GUIA DEL TUTOR

MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

 

Normativa docent Programa de l'especialitat Supervisió

 Coordinador docent

Avaluació

Entrevistes

Llibre del Resident

Aula del tutor

 Estades formatives

 Acreditació Recertificació i Memòria d'acció tutorial

 


Normativa Docent

Reial Decret d’aspectes formatius

La normativa respecte a la tutorització de residents i d'acreditació de tutors ve regulada per:

Programa Oficial de l’Especialitat

El programa de l’especialitat en vigor és l’aprovat per el Ministeri de Sanitat l’any 2005 i podeu accedir-hi mitjançant aquest enllaç.

Supervisió

Per altra banda les Unitats Docents de Medicina Familiar i Comunitària de Catalunya han elaborat un document sobre SUPERVISIÓ I GRAU DE RESPONSABILITAT DEL METGE RESIDENT DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA EN L'ÀMBIT DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA I DE LES URGÈNCIES.

(anar amunt)


Coordinador Docent d’ EAP

Introducció

L’objectiu d’aquest document és descriure les funcions del Coordinador Docent d’EAP, diferenciant les que li són pròpies i comunes a tots els EAP de les que poden ser assumides en alguns EAP en funció de la seva organització. També es contempla la documentació que cal presentar per acreditar la "direcció de programa" per tal de rebre la retribució pel càrrec.

Normativa actual en vigor 

Reconeixement del coordinador docent a l'Article 34 del DECRET 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya:

El coordinador o coordinadora docent és un professional d’un centre acreditat per a la formació de residents que, amb independència de les tasques que pugui tenir encomanades o no com a tutor o col·laborador docent, desenvolupa tasques de coordinació. La necessitat d’aquesta figura ve determinada per la complexitat organitzativa, el volum de tutors o residents, la coexistència amb altres tipus de formació i la necessitat d’optimització i adequació de recursos. Les figures de coordinació i les seves funcions han d’estar definides documentalment dins de l’estructura docent del centre o la unitat.

Reconeixement dins del Reglament marc dels EAP. ORDRE de l'Institut Català de la salut de 6 de juny de 1990:

59.3  Quan l'EAP tingui acreditació per a la docència,  es podrà  nomenar  un responsable de docència i recerca, sense perjudici  de  la  responsabilitat  del   coordinador   i/o l'adjunt  a direcció ,   sempre   que  el  volum  de  les activitats  dutes  a  terme  en  aquesta   àrea   així   ho justifiqui. El tràmit d'aquesta proposta serà el mateix que el  de  l'acreditació de programes i el responsable nomenat tindrà la mateixa consideració que un director de programa.

Retribució del coordinador docent mitjançant el II Acord de Mesa sectorial 2007-2010:

9.6.1.Complement de direcció de programes. Aquest complement s’abonarà al personal sanitari dels equips d’atenció primària que sigui designat per dur a terme la direcció de programes de promoció de la salut, educació sanitària, prevenció i altres establerts pel Departament de Salut i assistencials creats pel director gerent de l’ICS, en virtut de la competència que li atorga el Decret 276/2001, de 23 d’octubre, i el Decret 227/2001, de 23 d’octubre. L’import anual d’aquest complement s’abonarà en catorze pagues.

Funcions pròpies

Coordinació de la docència dels residents d'AFiC adscrits a l’EAP.

Nomenament, durada del càrrec i cessament

La iniciativa del nomenament i cessament del coordinador docent de cada EAP correspon a la direcció del centre. Cal que la direcció ho parli amb els tutors i que una vegada presa la decisió informi a la Unitat Docent (Comissió de Docència i Cap d’estudis).

Per tramitar el cobrament del complement de direcció de programes cal elaborar una proposta de programa docent, que pot tenir una durada de 4 anys, i realitzar una memòria anual de l'EAP

Per a la memòria anual de l'EAP docent es recomana la utilització de la següent plantilla.

El càrrec no té establert un límit de durada. Es recomana una revaloració cada 4 anys amb possibilitat de renovacions successives per períodes de 4 anys. La proposta de programa podrà tenir una durada de 4 anys.

En cas de discrepàncies entre el coordinador docent i la direcció del centre, la Unitat Docent podrà actuar com mediador a demanda de qualsevol de les parts.

