La guia del tutor de Medicina Familiar i Comunitària

Normativa docent

 Coordinador docent

Avaluació

Entrevistes

Llibre del Resident/ Portafoli

Aula del tutor

 Estades formatives

 Acreditació Reacreditació i Memòria d'acció tutorial

 


Normativa Docent

Reial Decret d’aspectes formatius

La normativa respecte a la tutorització de residents i d'acreditació de tutors ve regulada per:

Per altra banda les Unitats Docents de Medicina Familiar i Comunitària de Catalunya han elaborat un document sobre SUPERVISIÓ I GRAU DE RESPONSABILITAT DEL METGE RESIDENT DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA EN L'ÀMBIT DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA.

Programa Oficial de l’Especialitat

El programa de l’especialitat en vigor és l’aprovat per el Ministeri de Sanitat l’any 2005 i podeu accedir-hi mitjançant aquest enllaç.

 

(anar amunt)


Coordinador Docent d’ EAP

Introducció

L’objectiu d’aquest document és descriure les funcions del Coordinador Docent d’EAP, diferenciant les que li són pròpies i comunes a tots els EAP de les que poden ser assumides en alguns EAP en funció de la seva organització, però que no li són pròpies des de l’òptica de la Unitat Docent d'Atenció Familiar i Comunitària de Barcelona (UD). També es contempla la documentació que cal presentar per acreditar la "direcció de programa" per tal de rebre la retribució pel càrrec.

Normativa actual en vigor relacionada amb el document

Reglament marc dels EAP. ORDRE de 6 de juny de 1990.

59.3  Quan l'EAP tingui acreditació per a la docència,  es podrà  nomenar  un responsable de docència i recerca, sense perjudici  de  la  responsabilitat  del   coordinador   i/o l'adjunt  a direcció ,   sempre   que  el  volum  de  les activitats  dutes  a  terme  en  aquesta   àrea   així   ho justifiqui. El tràmit d'aquesta proposta serà el mateix que el  de  l'acreditació de programes i el responsable nomenat tindrà la mateixa consideració que un director de programa.

II Acord de Mesa sectorial 2007-2010.

9.6.1.Complement de direcció de programes. Aquest complement s’abonarà al personal sanitari dels equips d’atenció primària que sigui designat per dur a terme la direcció de programes de promoció de la salut, educació sanitària, prevenció i altres establerts pel Departament de Salut i assistencials creats pel director gerent de l’ICS, en virtut de la competència que li atorga el Decret 276/2001, de 23 d’octubre, i el Decret 227/2001, de 23 d’octubre. L’import anual d’aquest complement s’abonarà en catorze pagues.

Funcions pròpies

- Coordinació de la docència dels residents d'AFiC adscrits a l’EAP

- Nomenament, durada del càrrec i cessament

L’iniciativa del nomenament i cessament del coordinador docent de cada EAP correspon al director del centre. Cal que el director ho parli amb els tutors i que una vegada presa la decisió informi a la Unitat Docent  (Comissió de Docència i Cap d’estudis).

Per tramitar el cobrament del complement de direcció de programes cal elaborar una proposta de programa docent, que pot tenir una durada de 4 anys, i realitzar una memòria anual de l'EAP. 

Per a la memòria anual de l'EAP docent es recomana la utilització de la següent plantilla.

El càrrec no té establert un límit de durada. Es recomana una revaloració cada 4 anys amb possibilitat de renovacions successives per períodes de 4 anys. La proposta de programa podrà tenir una durada de 4 anys.

En cas de discrepàncies entre el coordinador docent i el director del centre, la Unitat Docent podrà actuar com mediador a demanda de qualsevol de les parts.

- Dedicació

La càrrega assistencial ha de ser la mitjana de l’equip, però cal un alliberament per a les seves tasques que sigui assumida per la direcció amb un pressupost addicional per a aquesta tasca que en tot cas pot variar en funció de si el coordinador docent té assignat o no R4. Es proposa l’equivalent a 2 dies d’alliberació al mes  (cada centre ho podrà distribuir en funció de les seves necessitats i organització). Aquesta alliberació es ponderarà en funció del nombre de residents del centre i de si el coordinador docent té o no R3 o R4 en aquell període.

