INFORMACIÓ PER A NOUS RESIDENTS: PORTES OBERTES  

 

La guia de la Unitat Docent

La UDM

Qui som?Contacte

Organismes: Comissió de docència

Calendari

 Capacitat docent

Gerència AP de Barcelona

U. Recursos Humans

UBP. Salut Laboral 

La Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Barcelona Ciutat (UDM)

La Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària (AFiC) de Barcelona Ciutat està gestionada per la Gerència d’Atenció Primària de Barcelona de l’Institut Català de la Salut (ICS), i dóna formació especialitzada a MIR de l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària i a Infermeres residents en l'especialitat d'Atenció Familiar i Comunitària.

Està constituïda per 16 Equips d'Atenció Primària (EAP): 15 pertanyen a l’ICS dels Serveis d’ Atenció Primària (SAP) de Litoral, Muntanya, Esquerra i Dreta; i 1 al Parc Sanitari Pere Virgili.

Els centres hospitalaris docents són 5: Hospital de la Vall d’Hebrón, Hospital del Mar, Hospital Dos de Maig, Hospital del Sagrat Cor i Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

També col·laboren amb la Unitat Docent: 14 Centres de Salut Mental i 16 Equips d’ Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), 6 Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP); així com altres unitats i professionals de la Gerència d’Atenció Primària de Barcelona.

(anar amunt)

Qui som?

Cap d'estudis: Judit Pertiñez Mena jpertinez.bcn.ics@gencat.cat

Presidenta de la subcomissió de docència d'infermeria: Montserrat Saumell Torner msaumell.bcn.ics@gencat.cat

Tècnica de salut: Maribel Fernández San Martín mifsanmartin.bcn.ics@gencat.cat

Secretaria de la Unitat Docent:

Correu electrònic: unitatdocent.bcn.ics@gencat.cat

Per a residents externs i sol.licitud d'estades formatives: externsud.bcn.ics@gencat.cat

Per a cursos de la Unitat Docent i Aula del tutor: cursosud.bcn.ics@gencat.cat

L'horari de la Secretaria de la Unitat Docent és de 8.00 a 20.00 h de dilluns a dijous, i de 8.00 a 15.00 h els divendres. Del 15 de juliol al 31 d'agost, el nostre horari serà de 8.00 a 15.00 h de dilluns a divendres.

Telèfon secretaria:  93 207 49 66

 

On som?

c/ Sardenya, 375, Entl. (mapa)
08025 Barcelona

 

(anar amunt)

Organismes de la Unitat Docent Multiprofessional

Comissió de Docència

La Unitat Docent està dirigida per una Comissió de Docència en la qual estan representats els diferents estaments que composen la Unitat, d’acord amb el que assenyala el Decret 165/2015, de 21 de juliol de Formació sanitaria especialitzada de Catalunya.

Actualment aquesta Comissió de Docència està formada per:

La Comissió de Docència es reuneix amb una periodicitat mensual (calendari). El Cap d'Estudis de la Unitat Docent assumeix les funcions que li són atribuïdes en el Programa de l’especialitat.

Subcomissió de Docència d'Infermeria

 Aquesta Subcomissió de docència està formada per:

 • Cap d’estudis de la UDM d’AFiC
 • President/a de la Subcomissió de Docència d’IFiC
 • El director/a d’Infermeria de la Gerència d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat-ICS
 • El tècnic/a de Salut de la Unitat docent
 • Un representant dels coordinadors hospitalaris d’estàncies formatives
 • Un representant dels coordinadors d’estàncies formatives en centres col·laboradors no hospitalaris.
 • Representants dels tutors acreditats per a l’Especialitat d’IFiC
 • Representants dels Infermers Residents (IIR) per cada any d’especialitat:

                     Carla Muñoz Junyent (IIR de primer any, R1)

 • Secretària d’infermeria de la Unitat Docent

La Subcomissió de Docència es reuneix amb caràcter ordinari 4 vegades a l’any, amb una periodicitat mínima trimestral i amb caràcter extraordinari per acord de la pròpia Subcomissió o a proposta del/ de la President/a de la Subcomissió o del/de la Cap d’Estudis.

Comissió d’Avaluació i Acreditació

A la comissió d’Avaluació i Acreditació es tracten tots els aspectes relacionats amb les activitats docents d’avaluació dels residents i acreditació dels tutors de la Unitat Docent. Les decisions que prengui la comissió d’Avaluació i Acreditació han de ser elevades a la Comissió de Docència i a la Subcomissió d'infermeria per a la seva aprovació. Aquesta comissió es reuneix segons les necessitats, amb una periodicitat mínima d’ una vegada l’any.

En formen part:

 • La Cap d'Estudis de la Unitat Docent o la Presidenta de la Subcomissió de docència
 • Els coordinadors docents dels centres docents d’Atenció Primària o les tutores d'infermeria
 • La representant dels Tècnics de Salut de la Unitat Docent
 • Els coordinadors docents hospitalaris

 

Sempre que sigui necessari poden ser convidats altres membres de la Unitat Docent.

(anar amunt)

Capacitat docent

La capacitat docent de la Unitat és de 61 Residents de Medicina Familiar i Comunitària i 32 Residents d'Infermeria Familiar i Comunitària.

Cada tutor només podrà tenir assignat un resident de primer any. L’elecció dels centres d’atenció primària i del dispositiu hospitalari pels residents de primer any (R1) es durà a terme d’acord amb el número d’ordre aconseguit en la prova d’accés al MIR/ EIR. L'oferta de places i distribució dels R1 en els centres d’atenció primària i els hospitals serà la aprovada per la comissió de docència i la Subcomissió d'infermeria.

(anar amunt)

Atenció Primària Barcelona Ciutat - ICS

La Unitat Docent Multiprofessional de Barcelona Ciutat, està estructural i organitzativament dins de l'Atenció Primària Barcelona Ciutat de l'Institut Català de la Salut.

Atenció Primària Barcelona Cutat

Gerència

Gerent: Núria Nadal i Braqué

C. Balmes, 22, 3a planta

08007 Barcelona
Telèfon centraleta: 93 554 26 36
Fax: 93 557 08 35

Unitat d'avaluació, sistemes d'informació i qualitat: Dr. José Luis Del Val  (jlval.bcn.ics@gencar.cat)

Àrea de Farmàcia: Dra. Ester Amado Guirado (eamado@gencat.cat)

Unitat de Recursos Humans:

Contractació: Marta Traveria
Tel: 93 557 07 82
Fax: 93 557 07 50

Informació i sol·licitud de permisos: Pilar Fernández
Tel: 93 557 07 78
Fax: 93 557 07 50

Unitat Bàsica de Prevenció (UBP):

Prevenció de riscos i salut laboral: Tel: 93 433 77 04

(anar amunt)