La guia del tutor d'infermeria familiar i comunitària

 

Normativa docent/ Òrgans docents

Avaluació

Acreditació 

Aula del tutor/Estades formatives

Tutor

Coordinador docent

 


Normativa Docent

 Programa oficial de l’especialitat

 El programa de l’especialitat en vigor és l’aprovat per el Ministeri de Sanitat l’any 2010.

Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio, on s'aprova i publica el programa formatiu de l'especialitat d'infermeria Familiar i Comunitària.

Aspectes formatius i de procediment

REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, on es determinen i clasifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitaria especialitzada.

Orden PRE/861/2013, de 9 de mayo, on s'estableixen els requisits d'acreditació de les unitats docents multiprofessionals per la formació d'especialistes en infermeria familiar i comunitària i en medicina familiar i comunitària.

ORDRE SLT/337/2013, de 20 de desembre, per la qual es regula el procediment per a l'acreditació de tutors d'especialistes en formació de les especialitats de medicina, farmàcia, infermeria i altres graduats i llicenciats universitaris en l'àmbit de la psicologia, la química, la biologia, la bioquímica i la física de centres sanitaris acreditats per a la formació d'especialistes en ciències de la salut de la xarxa sanitària de Catalunya.

 

Òrgans Docents

REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.

 - Òrgans docents de caràcter col·legiat:     - Comissió de Docència de la UDM

                                                             - Subcomissió de Docència d’IFiC

 - Òrgans docents de caràcter unipersonal: - El tutor

                                                             - Altres figures docents

(amunt)

 

El tutor

El tutor és el professional especialista en servei actiu què, estant acreditat com a tal, té la missió de planificar i col·laborar activament en l’aprenentatge dels coneixements, habilitats i actituds del resident per tal de garantir el compliment del programa formatiu de l’especialitat. Llevat causa justificada serà el mateix durant tot el període formatiu.

És el primer responsable del procés d’ensenyament- aprenentatge del resident i mantindrà amb ell un contacte continu i estructurat. Amb la finalitat de seguir el procés d’aprenentatge mantindrà entrevistes periòdiques amb altres tutors i professionals que intervinguin en la formació del resident.

La principal funció del tutor és la d’acompanyar al resident en el seu aprenentatge, facilitar-lo en la mesura del possible. Igualment participarà, juntament amb la Unitat Docent en la planificació, gestió, supervisió i avaluació de tot el procés de formació, proposant, quan procedeixi, mesures de millora en la impartició del programa i afavorint l’autoaprenentatge, l’assumpció progressiva de responsabilitats i la capacitat investigadora del resident.

La Unitat Docent proposarà la guia o itinerari formatiu tipus de la mateixa, que aprovarà la Comissió de Docència amb subjecció a les previsions del programa. La guia serà aplicable a tots els residents que es formin a la Unitat Docent i s’adaptarà al pla individual de formació de cada resident, elaborat pel tutor en coordinació amb els responsables dels dispositius assistencials i resta de tutors de la Unitat Docent.

Altres de les seves tasques serà la de participar amb el coordinador docent en l’elaboració de la Memòria Anual del Centre.

El nomenament del tutor s’efectuarà pel procediment que determini cada comunitat autònoma.

En el cas de Catalunya la normativa està recollida a ORDRE SLT/337/2013, de 20 de desembre, per la qual es regula el procediment per a l'acreditació de tutors d'especialistes en formació de les especialitats de medicina, farmàcia, infermeria i altres graduats i llicenciats universitaris en l'àmbit de la psicologia, la química, la biologia, la bioquímica i la física de centres sanitaris acreditats per a la formació d'especialistes en ciències de la salut de la xarxa sanitària de Catalunya.

Protocol de supervisió i responsabilitat progressiva del resident

El sistema formatiu implica una assumpció progressiva de responsabilitats i una supervisió directa decreixent . Els residents assumiran les indicacions dels especialistes amb els què prestin els serveis. El caràcter progressiu obliga a especificar diferents nivells de responsabilitat en funció de les tasques i tècniques a desenvolupar pel resident i garanteix el seu progrés. La responsabilitat progressiva passa d’una supervisió molt estreta el primer any a una pràctica autonomia durant el segon any, mantenint la tutorització en tot el procés.

