La guia del tutor d'infermeria familiar i comunitària

 

Normativa docent

Avaluació

Acreditació 

Aula del tutor/Estades formatives

Tutor

Coordinador docent

 


Normativa Docent

Reial Decret d'aspectes formatius

La normativa respecte a la tutorització de residents i acreditació de tutors ve regulada per:

REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.

El DECRET 165/2015 de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya

Programa oficial de l'especialitat

El programa de l’especialitat és l’aprovat pel Ministeri de Sanitat l’any 2010. Podeu accedir-hi mitjançant aquest enllaç:

Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio,

(amunt) 

El tutor

El tutor és el professional especialista en servei actiu què, estant acreditat com a tal, té la missió de planificar i col·laborar activament en l’aprenentatge dels coneixements, habilitats i actituds del resident per tal de garantir el compliment del programa formatiu de l’especialitat. Llevat causa justificada serà el mateix durant tot el període formatiu.

És el primer responsable del procés d’ensenyament-aprenentatge del resident i mantindrà amb ell un contacte continu i estructurat. Amb la finalitat de seguir el procés d’aprenentatge mantindrà entrevistes periòdiques amb altres tutors i professionals que intervinguin en la formació del resident.

La principal funció del tutor és la d’acompanyar al resident en el seu aprenentatge, facilitar-lo en la mesura del possible. Igualment participarà, juntament amb la Unitat Docent en la planificació, gestió, supervisió i avaluació de tot el procés de formació, proposant, quan procedeixi, mesures de millora en la impartició del programa i afavorint l’autoaprenentatge, l’assumpció progressiva de responsabilitats i la capacitat investigadora del resident.

La Unitat Docent proposarà la guia o itinerari formatiu tipus de la mateixa, que aprovarà la Comissió de Docència amb subjecció a les previsions del programa. La guia serà aplicable a tots els residents que es formin a la Unitat Docent i s’adaptarà al pla individual de formació de cada resident, elaborat pel tutor en coordinació amb els responsables dels dispositius assistencials i resta de tutors de la Unitat Docent.

Altra de les seves tasques serà la de participar amb el coordinador docent en l’elaboració de la Memòria Anual del Centre.

El nomenament del tutor s’efectuarà pel procediment que determini cada comunitat autònoma.

En el cas de Catalunya la normativa està recollida al  DECRET 165/2015 de 21 de juliol , per la qual es regula el procediment per a l'acreditació de tutors d'especialistes en formació de les especialitats de medicina, farmàcia, infermeria i altres graduats i llicenciats universitaris en l'àmbit de la psicologia, la química, la biologia, la bioquímica i la física de centres sanitaris acreditats per a la formació d'especialistes en ciències de la salut de la xarxa sanitària de Catalunya.

Protocol de supervisió i responsabilitat progressiva del resident

El sistema formatiu implica una assumpció progressiva de responsabilitats i una supervisió directa decreixent . Els residents assumiran les indicacions dels especialistes amb els què prestin els serveis. El caràcter progressiu obliga a especificar diferents nivells de responsabilitat en funció de les tasques i tècniques a desenvolupar pel resident i garanteix el seu progrés. La responsabilitat progressiva passa d’una supervisió molt estreta el primer any a una pràctica autonomia durant el segon, mantenint la tutorització en tot el procés.

Nivells de responsabilitat i la seva valoració: Quadre

La tutorització del resident s’exercirà durant tota la residència, sent variable la seva expressió. La supervisió del resident de primer any serà de "presència física” (molt important a l’hora de fer guàrdies al CUAP i al CAP) i la responsabilitat serà mínima o intermitja; els tutors visaran per escrit els documents relatius a les seves activitats assistencials.Durant el segon any pot assumir una pràctica assistencial autònoma i assolirà la responsabilitat màxima (pot sol·licitar supervisió)

Llibre del resident / Portafoli.La proposta del llibre del resident té com a finalitat facilitar l’avaluació formativa i la tutorització.

El portafoli proposat per les Unitats Docents de Catalunya consisteix en un conjunt de tasques que avaluen el progrés competencial en les diferents àrees del programa docent. El contingut del portafoli és confidencial i només és compartit amb el tutor d’atenció primària, que serà el responsable de guiar la seva elaboració. 

(amunt)

Coordinador Docent de l' EAP

L’objectiu d’aquest document és descriure les funcions actuals del Coordinador Docent d’EAP, diferenciant les que li són pròpies i comunes a tots els EAP, de les que poden ser assumides en alguns EAP en funció de la seva organització, però que no li són pròpies des de l’òptica de la Unitat Docent Multiprofessional d'AFiC de Barcelona Ciutat-ICS (UD). 