- Suport administratiu

Es considera que el coordinador docent ha de tenir un suport administratiu específic i indicat pel director de l’EAP. Les tasques han de ser de suport a totes les funcions del coordinador (guàrdies, sessions, avaluacions, memòria, material docent, fotocopies, etc.).

- Retribució

La retribució actual és l'equivalent a una "direcció de programes". Dins de l'ICS, cal revisar la situació de retribució actual d'acord amb el que diu el Real Decret Català 165/2015 per tal que la retribució sigui específica per a aquesta tasca.

 

 (anar amunt)


Avaluació 

La principal finalitat del procés d’avaluació és detectar problemes en els aprenentatges i adquisició de competències del resident, i poder introduir millores. En cas de que es detectessin problemes que poguessin afectar seriosament la formació d'aquest, es discutiran en la Comissió de Docència.

La normativa d'avaluació ve regulada pel Reial Decret d'aspectes formatius:

REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.

Els criteris i objectius del sistema d’avaluació dels residents de MFiC venen determinats, específicament, en el programa de l’especialitat.

La Unitat Docent disposa d’un sistema d’avaluació bidireccional de totes les rotacions i activitats docents.

Avaluació sumativa de les rotacions d'atenció primària i hospitalària R1-R4 El responsable de la rotació avalua el resident Fitxa 1 (versió en català/castellà/english) El resident avalua la rotació
Avaluació anual R1-R4 La comissió d'avaluació de la UD fa una avaluació anual de cada resident i una avaluació al final de la residència

El resident avalua l'any de residència mitjançant un formulari que se li envia per correu-e (avaluació R1-avaluació R2- avaluació R3- avaluació R4)

Avaluació formativa

 

A partir de la promoció 2015: R1, R2 i R3:

Entrevistes tutor-resident trimestrals i Informe anual d'avaluació formativa inclosos en el Llibre del resident 

En promocions anteriors al 2015: R4:

Full 1 Entrevista tutor-resident trimestral (on-line per enviar a la UD, obrir amb google chrome)

Full 2 Entrevista tutor-resident trimestral (descarregar pel portafoli de R4)(promocions anteriors al 2015)

Informe anual d'avaluació formativa del tutor (descarregar pel portafoli de R4)(promocions anteriors al 2015)

 

Avaluació del Ministeri

Fitxa 1 Avaluació de la rotació (català/castellà/anglès)

El responsable de la rotació (hospitalària o d’atenció primària) avaluarà el resident en acabar la rotació usant el full corresponent. Les recomanacions de l’escala qualificadora són:

 • 0 (no apte): Molt per sota del nivell mig dels residents del servei
 • 1 (suficient): Nivell mig dels residents
 • 2 (destacat): Superior al nivell mig
 • 3 (excel·lent): Molt per sobre del nivell mig

Fitxa 2 Avaluació anual

L’avaluació anual no és la mitjana de les avaluacions de les fitxes 1, sinó que representa una visió global de la residència. En formen part: l'informe d'avaluació anual del tutor, la formació teòrico-pràctica obligatòria i la formació en recerca. Aquesta fitxa l’emplena i la signa el Cap d'estudis de la Unitat Docent. 

 

Entrevistes tutor-resident i Informe anual del tutor

Amb una periodicitat mínima trimestral, els metges residents s’entrevistaran amb el seu tutor per valorar el compliment dels objectius d'aprenentatge i detectar millores per dur a terme. El tutor complimentarà el full d'entrevista tutor-resident. 

Coincidint amb la 4a. entrevista el tutor haurà d'omplir el Informe anual d'avaluació formativa del tutor.

Per a les promocions a partir del 2015:

Les Entrevistes tutor-resident trimestrals i l'informe anual d'avaluació formativa es fan a través del Llibre del Resident.