Nivells de responsabilitat i la seva valoració:

NIVELL  DE  RESPONSABILITAT

VALORACIÓ

 

Nivell 3

Menor responsabilitat

 

 

El resident observa i assisteix l’actuació del tutor que és

qui realitza el  procediment. (R1)

 

Nivell 2

Responsabilitat intermitja

 

 

El resident realitza els procediments sota la supervisió directa

del personal sanitari. Té suficients coneixements però no experiència. (R1-R2)

 

Nivell 1

Màxima responsabilitat

 

 

El resident està capacitat per realitzar els procediments

sense necessitat del personal sanitari. Pot executar i posteriorment informar al tutor. (R2)

 

La tutorització del resident s’exercirà durant tota la residència, sent variable la seva expressió. La supervisió del resident de primer any serà de "presència física” (molt important a l’hora de fer guàrdies al CUAP i al CAP) i la responsabilitat serà mínima o intermitja; els tutors visaran per escrit els documents relatius a les seves activitats assistencials.Durant el segon any pot assumir una pràctica assistencial autònoma i assolirà la responsabilitat màxima (pot sol·licitar supervisió)

Llibre del resident / Portafoli.La proposta del llibre del resident té com a finalitat facilitar l’avaluació formativa i la tutorització.

El portafoli proposat per les Unitats Docents de Catalunya consisteix en un conjunt de tasques que avaluen el progrés competencial en les diferents àrees del programa docent. El contingut del portafoli és confidencial i només és compartit amb el tutor d’atenció primària, que serà el responsable de guiar la seva elaboració. 

(amunt)

Coordinador Docent de l' EAP

L’objectiu d’aquest document és descriure les funcions actuals del Coordinador Docent d’EAP, diferenciant les que li són pròpies i comunes a tots els EAP de les que poden ser assumides en alguns EAP en funció de la seva organització, però que no li són pròpies des de l’òptica de la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de Barcelona (UD). També es contempla la documentació que cal presentar per acreditar la direcció de programa.

Com objectiu secundari es pretén posar de manifest la carrega de treball que comporta l’exercici d’aquesta responsabilitat i plantejar propostes de canvi en el que respecta a la dedicació i al seu reconeixement.

Normativa actual en vigor relacionada amb el document

Reglament marc dels EAP. ORDRE de 6 de juny de 1990.

59.3  Quan l'EAP tingui acreditació per a la docència,  es podrà  nomenar  un responsable de docència i recerca, sense perjudici  de  la  responsabilitat  del   coordinador   i/o l'adjunt  a direcció ,   sempre   que  el  volum  de  les activitats  dutes  a  terme  en  aquesta   àrea   així   ho justifiqui. El tràmit d'aquesta proposta serà el mateix que el  de  l'acreditació de programes i el responsable nomenat tindrà la mateixa consideració que un director de programa.

II Acord de Mesa sectorial 2007-2010.

9.6.1.Complement de direcció de programes. Aquest complement s’abonarà al personal sanitari dels equips d’atenció primària que sigui designat per dur a terme la direcció de programes de promoció de la salut, educació sanitària, prevenció i altres establerts pel Departament de Salut i assistencials creats pel director gerent de l’ICS, en virtut de la competència que li atorga el Decret 276/2001, de 23 d’octubre, i el Decret 227/2001, de 23 d’octubre. L’import anual d’aquest complement s’abonarà en catorze pagues.

Funcions pròpies

- Coordinació de la docència  dels residents  d'AFiC adscrits a l’EAP

- Nomenament, durada del càrrec i cessament

L’iniciativa del nomenament i cessament del coordinador docent de cada EAP correspon al director del centre. Cal que el director ho parli amb els tutors i que una vegada presa la decisió informi a la Unitat Docent  (Comissió de Docència i Cap d’estudis).

Per tramitar el cobrament del complement de direcció de programes cal elaborar una proposta de programa docent i realitzar una memòria anual.

El càrrec no te establert un límit de durada. Es recomana una revaloració cada 4 anys amb possibilitat de renovacions successives per períodes de 4 anys. La proposta de programa podrà tenir una durada de 4 anys.

En cas de discrepàncies  entre el coordinador docent i el director del centre, la Unitat Docent podrà actuar com mediador a demanda de qualsevol de les parts.

- Dedicació

La càrrega assistencial ha de ser la mitjana de l’equip, però cal un alliberament  per a les seves tasques, sempre que la seva substitució no carregui a la resta de tutors  sinó que sigui assumida per la direcció amb un pressupost addicional per a aquesta tasca que en tot cas pot variar en funció de si el coordinador docent te assignat o no R4. Es proposa l’equivalent a 2 dies d’alliberació al mes  (cada centre ho podrà distribuir en funció de les seves necessitats i organització). Aquesta alliberació es ponderarà en funció del nombre de residents del centre i de si el coordinador docent te o no R3 o R4 en aquell període.

