La guia del resident d'Infermeria Familiar i Comunitària

Benvinguts a la  Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat-ICS.

Aquesta guia del resident d'Infermeria pretén donar-vos tota la informació  sobre la formació teòrica -pràctica que rebreu en el decurs de l’itinerari formatiu de l’especialitat, rotacions, guàrdies, avaluacions i pàgines d’interès. 

Els centres docents que acullen residents d’IFiC (un EIR de cada promoció per centre)són: Bon Pastor, Carles Ribas, el Carmel, Gòtic, la Mina i Raval Nord. Els hospitals de referència són l'Hospital Vall d’Hebron i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Trobareu la seva ubicació a la pestanya “Centres”; tots són de fàcil accés amb transport públic.

 

Programa especialitat

Rotacions R1

Rotacions externes

Cursos

Guàrdies

Programa rotacions

Rotacions R2

Rotacions opcionals

Avaluacions

Pàgines d’interès i Bibliografia


Programa de l'especialitat 

ORDEN SAS /1729/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermeria Familiar y Comunitaria.

Els residents d'Infermeria trien el centre on duran a terme les seves activitats relacionades amb l’Atenció Primària i són adscrits a un tutor encarregat de supervisar directament el progrés formatiu del resident al llarg de tota la residència amb un protocol de supervisió gradual que va des d'una supervisió de presència física el primer any pels professionals que prestin serveis a la rotació amb un augment progressiu del nivell de responsabilitat en el decurs del dos anys de residència.

 (amunt)

Programa de Rotacions

Esquema de la distribució de les rotacions durant la formació IIR

A l’inici de la formació el resident rebrà un document amb els objectius de cada rotació.

Al començar cada rotació (CSM,ASSIR...), el resident ha de presentar-se davant del responsable del centre corresponent i lliurar-li la llista de guàrdies que ha de realitzar durant la seva estada al servei i notificar-li totes les circumstàncies que puguin afectar l’assistència normal a les activitats programades (vacances, formació, guàrdies, baixes...). Qualsevol problema que pugi aparèixer durant la seva estada l’haurà de comunicar al seu tutor.

Al finalitzar cada rotació el resident haurà de complimentar i enviar a la UD el full d'avaluació de la rotació.

R1: Infermers residents de primer any

ITINERARI FORMATIU R1

 R1  

 . Equip d'Atenció Primària (EAP) 5 mesos

 . Hospital 4 mesos

 . Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) 1 mes

 . Centre de Salut Mental (SM) 1 mes

Seguint les directrius del programa oficial, els infermers residents de primer any comencen el seu aprenentatge amb una rotació de 3 mesos pels centres docents d’Atenció Primària.

Com objectius docents específics per a aquests períodes podem indicar els següents: 

 • - Identificació amb el centre de referència durant tot el procés de la residència.
 • - Assistència activa a les consultes del tutor
 • - Participació en atenció domiciliària urgent i programada
 • - Coneixement de l'estructura i funcionament de les urgències en el seu centre d'AP
 • - Participació a les activitats docents del Centre (sessions, tallers…)
 • - Coneixement dels sistemes de documentació clínica i registre (E-CAP)
 • - Coneixement del funcionament de la Unitat d'Admissions i Atenció a l'Usuari
 • - Coneixement de la comunitat coberta per l'Equip d'Atenció Primària
 • - Coneixement dels professionals de treball social de l'EAP 

R2: Infermers residents de segon any

ITINERARI FORMATIU R2

 R2

 .Equip d'Atenció Primària (EAP) 8 mesos

 .Programa d’ Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) 1 mes

 .Optativa / Externa / AP  1 mes

 .Sistema d’ Emergències Mèdiques (SEM) 1 mes

 

Normes generals de les rotacions opcionals i externes

 • Les rotacions opcionals i externes s'hauran de sol·licitar abans de finalitzar R1.
 • S’entén per rotació opcional aquella que té lloc en un servei que forma part de la UD o que n’és col·laborador o té conveni amb ella, sempre a centres ubicats a Barcelona (amb l’excepció de la rotació rural).
 • Una rotació externa és aquella que té lloc a centres que no formen part de la UD ni són col·laboradors ni tenen conveni amb ella; inclou centres ubicats a Barcelona.

Rotacions opcionals

Durant el segon any, el programa inclou 1 mes de rotació opcional a proposta de l’ infermer resident sempre i quan siguin acceptades pel seu tutor. Es pot repetir una de les rotacions obligatòries. Les possibilitats inclouran almenys les següents:

Rotacions Externes 

a) Normativa per a residents de la UD

Es podrà realitzar un mes de rotació externa en altres centres o unitats proposades pel resident o el seu tutor tant a Catalunya, a Espanya com a l’estranger. L’acceptació estarà condicionada al vist i plau de la Subcomissió de Docència d'Infermeria i a l’autorització per part del Departament de Salut/Institut d’Estudis de la Salut (Generalitat de Catalunya). Serà la Unitat Docent la que realitzarà els tràmits de sol·licitud a la DGPiR en Salut.

