GUIA DEL RESIDENT

INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

 

Centres docents / Programa especialitat

Cursos

Recerca

Comunitària

Guàrdies

 

Rotacions


Avaluacions

Pàgines d’interès i Bibliografia

 

Centres docents

Els centres docents que acullen residents d’IFiC són:

 • Besos: 1 plaça
 • Bon Pastor: 2 places
 • Carles Ribas: 1 plaça
 • CAP Roger (Badal): 1 plaça
 • El Carmel: 1 plaça
 • Gòtic: 1 plaça
 • La Mina: 3 places
 • Poblenou: 1 plaça
 • Raval Sud: 1 plaça
 • Raval Nord: 1 places

Els hospitals de referència són:

 • Hospital Vall d’Hebron: 7 places 
 • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: 4 places 
 • Hospital Parc de Salut Mar: 2 places

Trobareu la seva ubicació a la pestanya “Centres”; tots són de fàcil accés amb transport públic.


Programa de l'especialitat 

ORDEN SAS /1729/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermeria Familiar y Comunitaria.

Protocol de supervisió i responsabilitat progresiva del resident

Els residents d'Infermeria trien el centre on duran a terme les seves activitats relacionades amb l’Atenció Primària i són adscrits a un tutor encarregat de supervisar directament el progrés formatiu del resident al llarg de tota la residència amb un protocol de supervisió gradual que va des d'una supervisió de presència física el primer any pels professionals que prestin serveis a la rotació amb un augment progressiu del nivell de responsabilitat en el decurs del dos anys de residència.

 (amunt)

 

Rotacions

 

 

Programa rotacions

 

Rotacions opcionals

Rotacions externes

 


Programa de Rotacions

Podeu veure l'esquema de rotacions durant la formació EIR.

Amb la guia del resident, comuna a tots els EIR, es contempla el pla de formació, la normativa de rotacions, guàrdies i els mecanismes avaluadors.

Una vegada incorporat el resident se li facilitarà una clau d'accés personal al Pla de Formació Individual (PIF) i els objectius de les rotacions.

El resident, 1 mes abans de començar les rotacions obligatòries de primària (PED, ASSIR, SM, PADES), ha de contactar amb la persona responsable de la rotació per acordar els horaris i altres informacions referents a la rotació.

Al començar cada rotació (CSM,ASSIR...), el resident ha de presentar-se davant del responsable del centre corresponent i lliurar-li la llista de guàrdies que ha de realitzar durant la seva estada al servei i notificar-li totes les circumstàncies que puguin afectar l’assistència normal a les activitats programades (vacances, formació, guàrdies, baixes...). Qualsevol problema que pugi aparèixer durant la seva estada l’haurà de comunicar al seu tutor.

Al finalitzar cadascuna de les rotacions, el resident entregarà i recollirà emplenat, el full d'avaluació del col·laborador docent i el lliurarà a la seva tutora. També haurà de complimentar i enviar on line el full d'avaluació de cada rotació que hagi fet.La Unitat Docent disposa d'un sistema d'avaluació bilateral de totes les rotacions i activitats, amb la finalitat de detectar problemes i poder introduir millores. En el supòsit de que afectin a la formació es comentaran a la Subcomissió de Docència d'Infermeria FiC.

 • El responsable de la rotació hospitalària, dispositiu col·laborador o d'AP, avaluarà al resident al finalitzar la rotació (Full Ministeri) .Heu de facilitar al col·laborador el full d'avaluació (no imprimir directament, descarregar el document editable); recollir-lo emplenat i signat i entregar-lo a la tutora.
 • El resident haurà de fer l'avaluació on line de cada rotació. La principal finalitat del procés d’avaluació es detectar problemes per a poder introduir millores. Si afecten a la formació es comentaran a la Subcomissió de Docència

 

Normes generals de les rotacions opcionals i externes

Durant el segon any, el programa inclou 1 mes de rotació opcional o externa  a proposta de l’ infermer/ra resident sempre i quan sigui acceptada pel seu tutor/ra. S'hauran de sol·licitar abans de finalitzar R1, a qualsevol mes de rotació pel CAP (a excepció dels 3 últims mesos de residència)

L’acceptació estarà condicionada al vist i plau de la Subcomissió de Docència i a l’autorització per part del Departament de Salut/Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (Generalitat de Catalunya).