Per a les promocions anteriors al 2015:

Aquest és el formulari que s'ha d'omplir per les entrevistes per a les promocions anteriors al 2015. Recordeu que és important que, abans d'enviar el formulari, us imprimiu una còpia (clicant el botó de la dreta del ratolí premeu imprimir) per guardar-la al portafoli, i després ja podeu fer clic a la icona [Enviar] que trobareu al final, per tal que puguem rebre la informació i quedi registrada. Coincidint amb la 4a. entrevista el tutor haurà d'omplir el Informe anual d'avaluació formativa del tutor i se'n guardarà una còpia al portafoli del resident. 

 

Llibre del resident/Portafoli

La proposta del llibre del resident o Portafoli té com a finalitat facilitar l’avaluació formativa i la tutorització del progrés competencial en les diferents àrees del programa docent. El contingut del Llibre del Resident /Portafoli és confidencial i només és compartit amb el tutor d’atenció primària, que serà el responsable de guiar la seva elaboració. Durant el curs d’introducció que es realitzarà durant les primeres setmanes de la residencia s’amplia aquesta informació.

A partir de la promoció 2015: LLIBRE DEL RESIDENT

A partir d'aquesta promoció es fa servir el Llibre del Resident.

La Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (abans IES) facilita l’accés al CAMPUS DELTA, una eina moodle per facilitar als residents la realització del llibre del resident. Es donarà d'alta a cada resident i al tutor que tingui assignat. L'accés a aquest campus es fa des de:

Usuari: DNI sense lletra o NIE sense lletra ni zeros al davant

Contrasenya: ies

El Llibre del resident consta de:

1. Espai del resident: per registrar el cronograma individual de rotacions, guàrdies, cursos i altres activitats formatives.

2. Espai tutor-resident: conté un fòrum de comunicació privada entre ells, i uns formularis per la realització de les entrevistes trimestrals i l'informe anual del tutor.

3. Competències específiques del programa de l'especialitat. De cada àrea competencial cal repassar un qüestionari de les competències que s’han d’adquirir i fer una autorreflexió sobre l’aprenentatge assolit o pendent.

4. Competències transversals del programa de l'especialitat, a revisar, com a mínim, anualment. De cada àrea competencial cal repassar un qüestionari de les competències que s’han d’adquirir i fer una autorreflexió sobre l’aprenentatge assolit o pendent. 

5. Activitats complementàries per treballar l’adquisició de competències amb el tutor. Poden ser optatives o obligatòries en funció de l'àrea competencial a treballar.

 

Per a promocions anteriors al 2015: PORTAFOLI

El Portafoli consta de diferents components:

 1. El cronograma individual dels períodes formatius. És el registre de totes les rotacions i activitats realitzades per cada resident durant l’any lectiu. Cada resident és el responsable de mantenir un registre de les seves rotacions, guàrdies, cursos i activitats docents i de recerca.
 2. Guia de competències. És un sistema d’ajuda al seguiment dels objectius docents plantejats i assolits en cada rotació i en el conjunt dels anys de residència i una eina per a la tutorització. Podeu trobar el llistat de competències dins del programa de l'especialitat, o al CAMPUS DELTA (veure més endavant).
 3. Entrevistes tutor-resident
  • Trimestralment el resident mantindrà una entrevista amb el seu tutor per valorar la marxa del procés d’aprenentatge i d’adquisició de competències i habilitats. Aquest és el formulari que s'ha d'omplir per les entrevistes.
   • Recordeu que és important que una vegada emplenat el formulari feu click a la icona [Enviar] que trobareu al final, per tal que puguem rebre la informació.
   • De tota manera, SEMPRE caldrà que conserveu al CAP una còpia de l'entrevista en format paper signada pel tutor i el resident. Podeu obtenir-la imprimint el formulari on line una vegada emplenat (a la barra d'eines grisa que trobareu a dalt --> arxiu--> imprimir). No oblideu signar-la!
  • Mentre el resident estigui fent rotacions a l’hospital o en centres col·laboradors es facilitarà que vagi un dia al mes al CAP per realitzar l’entrevista amb el tutor i participar en les activitats assistencials i formatives del centre. 
  • Coincidint amb la 4a. entrevista, el tutor omplirà l'Informe anual d'avaluació formativa del tutor i se'n guardarà una còpia al portafoli. 
 4. Les tasques. Són instruments que permeten una observació del progrés competencial del resident. Estan distribuïdes en dos blocs segons anys de residència (R1-R2 i R3-R4). Després de cada tasca, s'ha d'emplenar el full d'autoreflexció. Podeu trobar el calendari de tasques proposat i el model de full d'autoreflexió al CAMPUS DELTA. 

La Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (abans IES) facilita l’accés al CAMPUS DELTA, una eina moodle on els residents poden penjar els documents que ha de contenir el Portafoli i on hi ha diversos tutorials, documents informatius i de treball. Es donarà d'alta a cada resident i al tutor que tingui assignat. L'accés a aquest campus es fa desde:

https://atenea-ies.upcnet.es/login/index.php
•Google.es: ies campus delta

Usuari: DNI sense lletra o NIE sense lletra ni zeros al davant

Contrasenya: ies

 

(anar amunt)

  


Aula del tutor

L'aula del tutor és la formació continuada en competències docents dirigida a tutors, coordinadors docents o tècnics de salut, ja siguin de medicina com d'infermeria familiar i comunitària. S'ofereixen unes 200 hores de formació acreditada, integrada per cursos, tallers o espais d'intercanvi.

Preincripció

El període d'inscripció als diferents cursos de l'AULA DEL TUTOR s'obre durant el mes de febrer, i es fa mitjançant un formulari on-line. Durant la preinscripció, cada demandant pot sol·licitar fins a un màxim de 3 cursos que pot prioritzar per ordre de preferència. El compromís és assegurar com a mínim un curs per a cadascú.

Per a la formació enmarcada dins de l'anomenat ESPAI DEL TUTOR la inscripció restarà oberta tot l'any. 

Podeu consultar la programació de cursos a la següent taula: CURSOS TUTORS_2017. I per poder visualitzar els programes de cada un dels cursos oferts podeu baixar el document clicant (CTRL+S).

Els metges i infermeres de família no tutors, i els pediatres que col·laboren en la doèencia, tenen reservades un total del 5 % de les places ofertades.

Per els cursos que organitza la Unitat de Suport a la Recerca (USR) hi ha un nombre petit de places reservades per a tutors (les places de cada curs es poden consultar a la taula resum) i, per tant, aconseguir una plaça pot ser més difícil si la demanda és alta. Per aquests cursos també es pot demanar plaça de la oferta general a través dels responsables de formació de formació de cada SAP.

Els cursos que no arribin a un nombre mínim d’inscrits s’anul·laran, i es farà el possible per oferir una alternativa als que hagin demanat aquell curs com a primera prioritat.

(anar amunt)


Programa d'estades formatives/reciclatge per a tutors

Amb l’objectiu de millorar  el nivell de coneixements i d’habilitats dels tutors de residents d'atenció familiar i comunitària, així com per tal de reconèixer l’esforç requerit per mantenir i incrementar les competències i habilitats clíniques pròpies de l’especialitat,  la Unitat Docent conjuntament amb la Unitat de Formació de l’Àmbit d’AP, posa en marxa un programa d’estades formatives pel reciclatge dels tutors de la Unitat Docent que estaran subjectes a les bases següents:

Bases

1. Per optar a l’estada formativa cal ser tutor acreditat per la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat de l’ICS i tenir resident de quart any (R4)  o de tercer any (R3) en el cas de medicina, i de segon any (R2) en el cas d'infermeria, assignat en el moment de realitzar l’estada formativa.

2. Es podrà sol·licitar un màxim d’un reciclatge per any acadèmic en que es tingui assignat un Resident gran.

3. La durada mínima del reciclatge serà d’una setmana (5 dies laborables) i la màxima de dues setmanes (10 dies laborables) per any acadèmic.

