La guia del resident de Medicina Familiar i Comunitària

Programa
de rotacions
 / Programa de l'especialitat

Programa formatiu
(cursos i recerca)

Guàrdies

Avaluacions (normativa docent) 

Llibre del Resident-Portafoli

La CAMFIC

Bibliografia i pàgines web d'interès

 [traducción google al castellano] [google translation to English]

 


Programa de Rotacions

Esquema
de rotacions R1-R4

Rotació dels R1
a l'equip
d'atenció primària

 Rotacions R2-R3
de pediatria
salut mental
atenció a la salut sexual
i reproductiva

 

Normes generals
de les rotacions
optatives i externes

 

 

Guàrdies

 

Rotacions
optatives

 

Rotacions
rurals

Rotacions
externes

 (amunt)

Esquema de la distribució de les rotacions durant la formació MIR

 

  R1  

 4 mesos a l’Equip d’Atenció Primària (EAP)

 8 mesos Medicina Interna (MI) i Especialitats mèdiques 

  Guàrdies: 12 mesos a Medicina Interna (Hospital) i 1 jornada-guàrdia al mes al CAP/CUAP

 R2

 2 mesos rotacions optatives hospitalàries: MI i Especialitats mèdiques 

 2 mesos Salut Mental (CSMA)

 2 mesos Geriatria/Cures Pal·liatives 

 Especialitats medicoquirúrgiques   

 1 mes Oftalmologia

 1 mes ORL

 2 mesos Reumatologia/COT

 2 mesos Dermatologia

 Guàrdies

 8 mesos a Medicina Interna (Hospital) i 1 jornada-guàrdia al mes al CAP

 2 mesos Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

 2 mesos Cirurgia general

 R3

1 er

semestre

 3 mesos Pediatria AP/hospitalària

 1 mes Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR)

 2 mesos Rotacions optatives AP (es poden fer durant R3 ó R4) 

 Guàrdies

 

   3 mesos Pediatria

   2 mesos Ginecologia i Obstetrícia

   Medicina Interna (Hospital) i 2 jornades-guàrdies al mes al CAP

2on

Semestre

 

 6 mesos a l’ EAP i 1 mes de rotació rural obligatòria (1)

Guàrdies: 6 mesos CAP/ guàrdies voluntàries a CUAP o Hospital

 R4

 

  12 mesos a l’ EAP 

  Guàrdies: 12 mesos al CAP / CUAP

(1) També es pot fer durant R4 o R2 (amb l’acord del coordinador hospitalari).

(amunt)

Metges residents de primer any als EAP

Seguint les directrius del programa oficial, els metges residents de primer any comencen el seu aprenentatge amb una rotació de 4 mesos de durada pels centres docents d’atenció primària i que han de realitzar, si és possible, en el decurs del primer semestre.

Els metges residents trien el centre on duran a terme les seves activitats relacionades amb l’atenció primària i són adscrits a un tutor encarregat de supervisar directament el progrés formatiu del resident al llarg de tot el Programa. Amb una periodicitat mínima trimestral, els metges residents s’entrevistaran amb el seu tutor, i aquest complimentarà el full d'entrevista tutor-resident a través d'un formulari on-line disponible a la web, i se'n guardarà una còpia signada al CAP i al Portafoli/Llibre del resident.

Com a objectius docents específics per a aquest període podem indicar els següents:

 • Identificació amb el que serà el seu centre de referència durant tot el període de residència.
 • Assistència activa a les consultes del seu tutor i infermera de referència.
 • Participació en l’atenció domiciliària urgent i programada.
 • Coneixement de l’estructura i funcionament de les urgències en l’àmbit del seu centre d’atenció primària.
 • Participació en les activitats docents del centre (sessions, etc.).
 • Coneixement dels sistemes de documentació clínica i registre utilitzats en el centre (e-CAP, recepta electrònica, etc).
 • Coneixement del funcionament de la Unitat d’Admissions i Atenció al Ciutadà del centre.
 • Coneixement de la comunitat coberta per l’EAP.
 • Coneixement de les funcions dels professionals de treball social de l’EAP.

Rotacions de Pediatria, Salut Mental i Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (segon i tercer any)

A l’inici de la seva rotació, els metges residents hauran de presentar-se davant el responsable del centre corresponent i hauran de lliurar la llista de guàrdies que han de realitzar durant la seva estada al servei, i notificar-li totes les circumstàncies que puguin afectar la seva assistència normal a les activitats programades (vacances, guàrdies, baixes...). Qualsevol problema que pugui aparèixer durant la seva estada l’haurà de comunicar al seu tutor.

 

(amunt)

Rotació Rural

La rotació rural és obligatòria i es regeix per la normativa següent:

 • Ha de tenir una durada mínima d’un mes i màxima de 2 mesos. El mes obligatori resta dels mesos de rotació per AP i el mes opcional resta dels dos mesos de rotació optativa de l’R3-R4.
 • Es realitzarà en el període que va entre el segon semestre de R3 i el primer quadrimestre de R4, per tal que no interfereixi en les rotacions hospitalàries ni en les tasques del final de la residència. Excepcionalment es podrà sol.licitar fora d'aquest període presentant una justificació a la Unitat Docent, i caldrà l’autorització del coordinador hospitalari o del CAP, i del tutor. Aquesta norma serà aplicada a partir de la promoció 2013-2017.
 • Els residents podran optar per demanar la rotació en els centres acreditats per la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, com a mínim amb 2 mesos d’antelació respecte a la data que demanin fer la rotació. Caldrà complimentar el formulari i enviar-lo a la Unitat Docent. Serà la UD de Barcelona qui es posarà en contacte amb la UD receptora per obtenir la seva autorització. En el formulari es podran demanar fins a 3 opcions de llocs i possibles dates.
 • En el cas que el resident demani fer la rotació en un centre no acreditat per la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (tant de Catalunya com de la resta de l’Estat o altres països) es tramitarà la documentació com si es tractés d’una rotació externa. Per aquest cas és la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut qui te la capacitat d’autoritzar o no la rotació i també cal demanar-la amb una antelació de com a mínim 2 mesos. El temps de rotació rural no computarà com a rotació externa encara que el procediment sigui el mateix.