Dedicació

La càrrega assistencial ha de ser la mitjana de l’equip, però cal un alliberament per a les seves tasques que sigui assumida per la direcció amb un pressupost addicional per a aquesta tasca que en tot cas pot variar en funció de si el coordinador docent té assignat o no R4. Es proposa l’equivalent a 2 dies d’alliberació al mes  (cada centre ho podrà distribuir en funció de les seves necessitats i organització). Aquesta alliberació es ponderarà en funció del nombre de residents del centre i de si el coordinador docent té o no R3 o R4 en aquell període.

Suport administratiu

Es considera que el coordinador docent ha de tenir un suport administratiu específic i indicat per la direcció de l’EAP. Les tasques han de ser de suport a totes les funcions del coordinador (guàrdies, sessions, avaluacions, memòria, material docent, fotocòpies, etc.).

Retribució

La retribució actual és l'equivalent a una "direcció de programes". Dins de l'ICS, cal revisar la situació de retribució actual d'acord amb el que diu el Decret Català 165/2015 per tal que la retribució sigui específica per a aquesta tasca.

 

 (anar amunt)


Avaluació 

La principal finalitat del procés d’avaluació és detectar problemes en els aprenentatges i adquisició de competències del resident, i poder introduir millores. En cas de que es detectessin problemes que poguessin afectar seriosament la formació d'aquest, es discutiran en la Comissió de Docència.

La normativa d'avaluació ve regulada per: 

Els criteris i objectius del sistema d’avaluació dels residents de MFiC venen determinats, específicament, en el programa de l’especialitat.

La Unitat Docent disposa d’un sistema d’avaluació bidireccional de totes les rotacions i activitats docents.

Avaluació de les rotacions R1-R4

 

El responsable de la rotació avalua el resident:  

FICHA 1 DE EVALUACIÓN DE ROTACIÓN

Per a les rotacions a l'EAP, el tutor farà la ficha 1 dins del Llibre del Resident.

  

El resident avalua la rotació
Avaluació anual R1-R4

El tutor fa:

La comissió d'avaluació de la UD fa una avaluació anual de cada resident.

 

El resident avalua l'any de residència mitjançant una enquesta que se li envia per correu-e 

Avaluació contínua formativa: Entrevistes

LLIBRE DEL RESIDENT

 

 

Avaluació final de residència


La comissió d'avaluació de la UD decideix l'avaluació final de cada resident.

 

Avaluació de les rotacions

Informe de Evaluación de la Rotación (FICHA 1 castellà)

El responsable de la rotació (hospitalària o d’atenció primària) avaluarà el resident en acabar la rotació usant el full corresponent que conté els objectius de la rotació i les qualificacions d'1 a 10, on el 70% de la puntuació correspon als coneixements i habilitats, i el 30% a les actituds. Les recomanacions de l’escala qualificadora són:

 Cuantitativa  (1-10)

  Cualitativa 

 1-2

Muy insuficiente. Lejos de alcanzar los objetivos de la rotación. Deben indicarse áreas de mejora en el apartado correspondiente.                 

 3-4

Insuficiente. No alcanza todos los objetivos de la rotación, pero podrían alcanzarse con un periodo complementario de formación. Deben proponerse áreas de mejora en el apartado correspondiente y sugerir la duración del periodo complementario.

 5

Suficiente. Alcanza los objetivos de la rotación.

 6-7

Bueno. Alcanza los objetivos de la rotación, demostrando un nivel superior en algunos de ellos.

 8-9

Muy bueno. Domina todos los objetivos de la rotación.

 10

Excelente. Muy alto nivel de desempeño, respecto a los objetivos de la rotación. 

Sólo alcalzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo con la experiencia del colaborador docente con los resultados de la promoción o con otras promociones anteriores de residentes, calificados como muy buenos.

 NA

No se aplica de acuerdo con los objetivos planteados.