 Rotacions opcionals

S'entén per rotació opcional aquella que té lloc en un servei que forma part de la UD o que n'és col·laborador o té conveni amb ella, sempre a centres ubicats a Barcelona.

L’acceptació estarà condicionada al vist i plau de la Subcomissió de Docència.

Aquesta és una relació de rotacions optatives realitzades per residents d'altres promocions; els EIR poden fer altres propostes:

Rotacions Externes 

Una rotació externa és aquella que té lloc a centres que no formen part de la UD ni són col·laboradors ni tenen conveni amb ella; inclou centres ubicats a Barcelona.

a) Normativa per a residents de la UD

Es podrà realitzar un mes de rotació externa en altres centres o unitats proposades pel resident o el seu tutor tant a Catalunya, a Espanya com a l’estranger. L’acceptació estarà condicionada al vist i plau de la Subcomissió de Docència d'Infermeria i a l’autorització per part del Departament de Salut/Institut d’Estudis de la Salut (Generalitat de Catalunya). Serà la Unitat Docent la que realitzarà els tràmits de sol·licitud a la DGPiR en Salut.

La Direcció General de Planificació i Recerca en Salut no autoritzarà, en cap cas, rotacions externes en els darrers tres mesos previs a la finalització de la residència.

D’acord amb El DECRET 165/2015 de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya i REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, el personal resident podrà realitzar rotacions externes no previstes en la acreditació atorgada al Centre o Unitat Docent en la que desenvolupa el Programa de Formació sempre que es compleixin els següents requisits:

 • Que els objectius d’aprenentatge que es plantegin no es puguin assolir en els recursos disponibles de la Unitat Docent (centres docents o col·laboradors).
 • Que la rotació externa sigui proposada i autoritzada pels òrgans competents, especificant els objectius que es pretendran, que es referiran a l’ampliació de coneixements o l’aprenentatge de tècniques no practicades en la Unitat Docent i adequades al Programa de Formació.
 • Que la Gerència del Centre d’origen es comprometi expressament a continuar abonant al resident la totalitat de les seves retribucions.
 • Que es realitzin en centres acreditats per a la docència o en centres de reconegut prestigi, els quals acceptin expressament l’estada.
 • Que les rotacions externes no donaran dret al rèdit de despeses de viatge ni a dietes d’allotjament i manutenció.
 • Que les rotacions externes no donaran dret a certificats d’aprofitament altres que els que els centres de destí proporcionin.
 • Les rotacions externes figuraran, degudament visades, en el Llibre de l’Especialista en Formació, i el Centre o Unitat on s’han practicat les activitats està obligat a emetre el corresponent informe d’avaluació.

Cada resident pot proposar la rotació que consideri convenient per completar la seva formació i haurà de contactar amb el centre receptor per tal que confirmin la disponibilitat en el mes sol·licitat i els objectius a assolir.

La Unitat Docent ha elaborat un catàleg de rotacions que han estat realitzades per residents de promocions prèvies. 

A tenir en compte:

 • S’ha de respectar l’itinerari formatiu de cada resident alhora de sol·licitar el mes de rotació.
 • Els residents no tenen cobertura jurídica de responsabilitat civil i no poden atendre pacients.
 • Es poden fer guàrdies en les rotacions externes dins d'Espanya si la Unitat Docent de destí ho autoritza. No estan contemplades les guàrdies en les rotacions externes a l'estranger.
 • El període de rotació externa és com a formació i per tant, la persona que tutoritza la rotació ha de pertànyer a un centre  ja que és el responsable de la formació (En cas de contactar amb una ONG s’ha de tenir en compte que aniríeu com a “cooperants“ i en cap cas podríeu actuar com a infermeres) .
 • Les sol·licituds de rotacions externes s’han de presentar a la Secretaria d’Infermeria, amb tota la documentació completa, abans de finalitzar R1, per a ser aprovades a la Subcomissió