Aqui podeu consultar el llistat de centres rurals acreditats.

El grup de medicina rural de la CAMFIC ha elaborat un document amb els objectius que ha de tenir la rotació rural.

(amunt)

Normes generals de les rotacions optatives i externes

Els residents de la UD disposen d’un total de quatre mesos al llarg del seu període de residència per a realitzar rotacions optatives i/o externes, amb la següent distribució:.

 • Dos mesos durant l’R2 (hi podran haver variacions en funció de la organització de cada hospital). Es podrà escollir entre una de les següents modalitats:
 1. Dos mesos de rotació optativa, a escollir entre Medicina Interna i les demés especialitats mèdiques.
 2. Un mes de rotació optativa + un mes de rotació optativa, a escollir entre Medicina Interna i les demés especialitats mèdiques.
 • Dos mesos durant l’R3 o R4. Es podrà escollir entre una de les següents modalitats:
 1. Dos mesos de rotació optativa.
 2. Un mes de rotació optativa + un mes de rotació externa

S’entén per rotació optativa aquella que té lloc en un servei que forma part de la UD, o que n’és col·laborador, o té conveni amb ella, sempre a centres ubicats a Barcelona (amb l’excepció de la rotació rural).

Una rotació externa, en canvi, és aquella que té lloc a centres que no formen part de la UD ni són col·laboradors ni tenen conveni amb ella. Això inclou tant centres ubicats a Barcelona com fora d’ella.

Les rotacions optatives i/o externes, al igual que les rurals, es realitzaran en el període que va entre el segon semestre de R3 i el primer quadrimestre de R4, per tal que no interfereixin en les rotacions hospitalàries ni en les tasques del final de la residència. Per fer-les fora d'aquest període caldrà presentar una justificació a la Unitat Docent, amb autorització del  coordinador docent i del tutor, i caldrà l'aprovació de la comissió de docència. 

El resident també pot optar per no demanar la rotació optativa i/o externa i, en aquest cas, el temps corresponent restarà amb el seu tutor al CAP.

(amunt)

Rotacions optatives de R3 i R4

Durant el tercer o el quart any, el programa inclou 2 mesos de rotacions optatives a proposta del metge resident sempre i quan siguin acceptades pel seu tutor. Les possibilitats inclouran almenys les següents:

 

 

(amunt)

Rotacions Externes 

 

Per a residents de la UD 

 Per a residents externs a la UD

Per a residents de la UD:

Es podrà realitzar un mes de rotació externa en altres centres o unitats proposades pel resident o el seu tutor tant a Catalunya, a Espanya, com a l’estranger. L’acceptació estarà condicionada al vist i plau de la Comissió de Docència i a l’autorització per part del Departament de Salut/Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (Generalitat de Catalunya).

Les rotacions externes, al igual que les optatives i les rurals, es realitzaran en el període que va entre el segon semestre de R3 i el primer quadrimestre de R4, per tal que no interfereixin en les rotacions hospitalàries ni en les tasques del final de la residència. Per fer-les fora d'aquest període caldrà presentar una justificació a la Unitat Docent, amb autorització del  coordinador docent i del tutor, i caldrà l'aprovació de la comissió de docència. 

La Direcció General de Planificació i Recerca en Salut no autoritzarà, en cap cas, rotacions externes en els darrers tres mesos previs a la finalització de la residència. 

Normativa per estades de metges residents de MFiC de les UD de Catalunya en centres o serveis fora de l’àmbit de la seva UD i sense conveni

D’acord amb el Decret Català 165/2015 i el Real Decreto 183/2008, el personal resident podrà realitzar rotacions externes no previstes en la acreditació atorgada al Centre o Unitat Docent en la que desenvolupa el Programa de Formació sempre que es compleixin els següents requisits:

 • Que els objectius d’aprenentatge que es plantegin no es puguin assolir en els recursos disponibles de la Unitat Docent (centres docents o col·laboradors).
 • Que la rotació externa sigui proposada i autoritzada pels òrgans competents, especificant els objectius que es pretendran, que es referiran a l’ampliació de coneixements o l’aprenentatge de tècniques no practicades en la Unitat Docent i adequades al Programa de Formació.
 • Que la Gerència del Centre d’origen es comprometi expressament a continuar abonant al resident la totalitat de les seves retribucions, incloses les derivades de l’atenció continuada que pogués realitzar durant la rotació externa.
 • Que es realitzin en centres acreditats per a la docència o en centres de reconegut prestigi, els quals acceptin expressament l’estada.
 • Que les rotacions externes no donaran dret al rèdit de despeses de viatge ni a dietes d’allotjament i manutenció.
 • Que les rotacions externes no donaran dret a certificats d’aprofitament altres que els que els centres de destí proporcionin.
 • Les rotacions externes figuraran, degudament visades, en el Llibre de l’Especialista en Formació, i el Centre o Unitat on s’han practicat les activitats està obligat a emetre el corresponent informe d’avaluació.