4. Els continguts de l’estada formativa/reciclatge sol·licitada han d’estar relacionats amb el programa formatiu de l’especialitat de medicina o infermeria familiar i comunitària i orientats a una millora de les competències clíniques i l’increment de la capacitat resolutiva.

5. L’estada formativa es podrà realitzar preferentment a qualsevol centre o unitat de l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat, i als centres i hospitals acreditats vinculats  a la Unitat Docent ( H. Vall d’Hebron, H. Parc de Salut Mar, H. de Sant Pau, H. Sagrat Cor, H. Dos de Maig, CAP Larrard, Centres de Salut Mental i ASSIR vinculats a la Unitat Docent).

6. El sol·licitant de l’estada formativa cal que acordi l’acceptació directament amb el Centre i el Servei  on vol realitzar-la així com el període, la durada i el tutor responsable.

7. Cal presentar una justificació de l’estada formativa que es proposa desenvolupar en el format específic que s’adjunta, exposant la proposta formativa i indicant el lloc, el nom del tutor, la durada expressada en hores laborables i  les dates aproximades en que es preveu realitzar la formació. Cal especificar  també l’ interès per a l’EAP així com la repercussió sobre la docència que es preveu obtenir.

8. La sol·licitud haurà de comptar amb el vist-i-plau del director del centre i cal assegurar que l’activitat assistencial del tutor quedi coberta pel seu resident i que durant l’absència del tutor la supervisió del resident queda assegurada mitjançant els altres tutors del centre.

9. La realització de l’estada formativa, tant si es realitza dins de la jornada laboral com si  no, no comporta cap compensació econòmica ni al tutor ni al centre. Les despeses que pugui generar el reciclatge corren a càrrec del tutor.

10. Una vegada finalitzada l’estada formativa cal presentar un certificat d’aprofitament de la formació rebuda signat pel tutor responsable de l’estada i pel director/responsable de l’equip o unitat on s’ha realitzat l’estada. Cal que hi consti com a mínim el detall dels dies en que s’ha realitzat i els continguts clínics i docents impartits.

11. La sol·licitud es pot realitzar durant tot l’any acadèmic i cal presentar-la a la Unitat Docent amb una antelació mínima de dos mesos sobre la data prevista d’inici de l’estada formativa.

12. L’acceptació o denegació de les sol·licituds es realitzarà en funció del que preveuen aquestes bases i dels criteris establerts per la Comissió de Docència de la Unitat Docent que és qui tindrà capacitat de  resolució en cas de dubtes o reclamacions.

13. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.

Sol·licitud

Les sol·licituds cal presentar-les en format electrònic (document escanejat) a l’adreça: unitatdocent.bcn.ics@gencat.cat  o en paper per valisa a la Unitat Docent C/Sardenya, 375, Entl.  Cal completar aquest formulari.

Resolució

Durant el mes següent al de la recepció de la sol·licitud és comunicarà l’acceptació en el cas que es compleixin els requisits aprovats per la Comissió de Docència. En cas de dubte caldrà esperar a la celebració de la següent reunió ordinària de  la Comissió de Docència. Consultar el calendari de les reunions de la Comissió de Docència.

Certificació

La realització de l’estada formativa i la posterior presentació del certificat d’aprofitament dóna dret al certificat d’assistència.  El certificat d’assistència l’emet la Unitat de Formació de l’Àmbit.

Els tutors dels centres o unitats receptors que formen part de les estructures de la Unitat Docent podran obtenir un certificat acreditatiu de la seva participació que serà emès per la Unitat Docent.

Relació de reciclatges realitzats

En aquest document disposeu d'una Relació dels reciclatges ja realitzats en el marc del Programa XB, i des de la pròpia Unitat Docent ,per tal que els tutors pugueu tenir una orientació de en quins centres, serveis o unitats hi ha experiència prèvia d’estades formatives/reciclatges.

(anar amunt)

 


 Acreditació

Per ser tutor de residents de Medicina i Infermeria Familiar i Comunitària cal estar acreditat seguint la normativa de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (DGPRS) del Departament de Salut. 