Tramitació de la sol·licitud:

1. El primer pas és contactar amb el centre de destí i sol·licitar la disponibilitat per a acollir un resident, període de rotació i objectius a assolir durant la rotació

2. Un cop tinguis l’acceptació de la disponibilitat del centre de destí, has de complimentar les següents sol·licituds i enviar-les a Secretaria de la UD per correu electrònic:

 •   Acceptació de la disponibilitat del centre de destí per a fer la petició formal des de la UD.
 •   Sol·licitud de rotació externa (annex 1 i 2)
 •   Informe del tutor en relació a la petició de rotació externa.
 •   Imprès d'acceptació de les condicions

3. La UD iniciarà els tràmits amb la DGPiR en Salut un cop hagi rebut tota la documentació.

4. A la tornada, haureu de fer arribar a la Unitat Docent:

b) Normativa per a residents de fora de la UD

Residents de l'Estat Espanyol:

       Els residents interessats a rotar en algun dels nostres centres, han de posar-se en contacte, a través de correu electrònic, amb la Secretaria d'Infermeria de la UD (unitatdocent.bcn.ics@gencat.cat), especificant la data de la rotació i si hi ha preferència per algun dels nostres centres.

       Les rotacions externes s'aproven a la Subcomissió de Docència d'Infermeria. Un cop aprovada, s'envia la carta d'acceptació al resident per tal que pugui continuar els tràmits amb la seva Comunitat Autònoma.

Residents estrangers:

Els residents interessats a rotar en algun dels nostres centres, han de posar-se en contacte, a través de correu electrònic, amb la Secretaria d'Infermeria de la UD (externsud.bcn.ics@gencat.cat), especificant la data de la rotació i si hi ha preferència per algun dels nostres centres.

Les rotacions externes s'aproven a la Subcomissió de Docència d'Infermeria. Un cop aprovada, s'envia la carta d'acceptació al resident per tal que pugui continuar els tràmits amb el Ministeri.

 IMPORTANT: Els tràmits amb el Ministeri s'han de fer amb un mínim de 3 mesos d'antelació.

Al finalitzar cada rotació el resident  haurà de complimentar i enviar a la UD el full d'avaluació de la rotació

  (amunt)

Cursos

Programa de Formació Teòric – Pràctic

La formació dels residents d’IFiC al llarg de les diferents rotacions dels dos anys és eminentment clínica, compartida entre hospital, primària i altres dispositius docents. En el programa de formació teòric - pràctic de la UDM d'Atenció Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat es pretén assolir la vessant no clínica.

Aquest programa de formació és obligatori i es distribueix durant els dos anys de residència. L’avaluació conjunta de les diferents rotacions clíniques efectuades i el compliment del programa teòric-pràctic, donarà lloc a l’avaluació de cada any lectiu i al final de la residència. La manca d’ assistència als cursos sense justificació pot comportar una avaluació negativa.

L’assistència al 80% de les hores lectives de cada curs donarà dret al certificat corresponent amb número de registre de la Unitat Docent. Donat que el programa teòric es contempla com a una formació global els certificats s’entregaran en finalitzar la residència.

Els cursos obligatoris que especifica el programa teòric – pràctic segons l’any de residència són:

Recerca

Dia docent del resident

Part de la formació i recerca en temes específics d’Atenció Primària, a més de la que ofereix cada equip d’AP i la que s’organitza des de la Unitat Docent, s’aborda de forma conjunta amb l’agrupació dels residents en el que denominem dia docent del resident.

A la part de formació, tutors experts en temes inclosos al programa de l'especialitat, organitzen sessions teòric-pràctiques de forma rotatòria; i els residents, també de forma rotatòria, s'encarreguen d'organitzar i impartir sessions als seus companys.