Cada resident pot proposar la rotació que consideri convenient per completar la seva formació i haurà de contactar amb el centre receptor per tal d’obtenir l’acceptació del mateix i un programa de la rotació amb els objectius docents proposats.

La Unitat Docent ha elaborat un catàleg de rotacions que han estat realitzades per residents de promocions prèvies o proposades per centres docents i col·laboradors de la UD.

Per a sol·licitar la rotació externa, s'han d'omplir aquests formularis (Annex 1, 2: sol·licitud, informe del tutor), l'imprès d'acceptació de les condicions, i enviar la carta d'acceptació del lloc de destí i un programa de la rotació. La documentació s’ha d’enviar a la Unitat Docent amb un mínim de 3 mesos d’antelació.

A la tornada, haureu de fer arribar a la Unitat Docent:

 1. la memòria d’activitats desenvolupades.
 2. la certificació de l’estada del resident al centre/servei.
 3. el full d’avaluació de la rotació (model del Ministeri) complimentada del responsable del resident durant l’estada al centre o servei receptor.
 4. el full d’avaluació de la rotació complimentada pel resident.

(anar amunt)

Per a residents externs a la UD:

Des de la UD oferim, per a residents externs, la possibilitat de realitzar rotacions des de 1 mes fins a un màxim de 3 mesos en els següents serveis. Les places són limitades: 

 • Medicina Familiar i Comunitària en un Centre d'Atenció Primària (CAP).
 • Medicina Familiar i Comunitària en un Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP).
 • Pediatria en un Centre d'Atenció Primària (CAP).
 • Estada en un Servei d'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) d'Atenció Primària.
 • Estada en alguna Unitat de l'Àmbit d'AP Barcelona Ciutat:
  • Cirurgia Menor
  • Servei de Radiodiagnòstic
  • Unitat de farmàcia AP
  • Gestió en AP
  • Unitat BASIQ d'Avaluació, Sistemes d'Informació i Qualitat Assistencial.

- Residents de l'Estat Espanyol:

Els residents interessats a rotar en algun dels nostres centres, han de posar-se en contacte, a través de correu electrònic, amb la Secretaria de la UD (externsud.bcn.ics@gencat.cat), especificant la data de la rotació i si hi ha preferència per algun dels nostres centres.

Les rotacions externes s'aproven a la Comissió de Docència. Un cop aprovada, s'envia la carta d'acceptació al resident per tal que pugui continuar els tràmits amb la seva Comunitat Autònoma.

- Residents estrangers:

Els residents interessats a rotar en algun dels nostres centres, han de posar-se en contacte, a través de correu electrònic, amb la Secretaria de la UD (externsud.bcn.ics@gencat.cat), especificant la data de la rotació i si hi ha preferència per algun dels nostres centres.

Les rotacions externes s'aproven a la Comissió de Docència. Un cop aprovada, s'envia la carta d'acceptació al resident per tal que pugui continuar els tràmits amb el Ministeri.

IMPORTANT: Els tràmits amb el Ministeri s'han de fer durant els següents terminis:

 • per a estades formatives que s'iniciïn al segon semestre del 2017: tramitar del 30/01/2017 al 24/02/2017.
 • per a estades formatives que s'iniciïn al primer semestre 2018: tramitar del 19/06/2017 al 07/07/2017.

(anar amunt)

Programa de l'especialitat

Aqui podeu consultar el programa de l'especialitat.

(amunt)


Programa de Formació Teòrico – Pràctic

La formació dels residents de MFiC al llarg de les diferents rotacions dels quatre anys és eminentment clínica, compartida entre hospital i atenció primària. En el programa de formació teòrico - pràctic de la UDMFiC de Barcelona Ciutat es pretén assolir la vessant no clínica.

Aquest programa de formació és obligatori i es distribueix durant els quatre anys de residència. L’avaluació conjunta de les diferents rotacions clíniques efectuades i el compliment programa teòric-pràctic, donarà lloc a l’avaluació de cada any lectiu i al final de la residència. La manca d’ assistència als cursos sense justificació pot comportar una avaluació negativa.

Per cada curs es programen dues o tres edicions, per tal de facilitar que cada resident pugui triar i adaptar el seu programa de formació tenint en compte aspectes com rotacions, guàrdies, vacances, etc.

L’assistència al 80% de les hores lectives de cada curs donarà dret al certificat corresponent amb número de registre de la Unitat Docent. Donat que el programa teòric es contempla com a una formació global els certificats s’entregaran en finalitzar la residència.

A més dels cursos que organitza la Unitat Docent, cada centre organitza formació sobre diferents àrees de coneixement, com són: urgències, suport vital bàsic, història clínica electrònica, gestió clínica, organització de l’activitat al Centre de Salut i millora de qualitat. 