La Direcció General de Planificació i Recerca en Salut no autoritzarà, en cap cas, rotacions externes en els darrers tres mesos previs a la finalització de la residència.

D’acord amb El DECRET 165/2015 de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya i REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, el personal resident podrà realitzar rotacions externes no previstes en la acreditació atorgada al Centre o Unitat Docent en la que desenvolupa el Programa de Formació sempre que es compleixin els següents requisits:

 • Que els objectius d’aprenentatge que es plantegin no es puguin assolir en els recursos disponibles de la Unitat Docent (centres docents o col·laboradors).
 • Que la rotació externa sigui proposada i autoritzada pels òrgans competents, especificant els objectius que es pretendran, que es referiran a l’ampliació de coneixements o l’aprenentatge de tècniques no practicades en la Unitat Docent i adequades al Programa de Formació.
 • Que la Gerència del Centre d’origen es comprometi expressament a continuar abonant al resident la totalitat de les seves retribucions.
 • Que es realitzin en centres acreditats per a la docència o en centres de reconegut prestigi, els quals acceptin expressament l’estada.
 • Que les rotacions externes no donaran dret al rèdit de despeses de viatge ni a dietes d’allotjament i manutenció.
 • Que les rotacions externes no donaran dret a certificats d’aprofitament altres que els que els centres de destí proporcionin.
 • Les rotacions externes figuraran, degudament visades, en el Llibre de l’Especialista en Formació, i el Centre o Unitat on s’han practicat les activitats està obligat a emetre el corresponent informe d’avaluació.

Cada resident pot proposar la rotació que consideri convenient per completar la seva formació i haurà de contactar amb el centre receptor per tal d’obtenir l’acceptació del mateix i un programa de la rotació amb els objectius docents proposats.

La Unitat Docent ha elaborat un catàleg de rotacions que han estat realitzades per residents de promocions prèvies o proposades per centres docents i col·laboradors de la UD.

A tenir en compte:

 • S’ha de respectar l’itinerari formatiu de cada resident alhora de sol·licitar el mes de rotació.
 • No estan contemplades les guàrdies en el centre de rotació externa.
 • El període de rotació externa és com a formació i per tant, la persona que tutoritza la rotació ha de pertànyer a un centre  ja que és el responsable de la formació (En cas de contactar amb una ONG s’ha de tenir en compte que aniríeu com a “cooperants “i en cap cas podríeu actuar com a infermeres) .
 • Les sol·licituds de rotacions externes s’han de presentar a la Secretaria d’Infermeria, amb tota la documentació completa, abans de finalitzar R1.
 • La Unitat Docent ha elaborat un catàleg de rotacions que han estat realitzades per residents de promocions prèvies.

Tramitació de la sol·licitud:

1. El primer pas és contactar amb el centre de destí i sol·licitar la Carta d’acceptació del centre de destí , on ha de constar el lloc de rotació demanada, període de rotació i objectius a assolir durant la rotació.

2. Un cop tinguis la carta d’acceptació del centre de destí, has de complimentar les següents sol·licituds i enviar-les a Secretaria de la UD per correu electrònic.

3. La UD iniciarà els tràmits amb la DGPiR en Salut un cop hagi rebut tota la documentació: Carta d’acceptació, annexes 1 i 2 i l'imprès d’acceptació de les condicions

4. A la tornada, haureu de fer arribar a la Unitat Docent:

b) Normativa per a residents de fora de la UD

Residents de l'Estat Espanyol:

       Els residents interessats a rotar en algun dels nostres centres, han de posar-se en contacte, a través de correu electrònic, amb la Secretaria d'Infermeria de la UD (mleguiagaray.bcn.ics@gencat.cat), especificant la data de la rotació i si hi ha preferència per algun dels nostres centres.

       Les rotacions externes s'aproven a la Subcomissió de Docència d'Infermeria. Un cop aprovada, s'envia la carta d'acceptació al resident per tal que pugui continuar els tràmits amb la seva Comunitat Autònoma.

Residents estrangers:

Els residents interessats a rotar en algun dels nostres centres, han de posar-se en contacte, a través de correu electrònic, amb la Secretaria d'Infermeria de la UD (mleguiagaray.bcn.ics@gencat.cat), especificant la data de la rotació i si hi ha preferència per algun dels nostres centres.