L’objectiu de la part de recerca és aprendre mitjançant la planificació i execució d’un projecte de recerca. La metodologia que es segueix són sessions teòriques i adaptades a la realització del projecte d’investigació, i l’avaluació es fa mitjançant la presentació dels resultats en comunicacions a congressos, principalment a la Jornada de Recerca de Residents on es presenten les comunicacions dels projectes dels residents.

La periodicitat del dia docent és per a R1 i R2 un cop al mes i pels R2 es cada 15 dies 2h. dedicat a recerca.

L'assistència al dia docent del resident és obligatòria. Els responsables de cada sessió duran a terme un control d'assistència.

El projecte de recerca es treballa per agrupacions de residents tutoritzada pels tècnics de salut de l’Àmbit. La distribució és la següent:

 

 

 

  (amunt)

 

Formació en Salut Comunitària

Els residents tenen establert, en el seu itinerari formatiu, una formació sobre Salut Comunitària. Hi ha una part de formació bàsica obligatòria i una part optativa que son el anomenem les guàrdies de comunitària. 

Formació bàsica obligatòria:

Aquesta formació és obligatòria per a tots els residents de la Unitat Docent i consta del següent:

 R1: 

 Curs on-line de Salut Comunitària per a R1: 20 hores.

 • Anàlisi de la situació de salut de l'Àrea Bàsica de Salut de l'EAP del resident i presentació oral de l'informe en sessió a l'EAP.
 • Passeig Comunitari.
 • Concurs de fotografia comunitària.

Guàrdies de Comunitària:

Per altra banda i de forma optativa existeix la possibilitat de fer el que anomenem guàrdies de comunitària.

Els/les residents que vulguin optar a fer guàrdies de comunitària han de presentar a la Unitat Docent no més tard del final de R1, una proposta amb un Programa d'atenció comunitària. Aquest programa ha d'estar elaborat en funció d'uns requisits establerts i ha de ser aprovat per la UDM. 

Un cop aprovat el programa es proporcionarà al/la resident un dossier de treball on s'aniran registrant les activitats comunitàries dutes a terme amb la data, les hores invertides i signatura de la persona responsable. De forma trimestral es presentarà el dossier a la UDM i es tramitarà el pagament de les guàrdies que seran en els mateixos mòduls que les guàrdies laborables del CAP: 4 hores durant R1 i 5 hores durant R2. La mitjana serà d'una guàrdia mensual. 

 Al final de la residència s'entregarà el dossier a la UDM juntament amb el full d'avaluació del seu responsable docent i aquesta esdevindrà una puntuació com a una rotació més i com a activitat complementària a l'avaluació anual. 

Aquí podeu consultar la presentació que s'ha fet a la UDM


Normativa de guàrdies de la UD 

La Subcomissió de Docència d'Infermeria de la UD aprova la normativa interna de guàrdies que es recull en aquest document.

Un cop assolides les hores mínimes de guàrdies, es poden ampliar voluntàriament fins a 691. En cas de requerir una ampliació de més de 691 hores, cal que el resident signi una sol·licitud disponible en aquest document. 

  (amunt)

Avaluacions 

La normativa d'avaluació ve regulada pel Reial Decret d'aspectes formatius:

Avaluació de les rotacions

Informe de Evaluación de la Rotación: Full Ministeri (no imprimir directament, descarregar el document editable)

El responsable de la rotació (hospitalària o d’atenció primària) avaluarà el resident en acabar la rotació usant el full corresponent que conté els objectius de la rotació i les qualificacions d'1 a 10, on el 70% de la puntuació correspon als coneixements i habilitats, i el 30% a les actituds. Les recomanacions de l’escala qualificadora són:

 Cuantitativa  (1-10)

  Cualitativa 

 1-2

Muy insuficiente. Lejos de alcanzar los objetivos de la rotación. Deben indicarse áreas de mejora en el apartado correspondiente.                 