Vegeu a continuació el quadre del cursos obligatoris que especifica el programa teòric – pràctic segons l’any de residència: Programa de cursos Aquí us podeu baixar el calendari de cursos 2017-2018

CURSOS PER A RESIDENTS PREVISTOS PEL PERÍODE JUNY DE 2017- MAIG DE 2018 (actualització 8 de novembre de 2017)

CURSOS PER A RESIDENTS MFiC. UNITAT DOCENT MULTIDISCIPLINAR BCNA CIUTAT. PERÍODE JUNY DE 2017- MAIG DE 2018 (actualització 8 de novembre 2017)

Promoció

Cursos

Edicions

Hores/ed

Dates

R1

(2017- 2021)

INTRODUCCIÓ A L’ATENCIÓ FAMILIAR i COMUNITÀRIA

1

20

12 de juny de 9 a 16 hores, 15 de juny de 9 a 19 hores i 16 de juny de 9 a 15 hores. 2017

 

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ DE SALUT

 

-

 

20

Taller descentralitzat a cada equip. Es farà durant la rotació del R1 per l’equip, en grup amb la resta de R1.2017

Juliol i Octubre

EL LLIBRE DEL RESIDENT PER TUTORS DE R1 I RESIDENTS R1 DE MFIC

3

2

1a ed:13 setembre 2017  R1: 12-15h

2a ed: 5 octubre 2017  R1: 16-19h

3a ed (OCT) : 11 octubre 2017  R1: 12-15h

3a ed (NOV) : 8 novembre 2017  R1: 12-15h

R2

(2016- 2020)

 

MEDICINA BASADA EN L’EVIDÈNCIA

 

2

 

15

Hores presencials: 8 hores. Resta virtual 7.

1a edició: 1 de juny de 15  a 19 hores; 16 de juny de 9 a 13 hores 2017

2a edició:11 d’octubre de 9 a 13 hores; 26 d’octubre de 15 a 19 hores  2017

 

BIOÈTICA

 

2

 

15

4 presencials i resta virtual.

1a ed: 7 novembre de 9-11 hores –30 novembre de 16 a 18 hores 2017

2a ed: 16 gener de 9-11 hores – 15 febrer de 16-18 hores  2018

 

 

ATENCIÓ A LA FAMÍLIA

 

 

3

 

 

5

1a ed: 6 de juliol de 9-14 hores 2017

2a ed: 5 d’octubre de 15-20 hores 2017

3a ed: 14 de desembre de 9-14 hores 2017

 

ENTREVISTA CLÍNICA

 

3

 

20

1a edició: 12 (tarda), 13 (mati), 14 (tarda), 15 (mati), 16 (matí) febrer 2018

2a edició: 5 (tarda), 6 (mati), 7 (tarda), 8 (mati), 9 (mati) març 2018    

3a edició: 9 (tarda), 10 (mati), 11 (tarda), 12 (mati), 13 (matí) abril 2018    

R3

(2015-2019)

ACTUALITZACIÓ EN TERAPÈUTICA FARMACOLÒGICA I PRÀCTICA CLÍNICA

2

25

1a ed: 15 maig (15-20 hores), 18 maig (15-20 hores) i 22 maig (9-14 hores) 2017

2a ed: 2 juny (9-14 hores), 7 juny (9-14 hores) i 12 de juny (15-20h) 2017

ATENCIÓ COMUNITÀRIA: ELABORACIÓ D’UN PROJECTE COMUNITARI

 

-

 

55

 

Virtual (20 setembre al 31 desembre 2017) tot el curs excepte part pràctica descentralitzada (de gener a octubre 2018). Sessió explicació pràctica                                                                      

1a edició: 13 desembre  de 13-15 hores 2017 i 2ª edició 18  gener de 13-15 hores 2018

GESTIÓ DE LA CONSULTA

1

6

23 gener de 9:30-12:30h i 22  febrer  de 16:00- 19,00 h (2 sessions de 3h) 2018

 

SUPORT VITAL IMMEDIAT

 

3

 

23

Semipresencial. Teoria 2 dies consecutius (15-20 h i 9-14 h).Part virtual: un mes abans de la teoria

1a edició: 22 (15-20)  i 23(9-14)  de març 2018

2a edició:  4 (15-20)  i  5 (9-14)  abril 2018

3a edició:  16 (15-20)  i 17 (9-14)  maig 2018

R4

(2014-2018)

 

ENTREVISTA MOTIVACIONAL

 

3

 

10

1a edició: 5 maig (9-14h) i 11 maig (15-20h). 2017

2a edició: 15 juny (9-14h) i 22 juny (15-20h) . 2017

3a edició:28 setembre (15-20h) i 10 octubre (9-14h) 2017

Formació sobre incapacitats laborals i altres prestacions-ICAM

5

28

Teoria: 29 i 30 maig (9-14 h)

Pràctica: Juny. Setembre

EDUCACIÓ PER LA SALUT: Taller tabac, alcohol i drogues

2

12

1a ed: 9 novembre (9-17,30 hores) i  13 novembre (9-14 hores) 2017

 2a ed: 11 desembre  (9-17,30 hores)  i 15 desembre (9-14 hores) 2017

 

ATENCIÓ A LA FAMÍLIA

 

3

 

5

1a edició:  18 de gener (15-20 hores) 2018

2a edició: 1 de febrer (9-14 hores) 2018

3a edició:  15 de març (15-20 hores ) 2018

TALLER CASOS PRÀCTICS DE BIOÈTICA

2

3

1a edició:  30 de gener (9-12 hores) 2018

2a edició: 8 de març (16-19 hores) 2018

 

METODOLOGIA DE RECERCA

Formació descentralitzada a les agrupacions de centres docents. 2 hores cada 15 dies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(anar amunt)

Dia docent del resident / Projecte de recerca

Part de la formació i recerca en temes específics d’Atenció Primària, a més de la que ofereix cada equip d’AP i la que s’organitza des de la Unitat Docent,  s’aborda de forma conjunta amb agrupacions de diferents centres en el que denominem dia docent del resident. Aquest està dirigit principalment als residents de tercer i quart any que estan rotant per atenció primària.

A Barcelona estan constituïdes 4 agrupacions d’equips.