Les rotacions externes s'aproven a la Subcomissió de Docència d'Infermeria. Un cop aprovada, s'envia la carta d'acceptació al resident per tal que pugui continuar els tràmits amb el Ministeri.

 IMPORTANT: Els tràmits amb el Ministeri s'han de fer amb un mínim de 3 mesos d'antelació.

Al finalitzar cada rotació el resident  haurà de complimentar i enviar a la UD el full d'avaluació de la rotació

  (amunt)

Cursos

Programa de Formació Teòric – Pràctic

La formació dels residents d’IFiC al llarg de les diferents rotacions dels dos anys és eminentment clínica, compartida entre hospital, primària i altres dispositius docents. En el programa de formació teòric - pràctic de la UDM d'Atenció Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat es pretén assolir la vessant no clínica.

Aquest programa de formació és obligatori i es distribueix durant els dos anys de residència. L’avaluació conjunta de les diferents rotacions clíniques efectuades i el compliment del programa teòric-pràctic, donarà lloc a l’avaluació de cada any lectiu i al final de la residència. La manca d’ assistència als cursos sense justificació pot comportar una avaluació negativa.

L’assistència al 80% de les hores lectives de cada curs donarà dret al certificat corresponent amb número de registre de la Unitat Docent. Donat que el programa teòric es contempla com a una formació global els certificats s’entregaran en finalitzar la residència.

Els cursos obligatoris que especifica el programa teòric – pràctic segons l’any de residència són:

Dia docent del resident

Part de la formació i recerca en temes específics d’Atenció Primària, a més de la que ofereix cada equip d’AP i la que s’organitza des de la Unitat Docent, s’aborda de forma conjunta amb l’agrupació dels residents en el que denominem dia docent del resident.

L’objectiu de la part de recerca és aprendre mitjançant la planificació i execució d’un projecte de recerca. La metodologia que es segueix són sessions teòriques i adaptades a la realització del projecte d’investigació, i l’avaluació es fa mitjançant la presentació dels resultats en comunicacions a congressos (principalment a la Jornada de Recerca de Residents). Aquesta part està tutoritzada pels tècnics de salut de l’Àmbit.

A la part de formació, tutors experts en temes inclosos al programa de l'especialitat, organitzen sessions teòric-pràctiques de forma rotatòria; i els residents, també de forma rotatòria, s'encarreguen d'organitzar i impartir sessions als seus companys.

Els infermers residents podran assistir a la sessió del dia del resident de medicina si el contingut de la mateixa s’adequa a les seves necessitats formatives

El projecte es presentarà a la “Jornada Anual de Recerca dels residents” on es fan les comunicacions dels projectes dels residents.  

L'assistència al dia docent del resident es obligatòria. Els responsables de cada sessió duran a terme un control d'assistència.

(amunt)

Normativa de guàrdies de la UD 

La Subcomissió de Docència d'Infermeria de la UD aprova la normativa interna de guàrdies que es recull en aquest document.

En cas de requerir una ampliació d'hores, cal que el resident signi una sol·licitud disponible en aquest document. 

  (amunt)

Avaluacions 

Reial Decret d’aspectes formatius

El REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, determina tres tipus d’avaluació: formativa, anual y final.

 - Avaluació formativa: L’objectiu és identificar deficiències i mancances per introduir mesures de millora.      Instruments per a realitzar-la: entrevistes periòdiques tutor/resident i portafoli del resident

- Avaluació anual: L’objectiu és qualificar els coneixements, habilitats i actituds del resident. El Comitè d’Avaluació tindrà en compte les avaluacions i totes les activitats formatives complementàries ( cursos, sessions, participació en activitats del centre...) Pot ser: negativa (recuperable o no recuperable) o positiva ( apte, destacat o excel·lent)

- Avaluació final: L’objectiu és que el Comitè d’Avaluació verifiqui que el nivell de competències adquirit per l’especialista en formació durant tot el període de residència li permet accedir al títol d’especialista.

 

La Unitat Docent disposa d’un sistema d’avaluació bilateral de totes les rotacions i activitats amb la finalitat de detectar problemes i poder introduir millores:

  

Llibre del resident / Portafoli

El llibre del resident o portafoli té com a finalitat facilitar l’avaluació formativa i la tutorització. El portafoli proposat per les Unitats Docents de Catalunya consisteix en un conjunt de tasques que avaluen el progrés competencial en les diferents àrees del programa docent. El contingut del portafoli és confidencial i només és compartit amb el tutor d’atenció primària, que serà el responsable de guiar la seva elaboració.

(amunt)

 Pàgines d'interès i bibliografia

 

 (amunt)