 

Avaluació anual

Aquesta avaluació s'emet en base a dos documents:

 1. Informe d'avaluació anual, amb el qual s'emet la qualificació global anual del resident en base als següents continguts:
  • La qualificació del tutor en una escala del'1 al 10, i amb un valor del 25% respecte el total. Es registrarà al Llibre del resident a dins de l'Informe anual d'avaluació de cada resident.
  • Les qualificacions de totes les rotacions realitzades, ponderades segons la seva durada, i amb un valor del 65% respecte al total.
  • Les activitats complementàries realitzades (publicacions, comunicacions, formació, docència i participació en projectes d'investigació) amb un valor del 10%. Les registra el resident al seu Llibre del resident.
 2. Avaluació anual pel comitè d'avaluació, que conté la qualificació quantitativa (1-10) i qualitativa (molt insuficient, insuficient, suficient, bé, molt bo, excel·lent) emesa pel comitè, sent negativa la puntuació inferior a 5.

 

Avaluació final de residència

El Comitè d'avaluació decideix la qualificació final del resident, després de finalitzar el període de residència, basant-se en els resultats de les Avaluacions Anuals. Es ponderen les avaluacions anuals per al càlcul de l'avaluació final d'acord a la progressiva assumpció de les responsabilitats inherents a l'exercici professional de l'especialitat que el resident assumeix a mesura que progressa en la seva formació.

Per calcular la mitjana ponderada s'utilitzen els següents criteris:

 • R1 10%
 • R2 20%
 • R3 30%
 • R4 40%

La qualificació de l'avaluació final del Comitè d'Avaluació serà:

 • POSITIVA: quan el resident ha adquirit el nivell de competències previst en el programa oficial de la seva especialitat, el que li permet accedir al títol d'especialista. La mitjana de les qualificacions del resident està entre 5 i 7,5.
 • POSITIVA DESTACAT: quan el resident domina el nivell de competències previst en el programa oficial de la seva especialitat i ha destacat per sobre de la mitjana dels residents de la seva especialitat, de la seva promoció o de promocions anteriors. La mitjana de les qualificacions del resident és major de 7,5.
 • NEGATIVA: quan el resident no hagi assolit el nivell mínim exigible perquè pugui obtenir el títol d'especialista. No es podrà avaluar negativament els especialistes en formació que hagin obtingut una avaluació positiva en tots els anys del període de residència. La mitjana de les qualificacions del resident és menor de 5. En els documents d'avaluació del resident que sigui avaluat negativament ha d'estar acreditada la manca d'aprofitament i les mesures que el tutor hagi posat en marxa per resoldre-i la seva manca de resultat.

 

Entrevistes tutor-resident 

Amb una periodicitat mínima trimestral, els residents s’entrevistaran amb el seu tutor per valorar el compliment dels objectius d'aprenentatge i detectar millores per dur a terme. A final de curs, coincidint amb la 4a. entrevista el tutor haurà d'omplir el Informe anual d'avaluació del resident.

Les Entrevistes tutor-resident trimestrals i l'informe anual d'avaluació es fan a través del Llibre del Resident.

 

Llibre del resident

El llibre del resident té com a finalitat facilitar l’avaluació formativa i la tutorització del progrés competencial en les diferents àrees del programa docent. El contingut del Llibre del Resident és confidencial i només és compartit amb el tutor d’atenció primària, que serà el responsable de guiar la seva elaboració. 

El Departament de Salut facilita l’accés al llibre del resident de Medicina Familiar i Comunitària a través de la plataforma de formació.gencat. Es donarà d'alta a cada resident i al tutor que tingui assignat. 

 

Accés al Llibre del Resident:

Per entrar al Llibre del resident heu d'accedir a la plataforma de formació del gencat a través del següent enllaç:

https://formacio.salut.gencat.cat/login/index.php?tenantid=prof.

Si hi accediu per primer cop: 

 • Usuari: nif/nie (lletra minúscula)_prof . Per exemple: 99999999b_prof
 • Contrasenya: la mateixa que l’usuari (nif/nie_prof). Aquesta contrasenya és per defecte, un cop ingresseu per primer cop, el sistema us forçarà a personalitzar-la obligatòriament.

Si teniu algun problema o dubte contacteu amb: ivilloria@gencat.cat 

Per accedir des del telèfon mòbil:

 • Descarregueu l'app: Moodle Workplace
 • Per entrar a l'app: podeu accedir-hi directament escanejant el codi QR que apareix al vostre perfil quan esteu dins del Llibre del Resident, o podeu posar l'adreça: https://formacio.salut.gencat.cat/ i després les vostres credencials.