La periodicitat del dia docent del resident és la següent: un cop al mes dedicat a formació (4 hores)  i cada quinze dies dedicat a recerca (2 hores).

L’objectiu de la part de recerca és aprendre mitjançant la planificació i execució d’un projecte de recerca. La metodologia que es segueix són sessions teòriques i adaptades a la realització del projecte d’investigació, i l’avaluació es fa mitjançant la presentació dels resultats en comunicacions a congressos (principalment a la Jornada de Recerca de Residents). Aquesta part està tutoritzada pels tècnics de salut de l’Àmbit.

A continuació es detalla la distribució dels tècnics de salut a les diferents agrupacions:

Període 2017-2018 

Agrupacions

Centres

R4 (2014-18)

R3 (MFIC 2015-2019)

Muntanya

Carmel

 

Francesc

Bon Pastor

Isabel Plaza

Via Barcino

 

Maribel

Chafarinas

 

Montcada

Andrea Sánchez-Callejas

Sant Martí

La Mina

 

Carles

La Pau

 

Poble Nou

 

Andrea S-C

Clot

Maribel Fernández

Ciutat Vella

Raval Nord

   

Gòtic

 

Isabel Plaza

Raval Sud

Maribel Fernández

 

Dreta-Esquerra

Passeig St Joan

 

Pako Díaz/ Eva R

Larrard

 

La Marina

 

Maribel /Josemi Baena

Carles Ribas

Eva Rodríguez


A la part de formació, tutors experts en temes inclosos al programa de l’especialitat organitzen sessions teòrico-pràctiques de forma rotatòria; i els residents, també de forma rotatòria,  s’encarreguen d’organitzar i impartir sessions als seus companys.

L'assitència al dia docent del resident és obligatòria. Els responsables de cada sessió duran a terme un control d'assistència.

(anar amunt)


Guàrdies

La normativa interna de guàrdies de la Unitat Docent l'aprova la Comissió de Docència i es recull en aquest document.

El programa de l’especialitat recomana que les guàrdies que han de realitzar els residents de MFiC no sigui menor de 3 al mes, ni major de 5. En funció d’aquesta normativa i la normativa de jornada de treball màxima i dret al descans de la Unió Europea s’ha establert que les hores anuals de guàrdia recomanades són 691 hores.

En cas de requerir una ampliació d'hores, més enllà de 691, cal que el resident signi una sol·licitud disponible  en aquest document )  i la faci arribar a la UD. El número d'hores màxim s'establirà en funció de la normativa laboral de l'ICS i sempre vetllant per la millor formació del resident. Actualment està fixat en 850 hores anuals.

Es considerarà que un resident ha assolit la formació mínima requerida quan hagi superat les 600 hores anuals. En cas de residents amb una adaptació especial del seu programa formatiu, el mínim d’hores serà individualitzat i aprovat per la comissió de docència.

Les hores de guàrdia es compten a través de les hores de jornada complementària retribuïdes. Podeu portar el control de les hores a través d'aquesta pàgina web.

Com mirar les hores a la web?

Has d'entrar a la part privada de la web amb el teu usuari i contrasenya. A la pestanya on posa General – Guàrdies has de triar el teu EAP de la columna de l'esquerra. Desprès tries el servei d'atenció primària i t'apareixerà el calendari. Clicant a qualsevol dia, t'apareixeran els residents que feu guàrdia en aquell EAP amb dues columnes: 

Hores fetes: és el comptador que mirem nosaltres, i compta les hores que ja estan retribuïdes fins la darrera nòmina.

Hores programades: en aquesta columna apareixen les guàrdies que ja estan introduïdes a la web però que encara no estan pagades. Segons el centre, si les introdueix amb més o menys antelació a la web, els residents poden tenir més o menys hores programades.

Aquests comptadors s'actualitzen quan canvieu d'any de residència.

Per sol·licitar un canvi de guàrdia al CUAP s'ha d'emplenar aquest formulari, i enviar-lo a la secretaria del CUAP afectat amb un mínim de 5 dies naturals d'antel·lació (CUAP MansoCUAP Sant MartíCUAP Horta, CUAP Casernes).

(amunt)


 Avaluacions

La principal finalitat del procés d’avaluació és detectar problemes en els aprenentatges i adquisició de competències del resident, i poder introduir millores. En cas de que es detectessin problemes que poguessin afectar seriosament la formació d'aquest, es discutiran a la Comissió de Docència.

La normativa d'avaluació ve regulada pel Reial Decret d'aspectes formatius:

REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.

Els criteris i objectius del sistema d’avaluació dels residents de MFiC venen determinats, específicament, en el programa de l’especialitat.

La Unitat Docent disposa d’un sistema d’avaluació bidireccional de totes les rotacions i activitats docents.