Com objectiu secundari es pretén posar de manifest la càrrega de treball que comporta l’exercici d’aquesta responsabilitat i plantejar propostes de canvi en el que respecta a la dedicació i al seu reconeixement.

Avaluació

El REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrer determina tres tipus d’avaluació: formativa, anual i final.

Avaluació formativa: Permet objectivar els progressos dels residents respecte els objectius formatius.  L’objectiu és reforçar les habilitats adquirides i identificar deficiències i mancances per tal d’introduir mesures de millora. Els instruments per a realitzar-la són:

 - Portafoli del resident: cronograma, tasques, auto-avaluació...

 - Entrevistes periòdiques  tutor-residen. 4 per any de residència.

L'entrevista tutor-resident cal que es realitzi d’una manera formal amb una freqüència mínima trimestral (4 per any de residencia).

Es fa emplenant el formulari per a entrevista, l’únic vàlid per fer-les arribar a la Unitat Docent. Recorda que és important que una vegada emplenat el formulari facis clic a la icona [Enviar] que trobaràs al final, per tal que puguem rebre la informació.

De tota manera, SEMPRE caldrà que conserveu al CAP una còpia de l'entrevista en format paper signada pel tutor i el resident. Pots obtenir-la imprimint el formulari on line una vegada emplenat (a la barra d'eines grisa que trobareu a dalt --> arxiu--> imprimir). No oblideu signar-la!

Avaluació anual: Es reunirà el Comitè d'Avaluació abans de finalitzar l'any formatiu amb la finalitat de qualificar els coneixements, habilitats i actituds del residents al finalitzar cada un dels anys que integren el programa formatiu. Els aspectes que es consideren a l'avaluació final són: els fulls d'avaluació de les rotacions, les activitats formatives complementàries i la valoració dels tutors i resta de membres del Comitè.

Avaluació final: la portarà a terme el Comitè d'Avaluació amb participació dels tutors responsables de cada resident. Té com a objecte, verificar que el nivell de competències adquirit per l'especialista en formació, durant tot el període de residència, li permet accedir al títol d'especialista. 

La principal finalitat del procés d'avaluació és detectar problemes per a poder introduir millores. En cas de que es detectin problemes que puguin afectar seriosament la formació, aquests es discutiran a la Subcomissió de Docència.

La Unitat Docent disposa de un sistema d'avaluació bilateral de totes les rotacions i activitats.

Avaluació del Ministeri

El responsable de la rotació (hospitalària o d’atenció primària) avaluarà el resident en acabar cada rotació utilitzant el full corresponent. 

L’avaluació anual no és la mitjana dels anteriors aspectes sinó que representa una visió global de la residència, inclosa la formació teòric-pràctica obligatòria. La proposta d’avaluació anual i final es discuteix al Comitè d’Avaluació d’IFiC.

(amunt)

Aula del tutor

L'aula del tutor és la formació continuada en competències docents dirigida a tutors, coordinadors docents o tècnics de salut, ja siguin de medicina com d'infermeria familiar i comunitària. S'ofereixen unes 200 hores de formació acreditada, integrada per cursos, tallers o espais d'intercanvi.

Preinscripció

El període d'inscripció als diferents cursos de l’Aula DEL TUTOR s'obre durant el mes de febrer, i es fa mitjançant un formulari on-line. Per a la formació emmarcada dins de l'anomenat ESPAI DEL TUTOR la inscripció restarà oberta tot l'any. Podeu consultar la programació de cursos a la següent taula: CURSOS TUTORS 2017Per poder visualitzar els programes de cada un dels cursos oferts podeu baixar el document clicant (CTRL+S).

Durant la preinscripció, cada demandant pot sol·licitar fins a un màxim de 3 cursos que pot prioritzar per ordre de preferència. El compromís és assegurar, com a mínim, un curs per a cadascun.

Els metges i infermeres de família no tutors, i els pediatres que col·laboren en la docència, tenen reservades un total del 5 % de les places ofertades.

Per els cursos que organitza la Unitat de Suport a la Recerca (USR) hi ha un nombre petit de places reservades per a tutors (les places de cada curs es poden consultar a la taula resum) i, per tant, aconseguir una plaça pot ser més difícil si la demanda és alta. Per aquests cursos també es pot demanar plaça de la oferta general a través dels responsables de formació de cada SAP.

Els cursos que no arribin a un nombre mínim d’inscrits s’anul·laran, i es farà el possible per ofertar una alternativa als qui hagin demanat aquell curs com a primera prioritat.