La normativa d’acreditació en vigor està regulada segons el DECRET 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya. Per poder optar a l’acreditació, les persones aspirants han de complir els requisits següents:

a) Tenir el títol oficial d’especialista de Medicina Familiar i Comunitària.

b) Estar en situació de servei actiu a un dels CAP acreditats a la unitat docent, exercint en la Medicina de Família d'EAP amb una relació laboral estable que asseguri el temps de dedicació i la continuïtat de l’acció tutorial que ha d’exercir.

c) Tenir una experiència prèvia mínima de dos anys com a metge de família d'EAP, i d’un any mínim d’activitat assistencial amb el mateix cupo assignat al centre acreditat.

d) Haver superat la puntuació mínima de 10 crèdits en la valoració global del perfil professional, així com haver assolit els crèdits mínims que, en concret, es requereixen en el perfil clinicoassistencial, en el perfil docent i en el perfil de recerca, d’acord amb el que disposen en l’annex 3 de l'apartat de documentació a presentar.

e) No ser el o la responsable assistencial de l’especialitat en què es formen els residents de l’especialitat en la qual s’aspira a exercir la tutoria.

f) No estar exonerat de l’activitat assistencial pel desenvolupament de tasques de gestió o recerca en més d'un 50% de la jornada.

Noves sol.licituds:

Les noves sol.licituds d'acreditació cal que estiguin aprovades i revisades per la direcció i el coordinador docent del centre, per la comissió de docència i la Cap d'Estudis. S'obriran dos terminis cada any (al juny i al novembre) per a la presentació de sol.licituds, i aquestes seran valorades per la comissió d'acreditació de la Unitat Docent que es reunirà amb aquesta finalitat. Els aspirants han de presentar tota la documentació a la secretaria de la Unitat Docent o es pot enviar per valisa.

Un cop aprovades les sol.licituds i la documentació, es remetran a la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (DGPRS) per a començar el procés d'acreditació. La DGPRS emetrà una resolució sobre l'acreditació o no dels tutors, i posteriorment es procedirà al seu nomenament per la gerència de l'Àmbit. Aquesta resolució sobre l'acreditació pot demorar-se fins a sis mesos.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud d’acreditació signada: annex 1 (descarregar per poder obrir-lo)
 • Qüestionari per recollir els mèrits dels últims 5 anys: s’han de detallar els mèrits i els crèdits assolits adjuntant fotocopia de la documentació (certificats de cursos i comunicacions, primera pàgina de publicacions on constin els autors, etc.): annex 3 (descarregar per poder obrir-lo)
 • Informe del director de l’EAP amb documentació acreditativa dels últims valors dels estàndards de qualitat assistencial: EQA i EQPF. 
 • Informe del coordinador docent del centre.

Abans de presentar tota la documentació, cal que reviseu, amb el coordinador docent, si compliu tots els requisits necessaris. 

Reacreditació i Memòria d'acció tutorial

Una vegada assolida l’acreditació cal presentar una memòria d'acció tutorial anual i complir amb uns requisits necessaris per a mantenir l'acreditació, que són els següents:

 • Haver tingut al menys un resident assignat i tutoritzat durant el curs lectiu del que es presenta la memòria anual.
 • Haver realitzat 4 reunions individualitzades amb cadascun dels residents, i que aquestes hagin estat registrades amb el model d'entrevista estructurada tutor-resident.
 • Haver realitzat l'Informe anual del tutor i que hagi estat registrat a la memòria d'acció tutorial i adjuntat al Llibre del Resident/Portafoli.
 • Haver lliurat la memòria d'acció tutorial a la comissió de docència. Aquesta es sol.licitarà anualment un cop finalitzat el curs lectiu (juny) i es farà del període que va des del 1 de juny de l'any previ al 30 de maig de l'any en curs (coincidint amb els cursos lectius). Haurà de reunir els continguts que vénen descrits en aquesta plantilla.
 • Haver lliurat les avaluacions de cada una de les rotacions realitzades per cadascun dels residents que tutoritza.
 • Haver participat activament en l’avaluació anual/final dels residents.

(anar amunt)