents del centre i s'organitzen tallers o sessions específiques per ells.

També s'organitzen cursos i activitats formatives per tot el personal de l'equip.

Els tutors i residents participen activament en projectes de recerca i presentació de comunicacions i pòsters en congressos. Tenim tutors membres de grups de treball de la CAMFIC com el grup d’ètica i de ecografia clínica. Participem en la línia d’investigació en covid persistent (Dra. Torrell).

La relació amb farmaindustria del nostre equip és en general inexistent o molt limitada. No participa en la formació.

 

Us convidem a conèixer-nos millor en les nostres jornades de portes obertes que se celebren anualment.

 


 

 

¿DONDE ESTAMOS?

Estamos situados en el municipio de Montcada i Reixac, a escasos minutos de Barcelona; se puede llegar mediante bus (96, 155) o Cercanías Renfe (linies R2, R3, R4 y R7), disponemos también de parking propio.

Montcada i Reixac es un municipio de Cataluña situado en la comarca del Valles Occidental. Forma parte del área metropolitana de Barcelona. Consta de 12 barrios y una extensión de 23,5 km cuadrados. La población residente en el municipio de Montcada i Reixac según RCA 2023 es de 35.907 habitantes

Indicadores de población:

0 - 14 años

15 - 44 años

45 - 64 años

65 - 74 años

75 – 84 años

85 años o más

Total ABS

5.655

13.371

10.987

3.109

1.912

873

35.907

 

Población Total

Población Extranjera*

Índice de envejecimiento

% Sobreenvejecimiento

Índice dependencia Global

Índice dependencia Senil

Índice dependencia Juvenil

35.907

5.216 (14,5%)

104,23

14,8%

50,2%

24,65%

25,5%

*Población Extranjera: 26,3% Marruecos, 11,6% Pakistán, 7,3% Honduras, 6,8% Colombia i 3,8% Ecuador

El hospital de referencia es el Hospital Universitario Vall de Hebrón. La atención especializada ambulatoria depende de la HUVH. Una parte se ofrece a la Atención Primaria (CAP San Andreu y CAP Chafarinas) y el resto a las consultas externas del hospital.

 

¿QUIENES SOMOS?

Somos un equipo dinámico con espíritu de mejora e innovación constante. Apostamos por una asistencia de calidad, accesible y con atención a la comunidad. 

La docencia es importante para nuestro equipo, es una importante motivación para el aprendizaje continuo. Realizamos docencia pregrado para estudiantes de la Facultat de Medicina de la UAB y de l'Escola d'Infermeria.

El equipo lo componen 18 MF y INF de Familia que trabajamos en el modelo UBA3 en estrecha relación con los compañeros de Gestión y Servicios. El equipo se reparte en 2 centros (EAP Montcada i Reixac y EAP Las Indianas) y un consultorio local (Can San Juan). También disponemos de Línea Pediátrica, 1 enfermera Gestora de Casos, 2 Trabajadores Sociales, 2 Odontólogos, 2 Comadronas, 1 referente de bienestar emocional (REBEC), 1 higienista dental, 1 nutricionista.

 

¿QUÉ HACEMOS?

La actividad asistencial se distribuye en 4 días de consulta propia y un día de actividad domiciliaria (aguda y crónica). Damos prioridad a la visita presencial, pero también usamos otras modalidades como la e-consulta y la atención telefónica.

Los residentes, a partir de R3 pasan de manera autónoma la consulta (1 o 2 días) y realizan también actividad domiciliaria de manera autónoma o conjuntamente con su tutor.

Dentro de la cartera de servicios también ofrecemos:

- Crioterapia/Dermatoscopia

- Cirugía menor

- Ecografía clínica (abdominal/renovesicoprostática/pulmonar/compresión vascular)

- Infiltraciones

- MAPA

- Espirometría

- Doppler

- Cámara no midriática

 

Se ha formado en febrero 2023 la Comisión de Comunitaria y este año comenzamos el diagnóstico

Nuestros residentes participan activamente de todas estas actividades. 

Se facilita también la rotación por equipos de soporte como ESIC Casernes (Equip de Suport Integral a la Complexitat).

Por otro lado, los residentes también disponen de un día a la semana libre de asistencia para poder realizar actividades de docencia e investigación.

 

ACTIVIDAD DOCENTE/FORMATIVA  

Se realizan sesiones de manera habitual (clínicas, bibliográficas, organizativas, salud mental...). Un día al mes se organiza una reunión de todos los residentes del equipo y se preparan talleres o sesiones específicas para ellos. 

También se organizan cursos y actividades formativas para todo el personal del equipo.

Los tutores y residentes participan activamente en proyectos de investigación y presentación de comunicaciones y pósteres en congresos. Tenemos tutores miembros de grupos de trabajo de la CAMFIC como el grupo de ética y de ecografía clínica. Participamos en la línea de investigación en covid persistente (Dra. Torrell).

La relación con farmaindustria de nuestro equipo es en general inexistente o muy limitada. No participa en la formación.

Os invitamos a conocernos mejor en nuestras jornadas de puertas abiertas que se celebran anualmente.

 INFORMACIÓ I SERVEIS QUE OFEREIX L'EAP MONTCADA I REIXAC

 

 

Metge de Família

Infermera

Horari

Medicina de Família

*Tutors docents

CAP MONTCADA I REIXAC

Dra. Eliana Lorenzo Pozo

Sra. Ana Gil Lara

2 M, 2 T, div. lliscants

Dr. Jorgue Gutiérrez Bernal*

Sra. Abigail Laya Llorens

1 M, 3 T, div. lliscants

Dra. Adela Vicens Catala

Sra. Laura Garcia Gascon

1 M, 4 T

Dra. Silvia Guell Parnau

Sr. Ricardo Becerra Fortes

3 M, 1 T, div. lliscants

Dr. Roberto Manzanares Isabel*

Sr. Marcel Lahoz dela Morena

1 M, 3 T, div. lliscants

Dra. Laura Estella Sánchez

Sra. Andrea Martínez

2 M, 2 T, div. lliscants

Dra. Ines de Olano Biada

Sra. Karen Gomez Iñiga

2 M, 2 T, div. lliscants

Dra. M. Angeles Usero Martínez *

Sra. Núria Lopez Poyato

2 M, 2 T, div. lliscants

Dra Laura Rubio Pérez*

Sra. Pilar Sierra Janeras

2 M, 2 T, div. lliscants

CAP LES INDIANES

Dra. Lidia Torres Parada*

Sra. Eva López Martínez

2 M, 2 T, div. lliscants

Dr. Jorge Villarroel López

Sra. Mireia Catalan Ponseti

2 M, 2 T, div. lliscants

Dra. Mariela Udrizar

Sr. Eleder Ortola Castro

2 M, 2 T, div. lliscants

Dra. Elisabet Manent Vivas

Sr. Isidre Leon Llorente

2 M, 2 T, div. lliscants

Dr. Joan Pons i Porta

Sra. Melania Navarrete Palacios

2 M, 2 T, div. lliscants

Dra. Purificación Jordana Ferrando

 

2 M, 2 T, div. lliscants

Dra. Marlene Miranda Palacios

Sra. Beatriz Rosillo Garcia

2 M, 2 T, div. lliscants

Dra. Torrell Vallespín*

Sra. Laura Retuerto Olive

2 M, 2 T, div. lliscants

CONSULTORI LOCAL CAN SANT JOAN

Dra. Ana Anaya Mejias

Sr. Angel Torres Hage-Moussa

3 M, 2 T

 


Telèfon: 935750544

Adreça: Pg. Jaume I, 1, 08110, Montcada i Reixac.