Avaluació sumativa de les rotacions d'atenció primària i hospitalària R1-R4

El responsable de la rotació avalua al resident Fitxa 1 (versió encatalà/castellà/english)

El resident avalua la rotació

Avaluació anual R1-R4

La comissió d'avaluació de la UD fa una avaluació anual de cada resident i una avaluació al final de la residència

El resident avalua l'any de residència mitjançant un formulari que se li envia per correu-e (avaluació R1-avaluació R2- avaluació R3- avaluació R4)

Avaluació formativa

 

Entrevistes tutor-resident trimestrals Llibre del resident (a partir de la promoció 2015)

Full 1 Entrevista tutor-resident trimestral (on-line per enviar a la UD, obrir amb google chrome) (promocions anteriors al 2015)

Full 2 Entrevista tutor-resident trimestral (descarregar pel portafoli de R3 i R4) (promocions anteriors al 2015)

Informe anual d'avaluació formativa del tutor (descarregar pel portafoli de R3 i R4) (promocions anteriors al 2015)

 

Avaluació del Ministeri

Fitxa 1 Avaluació de la rotació (català/castellà/english)

El responsable de la rotació (hospitalària o d’atenció primària) avaluarà el resident en acabar la rotació usant el full corresponent. Les recomanacions de l’escala qualificadora són:

 • 0 (no apte): Molt per sota del nivell mig dels residents del servei
 • 1 (suficient): Nivell mig dels residents
 • 2 (destacat): Superior al nivell mig
 • 3 (excel·lent): Molt per sobre del nivell mig

Fitxa 2 Avaluació anual

L’avaluació anual no és la mitjana de les avaluacions de les fitxes 1, sinó que representa una visió global de la residència. En formen part: l'informe d'avaluació anual del tutor, la formació teòrico-pràctica obligatòria i la formació en recerca. Aquesta fitxa l’emplena i la signa el Cap d'estudis de la Unitat Docent. 

Entrevista tutor-resident

Amb una periodicitat mínima trimestral, els metges residents s’entrevistaran amb el seu tutor per valorar el compliment dels objectius d'aprenentatge i detectar millores per dur a terme. El tutor complimentarà el full d'entrevista tutor-resident a través del Llibre del Resident (a partir de la promoció 2015) o d'un formulari on-line disponible a la web guardant una còpia signada al Portafoli del resident.

Avaluació de la Unitat Docent

Del resident a la rotació 

El resident pot avaluar cadascuna de les rotacions que fa. Aquesta avaluació es fa mitjançant el següent formulari on-line per totes les rotacions, exceptuant el període d'estada a l'EAP de R3-R4.

En el cas de la rotació per l'EAP de R3-R4, l'avaluació es fa al final de cada curs, mitjançant un formulari que s'envia per correu-e just abans de la reunió davaluació final que es fa al CAP amb la Cap dEstudis de la Unitat Docent. 

Del resident a la UD

El resident avaluarà, anualment i al final de la residència, diferents aspectes relacionats amb la UD, inclosa una enquesta de satisfacció, mitjançant un formulari on-line que rebrà per correu electronic.

Llibre del resident/Portafoli

El Llibre del Resident o Portafoli té com a finalitat facilitar l’avaluació formativa i la tutorització del progrés competencial en les diferents àrees del programa docent. El contingut del Llibre del Resident /Portafoli és confidencial i només és compartit amb el tutor datenció primària, que serà el responsable de guiar la seva elaboració. Durant el curs d’introducció que es realitzarà durant les primeres setmanes de la residencia s’amplia aquesta informació.

Per a promocions anteriors al 2015: PORTAFOLI

La Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (abans IES) facilita l’accés al CAMPUS DELTA, una eina moodle on els residents poden penjar els documents que ha de contenir el Portafoli i on hi ha diversos tutorials, documents informatius i de treball. Es donarà d'alta a cada resident i al tutor que tingui assignat. L'accés a aquest campus es fa des de:

Usuari: DNI sense lletra o NIE sense lletra ni zeros al davant

Contrasenya: ies

El Portafoli consta de diferents components:

1.     El cronograma individual dels períodes formatius. És el registre de totes les rotacions i activitats realitzades per cada resident durant l’any lectiu. Cada resident és el responsable de mantenir un registre de les seves rotacions, guàrdies, cursos i activitats docents i de recerca.

2.     Guia de competències. És un sistema d’ajuda al seguiment dels objectius docents plantejats i assolits en cada rotació i en el conjunt dels anys de residència i una eina per a la tutorització. Podeu trobar el llistat de competències dins del programa de l'especialitat, o al CAMPUS DELTA.

3.     Entrevistes tutor-resident

o    Trimestralment el resident mantindrà una entrevista amb el seu tutor per valorar la marxa del procés d’aprenentatge i d’adquisició de competències i habilitats. Aquest és el formulari que s'ha d'omplir per les entrevistes.

§  Recordeu que és important que una vegada emplenat el formulari feu click a la icona [Enviar] que trobareu al final, per tal que puguem rebre la informació.

§  De tota manera, SEMPRE caldrà que conserveu al CAP una còpia de l'entrevista en format paper signada pel tutor i el resident. Podeu obtenir-la imprimint el formulari on line una vegada emplenat (a la barra d'eines grisa que trobareu a dalt --> arxiu--> imprimir). No oblideu signar-la!

o    Mentre el resident estigui fent rotacions a l’hospital o en centres col·laboradors es facilitarà que vagi un dia al mes al CAP per realitzar l’entrevista amb el tutor i participar en les activitats assistencials i formatives del centre. 

4.     Les tasques. Són instruments que permeten una observació del progrés competencial del resident. Estan distribuïdes en dos blocs segons anys de residència (R1-R2 i R3-R4). Després de cada tasca, s'ha d'emplenar el full d'autoreflexió. Podeu trobar el calendari de tasques proposat i el model de full d'autoreflexió al CAMPUS DELTA

 

A partir de la promoció 2015: LLIBRE DEL RESIDENT

A partir d'aquesta promoció es substitueix el Portafoli pel Llibre del Resident.

La Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (abans IES) facilita l’accés al CAMPUS DELTA, una eina moodle per facilitar als residents la realització del llibre del resident. Es donarà d'alta a cada resident i al tutor que tingui assignat. L'accés a aquest campus es fa des de:

Usuari: DNI sense lletra o NIE sense lletra ni zeros al davant 

Contrasenya: ies

El Llibre del resident consta de:

1. Espai del resident: per guardar el cronograma individual de rotacions, guàrdies, cursos i altres activitats formatives.

2. Espai tutor-resident: conté un fòrum de comunicació privada entre ells, i uns formularis per la realització de les entrevistes trimestrals.

3. Competències específiques del programa de l'especialitat. De cada àrea competencial cal repassar un qüestionari de les competències que s’han d’adquirir i fer una autorreflexió sobre l’aprenentatge assolit o pendent.

4. Competències transversals del programa de l'especialitat, a revisar, com a mínim, anualment. De cada àrea competencial cal repassar un qüestionari de les competències que s’han d’adquirir i fer una autorreflexió sobre l’aprenentatge assolit o pendent. 

5. Activitats complementàries per treballar l’adquisició de competències amb el tutor. Poden ser optatives o obligatòries en funció de l'àrea competencial a treballar.

 (anar amunt)


La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) és l’associació científica que agrupa a tots els metges de família interessats en millorar la seva tasca professional. Actualment té més de 3000 socis arreu de Catalunya. La CAMFiC està federada amb les altres societats autonòmiques de medicina de família de l’Estat Espanyol. Aquesta federació s’anomena Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFyC).

La CAMFiC té una estructura descentralitzada en vocalies territorials: Girona, Lleida, Osona, Anoia, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Tarragona, Terres de l’Ebre, Garraf i Maresme.

Els socis disposen d’importants avantatges per a la participació en cursos o congressos i per a rebre el butlletí i altres publicacions de la Societat.

Els socis que realitzen el primer any de residència de MFiC estan exempts de pagament de la corresponent quota.

La seu de la CAMFiC és al:
c/ Diputació, 316
C.P. 08009 Barcelona,
Tf: 93 301 17 77
Fax: 93 245 37 52
web: www.camfic.cat

Dins la CAMFiC existeix una vocalia específica per als residents.

La Vocalia de Metges Residents de la CAMFiC

Escrit de la Vocalia adreçat als nous residents:

Benvolguts/des companys/es residents de MFiC,

Acabeu de començar una de les especialitats més gratificants i innovadores del nostre país. Benvingudes! Benvinguts!

A mesura que us aneu “ambientant” dins les vostres Unitats Docents, sentireu parlar de la Vocalia de Residents, de les sessions clíniques, de les Jornades de Metges Residents, i us preguntareu: què és tot això?

La Vocalia de Metges Residents de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) vol ser un espai estructurat i obert, capaç de recollir i abordar de forma activa les inquietuds i les propostes dels metges residents que cursen l’especialitat a Catalunya.

L’objectiu és, doncs, estructurar una xarxa de residents de família que arribi a totes les Vocalies Territorials i a totes les Unitats Docents. Creant espais per al debat i per a l’intercanvi, per a l’esforç en projectes conjunts. Alguns dels espais plantejats fins ara són:

·         Les sessions clíniques de l’Espai del Resident. Un espai mensual de trobada a la seu de la CAMFiC on companys nostres presenten breument treballs sobre el tema de la sessió, que és desenvolupat per professionals experts membres dels Grups de Treball de la CAMFiC, seguit d’un debat conjunt, amb la idea de fer docència, intercanviar opinions i experiències, riure...fer xarxa. També organitzarem sessions virtuals pensades per una millor accessibilitat de tothom. Consulta les dates i els temes en la nostra plana web: www.camfic.cat T’hi esperem!!

·         Les jornades de metges residents de MFiC. La trobada anual de tots els residents catalans de l’especialitat. Vol ser un espai de debat, de formació, d’intercanvi, d’opinió, de diversió, de gestió de projectes. Et convidem a participar-hi amb els teus treballs de recerca.

·         Relacions Internacionals: un espai en la plana web on pots trobar informació sobre programes com a Hypocrates, Vasco da Gamma, rotacions externes i experiències d’altres companys que ja han gaudit d’aquests programes.

·         La plana web de la Vocalia de Residents, on pots informar-te, preguntar, buscar, opinar, queixar-te, oferir idees, participar.

link

Les xarxes socials com a Facebook on també pots trobar la informació de la Vocalia de Residents de la CAMFiC.

És imprescindible la teva participació, el futur depèn de tu!

Connecta’t

 (anar amunt)


Bibliografia

Àrea d’Atenció Primària

1.     semFYC. Guía de Actuación en Atención Primaria.

2.     semFYC. Tratado de Medicina de Familia y Comunitaria. 

3.     semFYC. Guia Terapèutica. 

4.     Martín Zurro A, Cano Pérez JF. Atención Primaria. Concepto, Organización y Práctica Clínica. Madrid: Elsevier.

5.     Taylor R. Medicina de Familia. Principios y práctica.  Barcelona: Masson.

6.     Pritchard, P. Manual de Atención Primaria de Salud. Su naturaleza y organización. Madrid.

7.     Goroll, A. H. Primary Care Medicine. Philadelphia: Lippincott company.

Àrea d’Epidemiologia, d’Estadística i Metodologia de Recerca

1.     Argimón Pallàs, J. M., Jiménez Villa, J. 3ª ed. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Barcelona: Elsevier, 2004.

2.     Abransom, J. H., Abransom, Z. H. Survey methods in Community Medicine. New York: Churchill Livingstone, 1999.

3.     Fletcher, R. H., Fletcher, S.W., Wagner, E.H. Clinical Epidemiology: the essentials. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2005.

