PORTES OBERTES: Vols fer Família a la nostra UDM?  

 

GUIA DE LA UNITAT DOCENT


La UDM

Qui som?Contacte

Organismes: Comissió de docència

Calendari

 Capacitat docent

Gerència AP de Barcelona

U. Recursos Humans

UBP. Salut Laboral 

 

La Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Barcelona Ciutat (UDM)

La Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària (AFiC) de Barcelona Ciutat està gestionada per la Gerència d’Atenció Primària de Barcelona de l’Institut Català de la Salut (ICS), i dóna formació especialitzada a MIR de l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària i a Infermeres residents en l'especialitat d'Atenció Familiar i Comunitària.

Està constituïda per 20 Equips d'Atenció Primària (EAP) que pertanyen a l’ICS, en els diferents Serveis d’ Atenció Primària (SAP) de Barcelona: Litoral, Muntanya, Esquerra i Dreta.

Els dispositius hospitalaris docents són 5: Hospital de la Vall d’Hebrón (ICS), Hospital del Mar (Parc de Salut Mar), Hospital Dos de Maig (Consorci Sanitari Integral), Hospital Universitari del Sagrat Cor (Grup Quironsalut) i Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

També col·laboren amb la Unitat Docent: 14 Centres de Salut Mental i 16 Equips d’ Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), 4 Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP); així com altres unitats i professionals de la Gerència d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat.

(anar amunt)

Qui som?

Cap d'estudis: Judit Pertiñez Mena jpertinez.bcn.ics@gencat.cat

Presidenta de la subcomissió de docència d'infermeria: Montserrat Saumell Torner msaumell.bcn.ics@gencat.cat

Tècnica de salut: Maribel Fernández San Martín mifsanmartin.bcn.ics@gencat.cat

Secretaria de la Unitat Docent:

Correu electrònic: unitatdocent.bcn.ics@gencat.cat

Per a residents externs i sol.licitud d'estades formatives: externsud.bcn.ics@gencat.cat

Per a cursos de la Unitat Docent i Aula del tutor: cursosud.bcn.ics@gencat.cat

L'horari de la Secretaria de la Unitat Docent és de 8.00 a 17.30h de dilluns a dijous i de 8.00 a 15.00h els divendres. 

Telèfon secretaria:  93 207 49 66. Per cursos i recerca: 93 207 37 16

 

On som?

c/ Sardenya, 375, Entl. (mapa)
08025 Barcelona

 

(anar amunt)

Organismes de la Unitat Docent Multiprofessional

Comissió de Docència

La Unitat Docent està dirigida per una Comissió de Docència en la qual estan representats els diferents estaments que composen la Unitat, d’acord amb el que assenyala el Decret 165/2015, de 21 de juliol de Formació sanitaria especialitzada de Catalunya.

Actualment aquesta Comissió de Docència està formada per:

 • Presidenta: Cap d'estudis de la UDM: Judit Pertíñez
 • Vice-presidenta: Cristina Muñoz
 • Presidenta de la Subcomissió de docència d'infermeria (vocal amb vot): Montserrat Saumell
 • Representant de la Direcció assistencial de l'àmbit AP Barcelona Ciutat ICS: Xavier Mundet (vocal amb vot) 
 • Representant designat per la Direcció General d'ordenació professional i recerca en salut: Tècnica de salut de la UDM: Maribel Fernández (vocal amb vot)
 • Coordinadors docents en representació dels tutors d’Atenció Primària (els podeu veure en cadascun dels centres) (6 vocals amb vot)
 • Coordinadors docents en representació dels dispositius hospitalaris (els podeu veure en cadascun dels centres) (5 vocals amb vot)
 • Representants dels Metges/ses Residents (MIR):
  • Sergi Villanova i Virginia Gomez (MIR R1) (1 vocal amb vot)
  • Maria Miñana i Sergi Pujol (MIR R2) (1 vocal amb vot)
  • Clara Ballart i Marcelo Covelo (MIR R3) (1 vocal amb vot)
  • Clara Espot i Andrea Ramírez (MIR R4) (2 vocals amb vot)
 • Representant de les Infermeres Residents (IIR) (1 vocal amb vot)
 • Secretària de la Unitat Docent (amb veu i sense vot)

La Comissió de Docència es reuneix amb una periodicitat mensual (calendari). La Cap d'Estudis de la Unitat Docent assumeix les funcions que li són atribuïdes en el Decret 165/2015, de 21 de juliol de Formació sanitaria especialitzada de Catalunya.