Contingut: 

El Llibre del resident consta de:

1. Espai del resident: per registrar el cronograma individual de rotacions, guàrdies, cursos i altres activitats formatives.

2. Espai tutor-resident: conté un fòrum de comunicació privada entre ells, i uns formularis per la realització de les entrevistes trimestrals i l'informe anual d'avaluació.

3. Espai del tutor: on es donen les directrius d'avaluació i es pot accedir als enllaços per realitzar les entrevistes, l'informe anual, les avaluacions a les rotacions per l'EAP i la memòria d'acció tutorial.

4. Competències específiques del programa de l'especialitat. De cada àrea competencial cal repassar un qüestionari de les competències que s’han d’adquirir i fer una autorreflexió sobre l’aprenentatge assolit o pendent.

5. Competències transversals del programa de l'especialitat, a revisar, com a mínim, anualment. De cada àrea competencial cal repassar un qüestionari de les competències que s’han d’adquirir i fer una autorreflexió sobre l’aprenentatge assolit o pendent. 

6. Activitats a realitzar per treballar l’adquisició de competències. Poden ser optatives o obligatòries en funció de l'àrea competencial a treballar.

  

(anar amunt)

  


Aula del tutor

L'aula del tutor és la formació continuada en competències docents dirigida a tutors, coordinadors docents o tècnics de salut, ja siguin de medicina com d'infermeria familiar i comunitària. S'ofereixen unes 200 hores de formació acreditada, integrada per cursos, tallers o espais d'intercanvi.

Preincripció

El període d'inscripció als diferents cursos de l'AULA DEL TUTOR s'obre a principis d'any, i es fa mitjançant un formulari on-line. Durant la preinscripció, cada demandant pot sol·licitar fins a un màxim de 3 cursos que pot prioritzar per ordre de preferència. El compromís és assegurar com a mínim un curs per a cadascú.

Per a la formació emmarcada dins de l'anomenat ESPAI DEL TUTOR la inscripció restarà oberta tot l'any. 

Podeu consultar la programació de cursos a la següent taula:CURSOS AULA DEL TUTOR 2023. 

Els metges i infermeres de família no tutors i els col·laboradors docents, poden inscriure's als cursos, però en cas de manca de places, no tindran prioritat. 

Pels cursos que organitza la Unitat de Suport a la Recerca (USR) hi ha un nombre de places reservades per a tutors (les places de cada curs es poden consultar a la taula resum). Per a aquests cursos també es pot demanar plaça a través de la oferta general dels responsables de formació de cada SAP.

Els cursos que no arribin a un nombre mínim d’inscrits s’anul·laran, i es farà el possible per oferir una alternativa als que hagin demanat aquell curs com a primera prioritat.

(anar amunt)


Programa d'estades formatives/reciclatge per a tutors

Amb l’objectiu de millorar  el nivell de coneixements i d’habilitats dels tutors de residents d'atenció familiar i comunitària, així com per tal de reconèixer l’esforç requerit per mantenir i incrementar les competències i habilitats clíniques pròpies de l’especialitat,  la Unitat Docent conjuntament amb la Unitat de Formació de l’Àmbit d’AP, posa en marxa un programa d’estades formatives pel reciclatge dels tutors de la Unitat Docent que estaran subjectes a les bases següents:

Bases

1. Per optar a l’estada formativa cal ser tutor acreditat per la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat de l’ICS i tenir resident de quart any (R4)  o de tercer any (R3) en el cas de medicina, i de segon any (R2) en el cas d'infermeria, assignat en el moment de realitzar l’estada formativa.

2. Es podrà sol·licitar un màxim d’un reciclatge per any acadèmic en que es tingui assignat un Resident gran.

3. La durada mínima del reciclatge serà d’una setmana (5 dies laborables) i la màxima de dues setmanes (10 dies laborables) per any acadèmic.

4. Els continguts de l’estada formativa/reciclatge sol·licitada han d’estar relacionats amb el programa formatiu de l’especialitat de medicina o infermeria familiar i comunitària i orientats a una millora de les competències clíniques i l’increment de la capacitat resolutiva.