- Suport administratiu

Es considera que el coordinador docent ha de tenir un suport administratiu específic i indicat pel director de l’EAP. Les tasques han de ser de suport a totes les funcions del coordinador (guàrdies, sessions, avaluacions, memòria, material docent, fotocopies, etc.).

- Retribució

Es considera que cal revisar la situació actual i es proposa que sigui específica per a aquesta tasca i no equivalent a la “direcció de programes”. Es proposa que sigui de la mateixa quantia que un director d’equip de nivell C1

Avaluació

El REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrer determina tres tipus d’avaluació: formativa, anual i final.

Avaluació formativa: Permet objectivar els progressos dels residents respecte els objectius formatius.  L’objectiu és reforçar les habilitats adquirides i identificar deficiències i mancances per tal d’introduir mesures de millora. Els instruments per a realitzar-la són:

                            - Entrevistes periòdiques tutor – resident. 4 per any de residència.

                            - Portafoli del resident: cronograma, tasques, auto-avaluació...

Avaluació anual: La finalitat és qualificar els coneixements, habilitats i actituds del resident al finalitzar cada un dels anys que integren el programa formatiu.

Per a realitzar-la es reunirà el Comitè d’Avaluació abans de finalitzar l’any formatiu.

Aspectes que es consideren a l’avaluació anual:

                             - Fulls d’avaluació de les rotacions

                             - Activitats formatives complementàries

                             - Valoració dels tutors i resta de membres del Comitè

 El resultat de l’avaluació pot ser:

                             - Negativa: recuperable o no recuperable

                             - Positiva: suficient / destacat o excel·lent

Les avaluacions anuals es publicaran dins del 10 dies posteriors a la reunió del Comitè i s’informarà a cada resident, així com als tutors, als coordinadors docents i al Ministeri.

Avaluació final: Té com a objecte verificar que el nivell de competències adquirit per l’especialista en formació durant tot el període de residència li permet accedir al títol d’especialista.

La portarà a terme el Comitè d’Avaluació amb participació dels tutors responsables de cada resident.

La principal finalitat del procés d’avaluació és detectar problemes per poder introduir millores. En cas que es detectin problemes que puguin afectar seriosament la formació, aquests es discutiran en la Subcomissió de Docència.

La Unitat Docent disposa d’un sistema d’avaluació bilateral de totes les rotacions i activitats.

Avaluació del Ministeri

Fitxa 1: Avaluació de la rotació ( castellà, català )

El responsable de la rotació (hospitalària o d’atenció primària) avaluarà el resident en acabar cada rotació utilitzant el full corresponent. Les recomanacions de l’escala qualificadora són:

 •        0 (no apte): Molt per sota del nivell mig dels residents del servei

 •        1 (suficient): Nivell mig dels residents

 •        2 (destacat): Superior al nivell mig

 •        3 (excel·lent): Molt per sobre del nivell mig

Fitxa 2: Avaluació anual

L’avaluació anual no és la mitjana dels anteriors aspectes sinó que representa una visió global de la residencia inclosa la formació teòric-pràctica obligatòria. La proposta d’avaluació anual i final es discuteix a la Comissió d’Avaluació d’IFiC.

Avaluació que fa el resident de la rotació.

Entrevista tutor resident

L'entrevista tutor-resident  cal que es realitzi d’una manera formal amb una freqüència mínima trimestral (4 per any de residencia).

El formulari s'ha d'emplenar per les entrevistes i és l’unic valid per fer-les arribar a la Unitat Docent. Recorda que és important que una vegada emplenat el formul·lari facis clic a la icona [Enviar] que trobaràs al final, per tal que puguem rebre la informació.

De tota manera, SEMPRE caldrà que conserveu al CAP una còpia de l'entrevista en format paper signada pel tutor i el resident. Pots obtenir-la imprimint el formul·lari on line una vegada emplenat (a la barra d'eines grisa que trobareu a dalt --> arxiu--> imprimir). No oblideu signar-la!

(amunt)

Aula del tutor

L'aula del tutor és la formació continuada en competències docents dirigida a tutors, coordinadors docents o tècnics de salut, ja siguin de medicina com d'infermeria familiar i comunitària. S'ofereixen unes 200 hores de formació acreditada, integrada per cursos, tallers o espais d'intercanvi.