Subcomissió de Docència d'Infermeria

 Aquesta Subcomissió de docència està formada per:

 • Cap d’estudis de la UDM d’AFiC
 • President/a de la Subcomissió de Docència d’IFiC
 • El director/a d’Infermeria de la Gerència d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat-ICS
 • El tècnic/a de Salut de la Unitat docent
 • Un representant dels coordinadors hospitalaris d’estàncies formatives
 • Un representant dels coordinadors d’estàncies formatives en centres col·laboradors no hospitalaris.
 • Representants dels tutors acreditats per a l’Especialitat d’IFiC
 • Representants dels Infermers Residents (IIR) per cada any d’especialitat:
  • Maria Jose Garcia (IIR R1)
  • Carla Muñoz Junyent (IIR R2)
 • Secretària d’infermeria de la Unitat Docent

La Subcomissió de Docència es reuneix amb caràcter ordinari 4 vegades a l’any, amb una periodicitat mínima trimestral i amb caràcter extraordinari per acord de la pròpia Subcomissió o a proposta del/ de la President/a de la Subcomissió o del/de la Cap d’Estudis.

Comissió d’Avaluació i Comissió d'Acreditació

La comissió d’avaluació té caràcter d'òrgan col·legiat i la seva funció és realitzar l'avaluació anual i final dels residents. Les decisions que prengui han de ser elevades a la Comissió de Docència i a la Subcomissió d'infermeria per a la seva aprovació. 

Està formada per:

 • La Cap d'estudis
 • La Presidenta de la subcomissió d'infermeria en el cas d'especialitats infermeres
 • Els tutors o els coordinadors docents dels centres en representació dels tutors
 • Els coordinadors docents hospitalaris
 • La tècnica de salut de la UDM
 • Una secretària de la UDM

La comisió d'acreditació té la funció delegada des de la comissió de docència de revisar i aprovar les sol·licituds d'acreditació, la reacreditació i recertificació de tutors. Aquesta comissió es reuneix segons les necessitats, amb una periodicitat mínima d’ una vegada l’any. Les decisions que prengui han de ser elevades a la Comissió de Docència i a la Subcomissió d'infermeria per a la seva aprovació.

Està formada per:

 • La Cap d'Estudis
 • La Presidenta de la subcomissió d'infermeria en el cas d'especialitats infermeres
 • Els coordinadors docents dels centres docents d’Atenció Primària o les tutores d'infermeria
 • Una secretària de la UDM 

A les comissions, sempre que sigui necessari poden ser convidats altres membres de la Unitat Docent.

(anar amunt)

Capacitat docent

La capacitat docent de la Unitat és de 60 Residents de Medicina Familiar i Comunitària i 32 Residents d'Infermeria Familiar i Comunitària.

L'oferta de places de R1 a cada convocatòria i la distribució d'aquests en els centres d’atenció primària i els hospitals serà l'aprovada per la Comissió de docència i la Subcomissió d'infermeria. Es podrà consultar a l'apartat: Informació per a nous residents. L’assignació del centre d’atenció primària i del dispositiu hospitalari a cada resident de primer any (R1) es durà a terme a la seva incorporació, d’acord amb el número d’ordre aconseguit en la prova d’accés al MIR/ IIR. L'assignació de tutor es farà durant el primer mes de residència. Cada tutor només podrà tenir assignat un resident de primer any. 

(anar amunt)

Gerència Atenció Primària Barcelona Ciutat - ICS

La Unitat Docent Multiprofessional de Barcelona Ciutat, està estructural i organitzativament dins de la gerència d'Atenció Primària Barcelona Ciutat de l'Institut Català de la Salut.

Gerència:

Gerent: Ricard Riel Cabrera

C. Balmes, 22, 3a planta

08007 Barcelona
Telèfon centraleta: 93 554 26 36
Fax: 93 557 08 35

Unitat d'avaluació, sistemes d'informació i qualitat: Dr. José Luis Del Val  (jlval.bcn.ics@gencar.cat)

Àrea de Farmàcia: Dra. Amelia Troncoso Mariño (atroncoso@gencat.cat) 

Unitat de Recursos Humans:

Contractació: Marta Traveria
Tel: 93 557 07 82
Fax: 93 557 07 50

Informació i sol·licitud de permisos: Pilar Fernández
Tel: 93 557 07 78
Fax: 93 557 07 50

Unitat Bàsica de Prevenció (UBP):

Prevenció de riscos i salut laboral: Tel: 93 433 77 04

(anar amunt)