5. L’estada formativa es podrà realitzar preferentment a qualsevol centre o unitat de l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat, i als centres i hospitals acreditats vinculats  a la Unitat Docent ( H. Vall d’Hebron, H. Parc de Salut Mar, H. de Sant Pau, H. Sagrat Cor, H. Dos de Maig, CAP Larrard, Centres de Salut Mental i ASSIR vinculats a la Unitat Docent).

6. El sol·licitant de l’estada formativa cal que acordi l’acceptació directament amb el Centre i el Servei  on vol realitzar-la així com el període, la durada i el tutor responsable.

7. Cal presentar una justificació de l’estada formativa que es proposa desenvolupar en el format específic que s’adjunta, exposant la proposta formativa i indicant el lloc, el nom del tutor, la durada expressada en hores laborables i  les dates aproximades en que es preveu realitzar la formació. Cal especificar  també l’ interès per a l’EAP així com la repercussió sobre la docència que es preveu obtenir.

8. La sol·licitud haurà de comptar amb el vist-i-plau del director del centre i cal assegurar que l’activitat assistencial del tutor quedi coberta pel seu resident i que durant l’absència del tutor la supervisió del resident queda assegurada mitjançant els altres tutors del centre.

9. La realització de l’estada formativa, tant si es realitza dins de la jornada laboral com si  no, no comporta cap compensació econòmica ni al tutor ni al centre. Les despeses que pugui generar el reciclatge corren a càrrec del tutor.

10. Una vegada finalitzada l’estada formativa cal presentar un certificat d’aprofitament de la formació rebuda signat pel tutor responsable de l’estada i pel director/responsable de l’equip o unitat on s’ha realitzat l’estada. Cal que hi consti com a mínim el detall dels dies en que s’ha realitzat i els continguts clínics i docents impartits.

11. La sol·licitud es pot realitzar durant tot l’any acadèmic i cal presentar-la a la Unitat Docent amb una antelació mínima de dos mesos sobre la data prevista d’inici de l’estada formativa.

12. L’acceptació o denegació de les sol·licituds es realitzarà en funció del que preveuen aquestes bases i dels criteris establerts per la Comissió de Docència de la Unitat Docent que és qui tindrà capacitat de  resolució en cas de dubtes o reclamacions.

13. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.

Sol·licitud

Les sol·licituds cal presentar-les en format electrònic (document escanejat) a l’adreça: unitatdocent.bcn.ics@gencat.cat  o en paper per valisa a la Unitat Docent C/Sardenya, 375, Entl.  Cal completar aquest formulari.

Resolució

Durant el mes següent al de la recepció de la sol·licitud és comunicarà l’acceptació en el cas que es compleixin els requisits aprovats per la Comissió de Docència. En cas de dubte caldrà esperar a la celebració de la següent reunió ordinària de  la Comissió de Docència. Consultar el calendari de les reunions de la Comissió de Docència.

Certificació

La realització de l’estada formativa i la posterior presentació del certificat d’aprofitament dóna dret al certificat d’assistència.  El certificat d’assistència l’emet la Unitat de Formació de l’Àmbit.

Els tutors dels centres o unitats receptors que formen part de les estructures de la Unitat Docent podran obtenir un certificat acreditatiu de la seva participació que serà emès per la Unitat Docent.

Relació de reciclatges realitzats

En aquest document disposeu d'una Relació dels reciclatges ja realitzats en el marc del Programa XB, i des de la pròpia Unitat Docent ,per tal que els tutors pugueu tenir una orientació de en quins centres, serveis o unitats hi ha experiència prèvia d’estades formatives/reciclatges.

(anar amunt)

 


 Acreditació

Per ser tutor de residents de Medicina i Infermeria Familiar i Comunitària cal estar acreditat seguint la normativa de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (DGPRS) del Departament de Salut. La normativa d’acreditació en vigor està regulada segons el DECRET 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya. 