Preinscripció

El període d'inscripció als diferents cursos de l’Aula DEL TUTOR s'obre durant el mes de febrer, i es fa mitjançant un formulari on-line. Per a la formació emmarcada dins de l'anomenat ESPAI DEL TUTOR la inscripció restarà oberta tot l'any. Podeu consultar la programació de cursos a la següent taula: CURSOS TUTORS_2015. I per poder visualitzar els programes de cada un dels cursos oferts podeu baixar el document clicant (CTRL+S).

Durant la preinscripció, cada demandant pot sol·licitar fins a un màxim de 3 cursos que pot prioritzar per ordre de preferència. El compromís és assegurar com a mínim un curs per a cadascun.

Els metges i infermeres de família no tutors, i els pediatres que col·laboren en la docència, tenen reservades un total del 5 % de les places ofertades.

Per els cursos que organitza la Unitat de Suport a la Recerca (USR) hi ha un nombre petit de places reservades per a tutors (les places de cada curs es poden consultar a la taula resum) i, per tant, aconseguir una plaça pot ser més difícil si la demanda és alta. Per aquests cursos també es pot demanar plaça de la oferta general a través dels responsables de formació de cada SAP.

Els cursos que no arribin a un nombre mínim d’inscrits s’anul·laran, i es farà el possible per ofertar una alternativa als que hagin demanat aquell curs com a primera prioritat.

Programa d'estades formatives / reciclatge per a tutors

Amb l’objectiu de millorar  el nivell de coneixements i d’habilitats dels tutors de residents d’infermeria familiar i comunitària així com reconèixer l’esforç requerit per mantenir i incrementar les competències i habilitats clíniques pròpies de l’especialitat, la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat conjuntament amb la Unitat de Formació de l’Àmbit d’AP posa en marxa un programa d’estades formatives pel reciclatge dels tutors de la Unitat que estaran subjectes a les bases següents:

BASES

1. Per optar a l’estada formativa cal ser tutor acreditat i tenir resident  assignat en el moment de realitzar l’estada formativa.

2. Es podrà sol·licitar un màxim d’un reciclatge per any acadèmic en que es tingui assignat un resident R2.

3. La durada mínima del reciclatge serà d’una setmana (5 dies laborables) i la màxima de dues setmanes (10 dies laborables) per any acadèmic.

4. Els continguts de l’estada formativa/reciclatge sol·licitada han d’estar relacionats amb el programa formatiu de l’especialitat de d’infermeria familiar i comunitària i orientats a una millora de les competències clíniques i l’increment de la capacitat resolutiva.

5. L’estada formativa es podrà realitzar preferentment a qualsevol centre o unitat de l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat i als centres i hospitals acreditats vinculats  a la Unitat Docent ( H. Vall d’Hebron, Parc de Salut Mar, H de Sant Pau, H Sagrat Cor, H. Dos de Maig, CAP Larrard, Centres de Salut Mental i ASSIR vinculats a la Unitat Docent).

6. El sol·licitant de l’estada formativa cal que acordi l’acceptació directament amb el Centre i el Servei  on vol realitzar-la així com el període, la durada i el tutor responsable.

7. Cal presentar una justificació de l’estada formativa que es proposa desenvolupar en el format específic que s’adjunta, exposant la proposta formativa i indicant el lloc, el nom del tutor, la durada expressada en hores laborables i  les dates aproximades en que es preveu realitzar la formació. Cal especificar  també l’ interès per a l’EAP així com la repercussió sobre la docència que es preveu obtenir.

8. La sol·licitud haurà de comptar amb el vistiplau del director del centre i cal assegurar que l’activitat assistencial del tutor quedi coberta pel seu resident i que durant l’absència del tutor la supervisió del resident queda assegurada mitjançant els altres tutors del centre.

9. La realització de l’estada formativa, tant si es realitza dins de la jornada laboral com si  no, no comporta cap compensació econòmica ni al tutor ni al centre. Les despeses que pugui generar el reciclatge corren a càrrec del tutor.

10. Una vegada finalitzada l’estada formativa cal presentar un certificat d’aprofitament de la formació rebuda signat pel tutor responsable de l’estada i pel director/responsable de l’equip o unitat on s’ha realitzat l’estada. Cal que hi consti com a mínim el detall dels dies en que s’ha realitzat i els continguts clínics i docents impartits.