 3-4

Insuficiente. No alcanza todos los objetivos de la rotación, pero podrían alcanzarse con un periodo complementario de formación. Deben proponerse áreas de mejora en el apartado correspondiente y sugerir la duración del periodo complementario.

 5

Suficiente. Alcanza los objetivos de la rotación.

 6-7

Bueno. Alcanza los objetivos de la rotación, demostrando un nivel superior en algunos de ellos.

 8-9

Muy bueno. Domina todos los objetivos de la rotación.

 10

Excelente. Muy alto nivel de desempeño, respecto a los objetivos de la rotación. 

Sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo con la experiencia del colaborador docente con los resultados de la promoción o con otras promociones anteriores de residentes, calificados como muy buenos.

 NA

No se aplica de acuerdo con los objetivos planteados.

 

Avaluació anual

Aquesta avaluació s'emet en base a dos documents:

1. Informe d'avaluació anual, amb el qual s'emet la qualificació global anual del resident en base als següents continguts:

 • La qualificació del tutor en una escala del'1 al 10, i amb un valor del 25% respecte el total.
 • Les qualificacions de totes les rotacions realitzades, ponderades segons la seva durada, i amb un valor del 65% respecte al total.
 • Les activitats complementàries realitzades (publicacions, comunicacions, formació, docència i participació en projectes d'investigació) amb un valor del 10%.

2. Avaluació anual pel comitè d'avaluació, que conté la qualificació quantitativa (1-10) i qualitativa (molt insuficient, insuficient, suficient, bé, molt bo, excel·lent) emesa pel comitè, sent negativa la puntuació menor a 5.

Avaluació final

El Comitè d'avaluació decideix la qualificació final del resident, després de finalitzar el període de residència, basant-se en els resultats de les Avaluacions Anuals. Es ponderen les avaluacions anuals per al càlcul de l'avaluació final d'acord a la progressiva assumpció de les responsabilitats inherents a l'exercici professional de l'especialitat que el resident assumeix a mesura que progressa en la seva formació.

Per calcular la mitjana ponderada s'utilitzen els següents criteris:

 • R1 40%
 • R2 60%

La qualificació de l'avaluació final del Comitè d'Avaluació serà: 

 • POSITIVA: quan el resident ha adquirit el nivell de competències previst en el programa oficial de la seva especialitat, el que li permet accedir al títol d'especialista. La mitjana de les qualificacions del resident està entre 5 i 7,5.
 • POSITIVA DESTACAT: quan el resident domina el nivell de competències previst en el programa oficial de la seva especialitat i ha destacat per sobre de la mitjana dels residents de la seva especialitat, de la seva promoció o de promocions anteriors. La mitjana de les qualificacions del resident és major de 7,5.
 • NEGATIVA: quan el resident no hagi assolit el nivell mínim exigible perquè pugui obtenir el títol d'especialista. No es podrà avaluar negativament els especialistes en formació que hagin obtingut una avaluació positiva en tots els anys del període de residència. La mitjana de les qualificacions del resident és menor de 5. En els documents d'avaluació del resident que sigui avaluat negativament ha d'estar acreditada la manca d'aprofitament i les mesures que el tutor hagi posat en marxa per resoldre-i la seva manca de resultat.

La Unitat Docent disposa d’un sistema d’avaluació bilateral de totes les rotacions i activitats amb la finalitat de detectar problemes i poder introduir millores. En el cas de que afectin a la formació es discutiran a la Subcomissió de Docència d'Infermeria FiC. Al finalitzar cadascuna de les rotacions, el resident entregarà i recollirà el full d'avaluació del col·laborador docent i el lliurarà a la seva tutora. També haurà de complimentar i enviar on line el full d'avaluació de cada rotació que farà el resident.                                                                  

 • - El responsable de la rotació hospitalària o d' AP avaluarà el resident en acabar la rotació (Full Ministeri).
 • - El resident farà l'avaluació on line de cada rotació.   

 

(amunt)

 Pàgines d'interès i bibliografia

 (amunt)

 

Nova Capa...
Nova Capa...