Programa d'estades formatives / reciclatge per a tutors

Amb l’objectiu de millorar  el nivell de coneixements i d’habilitats dels tutors de residents d’infermeria familiar i comunitària, així com reconèixer l’esforç requerit per mantenir i incrementar les competències i habilitats clíniques pròpies de l’especialitat, la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat conjuntament amb la Unitat de Formació de l’Àmbit d’AP posa en marxa un programa d’estades formatives pel reciclatge dels tutors de la Unitat que estaran subjectes a les bases següents:

BASES I SOL·LICITUD per a optar a l'estada formativa. 

(amunt)
 

Acreditació i reacreditació dels tutors d'IFiC

Acreditació

Per a ser tutor de residents de Medicina i Infermeria Familiar i Comunitària cal estar acreditat seguint la normativa de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (DGPRS).

La normativa d’acreditació en vigor està regulada segons el DECRET 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya. Per poder optar a l’acreditació, les persones aspirants han de complir els requisits següents:

a) Tenir el títol oficial d’especialista d'Infermeria Familiar i Comunitària.

b) Estar en situació de servei actiu a un dels CAP acreditats a la unitat docent, amb una relació laboral estable que asseguri el temps de dedicació i la continuïtat de l’acció tutorial que ha d’exercir.

c) Tenir una experiència prèvia mínima de dos anys a l'EAP, i d’un any mínim d’activitat assistencial amb el mateix cupo assignat al centre acreditat.

d) Haver superat la puntuació mínima de 10 crèdits en la valoració global del perfil professional, així com haver assolit els crèdits mínims que, en concret, es requereixen en el perfil clínic-assistencial, en el perfil docent i en el perfil de recerca, d’acord amb el que disposen en l’annex 3 de l'apartat de documentació a presentar.

e) No ser el o la responsable assistencial de l’especialitat en què es formen els residents de l’especialitat en la qual s’aspira a exercir la tutoria.

f) No estar exonerat de l’activitat assistencial pel desenvolupament de tasques de gestió o recerca en més d'un 50% de la jornada.

Noves sol.licituds:

Les noves sol.licituds d'acreditació cal que estiguin aprovades i revisades per la direcció i el coordinador docent del centre, per la comissió de docència i la Cap d'Estudis. S'obrirà el període de presentació de sol·licituds quan s'hagin d'acreditar nous tutors (per augment del número de residents, perquè nous centres docents formaran EIR, per substitucions de períodes llargs de tutor...);aquestes seran valorades per la comissió d'acreditació de la Unitat Docent que es reunirà amb aquesta finalitat. Els aspirants han de presentar tota la documentació a la secretaria de la Unitat Docent o es pot enviar per valisa.

Un cop aprovades les sol·licituds i la documentació, es remetran a la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (DGPRS) per a començar el procés d'acreditació. La DGPRS emetrà una resolució sobre l'acreditació o no dels tutors, i posteriorment es procedirà al seu nomenament per la Gerència de l'Àmbit. Aquesta resolució sobre l'acreditació pot demorar-se fins a sis mesos.

Documentació a presentar:

  • Sol·licitud d’acreditació signada: annex 1
  • Qüestionari per recollir els mèrits dels últims 5 anys i els crèdits assolits adjuntant fotocòpia de la documentació (certificats de cursos i comunicacions, primera pàgina de publicacions on constin els autors, etc.): annex 3
  • Informe de la direcció de l’EAP amb copia dels últims valors dels estàndards  de qualitat assistencial: EQA  
  • Informe del coordinador docent del centre.

Abans de presentar tota la documentació, cal que reviseu, amb el coordinador docent, si compliu tots els requisits necessaris.

Reacreditació

Una vegada assolida l’acreditació cal presentar una memòria d'acció tutorial anual i complir amb uns requisits necessaris per a mantenir l'acreditació que són els següents:

  • Haver tingut al menys un resident assignat i tutoritzat durant el curs lectiu del que es presenta la memòria anual.
  • Haver realitzat 4 reunions individualitzades amb cadascun dels residents, i que aquestes hagin estat registrades amb el model d'entrevista estructurada tutor-resident.
  • Haver lliurat la memòria d'acció tutorial a la comissió de docència. Aquesta es sol.licitarà anualment un cop finalitzat el curs lectiu (juny) i es farà del període que va des del 1 de juny de l'any previ al 30 de maig de l'any en curs (coincidint amb els cursos lectius). Haurà de reunir els continguts que vénen descrits en aquesta plantilla.
  • Haver lliurat les avaluacions de cada una de les rotacions realitzades per cadascun dels residents que tutoritza.
  • Haver participat activament en l’avaluació anual/final dels residents.
 
(amunt)