11. La sol·licitud es pot realitzar durant tot l’any acadèmic i cal presentar-la a la Unitat Docent amb una antelació mínima de dos mesos sobre la data prevista d’inici de l’estada formativa.

12. L’acceptació o denegació de les sol·licituds es realitzarà en funció del que preveuen aquestes bases i dels criteris establerts per la Comissió de Docència de la Unitat Docent que és qui tindrà capacitat de  resolució en cas de dubtes o reclamacions.

13. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.

SOL.LICITUD

Les sol·licituds cal presentar-les en format electrònic (document escanejat) a l’adreça:  o en paper per valisa a la Unitat Docent C/Sardenya, 375, Entl.  Cal completar aquest formulari.

RESOLUCIÓ

Durant el mes següent al de la recepció de la sol·licitud és comunicarà l’acceptació en el cas que es compleixin els requisits aprovats per la Comissió de Docència. En cas de dubte caldrà esperar a la celebració de la següent reunió ordinària de  la Comissió de Docència

ACREDITACIÓ
 
La realització de l’estada formativa i la posterior presentació del certificat d’aprofitament dóna dret al certificat
d’assistència. El certificat d’assistència l’emet la Unitat de Formació de l’Àmbit.
Els tutors dels centres o unitats receptors que formen part de les estructures de la Unitat Docent podran obtenir un
certificat acreditatiu de la seva participació que serà emès per la Unitat Docent.
RELACIÓ DE RECICLATGES REALITZATS
Relació dels reciclatges ja realitzats en el marc del Programa XB i des de la pròpia Unitat Docent per tal que els tutors
pugueu tenir una orientació de quins centres, serveis o unitats hi ha experiència prèvia d’estades
formatives/reciclatges.
 
(amunt)
 

Acreditació i reacreditació dels tutors d'IFiC

Acreditació

Per ser tutor de residents de Medicina i Infermeria Familiar i Comunitària cal estar acreditat seguint la normativa de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (DGPRS). 

La normativa d’acreditació en vigor està regulada segons la ORDRE SLT/337/2013, de 20 de desembre, publicada al DOG.

Les noves sol·licituds d'acreditació cal que estiguin aprovades per la direcció i el coordinador docent del centre, per la comissió de docència i la Cap d'Estudis. S'obriran dos terminis cada any (al juny i al novembre) per a la presentació de sol·licituds, i aquestes seran valorades per la comissió d'acreditació de la Unitat Docent que es reunirà amb aquesta finalitat. Els aspirants han de presentar tota la documentació a la secretaria de la Unitat Docent o es pot enviar per valisa.

Un cop aprovades les sol·licituds i la documentació, es remetran a la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (DGPRS) per a començar el procés d'acreditació. La DGPRS emetrà una resolució sobre l'acreditació o no dels tutors, i posteriorment es procedirà al seu nomenament per la gerència de l'Àmbit. Aquesta resolució sobre l'acreditació pot demorar-se fins a sis mesos.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud d’acreditació signada: annex 1
 • Qüestionari per recollir els mèrits on s’han de detallar els mèrits i els crèdits assolits adjuntant fotocopia de la documentació (certificats de cursos i comunicacions, primera pàgina de publicacions on constin els autors, etc.): annex 3 
 • Informe del director de l’EAP amb copia dels últims valors dels estàndards  de qualitat assistencial: EQA  
 • Informe del coordinador docent del centre.

Reacreditació

Una vegada assolida l’acreditació cal presentar una memòria d'acció tutorial anual i complir amb uns requisits necessaris per a mantenir l'acreditació que són els següents:

 • Haver tingut al menys un resident assignat i tutoritzat durant el curs lectiu del que es presenta la memòria anual.
 • Haver realitzat 4 reunions individualitzades amb cadascun dels residents, i que aquestes hagin estat registrades amb el model d'entrevista estructurada tutor-resident.
 • Haver lliurat la memòria d'acció tutorial a la comissió de docència. Aquesta es sol.licitarà anualment un cop finalitzat el curs lectiu (juny) i es farà del període que va des del 1 de juny de l'any previ al 30 de maig de l'any en curs (coincidint amb els cursos lectius). Haurà de reunir els continguts que vénen descrits en aquesta plantilla.
 • Haver lliurat les avaluacions de cada una de les rotacions realitzades per cadascun dels residents que tutoritza.
 • Haver participat activament en l’avaluació anual/final dels residents.
 
(amunt)