Per poder optar a l’acreditació, les persones aspirants han de complir els requisits següents:

a) Tenir el títol oficial d’especialista de Medicina Familiar i Comunitària.

b) Estar en situació de servei actiu a un dels CAP acreditats a la Unitat Docent, exercint en la Medicina de Família d'EAP amb una relació laboral estable que asseguri el temps de dedicació i la continuïtat de l’acció tutorial que ha d’exercir.

c) Tenir una experiència prèvia mínima de dos anys com a metge de família d'EAP, i d’un any mínim d’activitat assistencial amb el mateix cupo assignat al centre acreditat.

d) Haver superat la puntuació mínima de 10 crèdits en la valoració global del perfil professional, així com haver assolit els crèdits mínims que, en concret, es requereixen en el perfil clinicoassistencial, en el perfil docent i en el perfil de recerca, d’acord amb el que disposen en l’annex 3 de l'apartat de documentació a presentar.

e) No ser el o la responsable assistencial de l’especialitat en què es formen els residents de l’especialitat en la qual s’aspira a exercir la tutoria.

f) No estar exonerat de l’activitat assistencial pel desenvolupament de tasques de gestió o recerca en més d'un 50% de la jornada.

Noves sol.licituds:

Les noves sol.licituds d'acreditació cal que estiguin aprovades i revisades per la direcció i el coordinador docent del centre, per la comissió de docència i la Cap d'Estudis. S'obriran dos terminis cada any (al juny i al novembre) per a la presentació de sol.licituds, i aquestes seran valorades per la comissió d'acreditació de la Unitat Docent que es reunirà amb aquesta finalitat. Els aspirants han de presentar tota la documentació, un mes abans de la Comissió d'acreditació, a la secretaria de la Unitat Docent o es pot enviar per valisa.

Un cop aprovades les sol.licituds i la documentació per la Comissió d'acreditació, l'aspirant a tutor ha de fer la sol·licitud a https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tutors-despecialistes-en-ciencies-de-la-salut?category=1ec46c11-3762-11e5-8193-005056924a59 adjuntant el certificat de la Cap d'estudis que els enviarà al correu corporatiu la Unitat Docent. La DGPRS emetrà una resolució sobre l'acreditació o no dels tutors, i posteriorment es procedirà al seu nomenament per la gerència de l'Atenció Primària de Barcelona Ciutat. Aquesta resolució sobre l'acreditació pot demorar-se fins a sis mesos.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud d’acreditació signada: annex 1 (descarregar per poder obrir-lo)
 • Qüestionari per recollir els mèrits dels últims 5 anys: s’han de detallar els mèrits i els crèdits assolits adjuntant fotocopia de la documentació (certificats de cursos i comunicacions, primera pàgina de publicacions on constin els autors, etc.): annex 3 (descarregar per poder obrir-lo)
 • Informe del director de l’EAP amb documentació acreditativa dels últims valors dels estàndards de qualitat assistencial: EQA i EQPF. 
 • Informe del coordinador docent del centre.

Abans de presentar tota la documentació, cal que reviseu, amb el coordinador docent, si compliu tots els requisits necessaris. 

Memòria d'acció tutorial i recertificació

Memòria d'acció tutorial anual

Cada tutor ha de presentar al final de cada curs una memòria d'acció tutorial de l'any lectiu que ha acabat. Aquesta s'introduirà al Llibre del resident dins de l'apartat ESPAI DEL TUTOR

 

Reacreditació i recertificació

Per mantenir l'acreditació cal complir anualment amb uns requisits necessaris que són els següents:

 • Haver fet la memòria d'acció tutorial anualment. 
 • Haver tingut al menys un resident assignat i tutoritzat durant el curs lectiu del que es presenta cada memòria anual.
 • Haver realitzat 4 entrevistes anuals individualitzades amb cadascun dels residents, i que aquestes hagin estat registrades al Llibre del resident amb el model d'entrevista estructurada tutor-resident.
 • Haver realitzat l'Informe anual del tutor al Llibre del Resident.
 • Haver participat activament en l'avaluació anual/final dels residents. 
 • Haver lliurat les avaluacions de cada una de les rotacions realitzades pels residents que tutoritza.

Cada 5 anys es passarà un procés de recertificació mitjançant el qual es valoraran els mèrits aportats a les memòries i es demanarà un informe del director i del coordinador docent del centre. Aquests seran valorats per la comissió d'acreditació i seran aprovats en funció dels requisits acordats per les UUDD d'AFiC de Catalunya.

 

(anar amunt)