4.     Rothman, K. J. Epidemiología moderna. Madrid: Díaz de Santos, 1987.

5.     Sackett et al. Epidemiología clínica: ciencia bàsica para la medicina clínica. Ed. Médica Panamericana, 1994.

6.     Sackett DL. Medicina Basada en la Evidencia. Cómo ejercer y enseñar la MBE. 2ª ed Madrid: Chunchill-Livinstone; 2000.

7.     Hulley BS, Cummings SR. Diseño de la investigación clínica. Un enfoque epidemiológico. Barcelona: Doyma, 1993.

8.     Jiménez Villa J, Argimon Pallàs JM, Martín Zurro A, Vilardell Tarrés M, editores. Publicación científica biomédica: Cómo escribir y publicar un artículo de investigación. Barcelona: Elsevier España; 2010.

9.     Daly, L. E., Bourke, G. J. Interpretation and Uses of Medical Statistics. Blackwell Science, 2000.

10.   Colton, T. Estadística en Medicina. Barcelona: Salvat, 1979.

Àrea de Salut Pública i Administració Sanitària

1.     Pineault, R., Davelury, C. La Planificación Sanitaria: conceptos, métodos, estrategias. Barcelona: Masson, 1989.

2.     Sonis, A. Actividades y técnicas de Salud Pública. Buenos Aires: El Ateneo, 1990.

3.     Sonis, A. Atención de la salud. Medicina Sanitaria y Administración de Salud. Buenos Aires: El Ateneo, 1983.

4.     Muir JA. Atención Sanitaria basada en la evidencia. Cómo tomar decisiones en gestión y política sanitaria. Madrid: Churchill Livingstone, 1997.

Àrea de Salut Mental

1.     Borrell, F. Entrevista Clínica: manual de estrategias prácticas. Barcelona: semFYC, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, 2004.

2.     López-Ibor Aliño, J. J., Valdés Miyar, M. DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los transtornos mentales (American Psychiatric Association). Barcelona: Masson, 2002.

3.     Israel, L. El médico frente al enfermo. Barcelona: José Batlló, 1976.

4.     Tizón, J.L. Componentes psicológicos de la práctica médica. Una perspectiva desde la Atención Primaria. Barcelona: Biblària, 1996.

5.     Balint, M. El médico, el paciente y la enfermedad. Buenos Aires: Libros Básicos, 1961.

(anar amunt)


Pàgines Web d’interès

Associacions de Metges de Família

Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria
Word Organisation of Family Doctors
Programa d’Activitats Comunitàries en Atenció Primària

Associacions de residents

Vocalia de Metges Residents de la CAMFiC
Vocalía semFYC de residentes
Secció de residents del COMB (SMIRCOMB)
Asociación española de Médicos Internos Residentes

Altres organismes

Catalans

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Institut Català de Farmacología
Acadèmia Ciències Mèdiques i la Salut de Catalunya i Balears

Municipal d’Investigació Mèdica
Agència de Salut Pública de Barcelona

l’Institut d’Investigació i Recerca en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol).

Estatals

Ministerio de Sanidad y Consumo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Internacionals

Word Health Organisation
Center for Disease Control and Prevention (EUA)
Food and Drug Administration (EUA)
The International Network of Agencies for Health Technology Assessment
National Health Service (Regne Unit)

Bioètica

Grup d’Ètica de la CAMFiC
Comité d’Ètica Assistencial d’Atenció Primària de Salut de la Fundació Gol i Gurina
Codi de Deontologia del COMB

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Institut Català de la Salut
Xarxa Aupa de Salut Comunitària
Salut. Inclou enllaços d’interés (Institut Català de la Salut, Institut d’Estudis de la Salut).
Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca

Cerca bibliogràfica

Biblioteca presencial i digital, i centre de gestió del coneixement en ciències de la salut. Accés restringit a metges col·legiats.
Pubmed (EUA) . MEDLINE on-line.
Tripdatabase en anglès i en castellà. Metabuscador de fonts primàries i secundàries de medicina basada en l’evidència.

Guies de pràctica Clínica i revisions bibliogràfiques

3clics: guies cliniques breus i revisió d’articles.
Clinical Evidence
Centro Cochrane Iberoamericano
Informació mèdica. Medicina Basada en l’Evidència. Guies de Pràctica Clínica.
Catàleg de Guies de Pràctica Clínica i eines metodològiques per a la seva elaboració
Fisterra. Guies de pràctica clínica per a Atenció Primària (en castellà)
Guies de l’ICS

Informació per a pacients

3clics
CAMFiC
Informació per a pacients (EUA)
Informació per a pacients. Govern del EUA.
Informació mèdica per a pacients, associada a la Harvard Medical School.

Revistes d’interés

Específicament d’Atenció Primària

AMF(Actualización en Medicina de Familia) 
Atención Primaria 
FMC(Formación Médica Continuada) 
AFP(American Family Physician) 
British Journal of General Practice 
European Journal of General Practice 
Family Practice 
Journal of Family Practice 
Annals of Family Medicine 
Scandinavian Journal of Primary Health Care 
Canadian Family Physician 

Altres revistes d’interès en Atenció Primària

New England Journal of Medicine
JAMA (The Journal of the American Medical Association)
BMJ(British Medical Journal) 
Annals of Internal Medicine
The Lancet
Medicina Clínica
Gaceta Sanitaria

Salut Pública

American Journal of Public Health
Public Health Reports

Promoció de la salut i educació sanitària

Patient Education and Counseling