Normativa Laboral

Relació laboral especial

El resident es troba subjecte a una relació laboral especial, regulada mitjançant el REAL DECRETO 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

Els residents no podran realitzar cap altra activitat laboral subjecte a contracte no inclosa en el programa de l’especialitat.

Vacances

Concepte

Les vacances són 22 dies hàbils retribuïts per a cada any natural a realitzar en qualsevol moment de l’any sempre que les necessitats assistencials ho permetin. Durant l'any d'inici i final de residència es gaudirà de la part proporcional de les vacances corresponents al temps treballat durant l'any natural. 

Orientativament, les vacances no poden superar el 25% del temps d'una rotació.

Per a la petició de vacances o qualsevol tipus de permís, el resident haurà d’emplenar el full de sol·licitud de l’ICS. Aquesta sol·licitud haurà de comptar amb el vist i plau del responsable de la rotació i del coordinador hospitalari, o del tutor i coordinador docent del CAP, depenent de l’emplaçament de la rotació. El full de sol·licitud l'hauran de guardar al CAP (independentment d'on s'estigui rotant, hospital o qualsevol rotació de primària, totes les sol·licituds han d'arribar al CAP).

El resident, independentment del lloc on estigui rotant, portarà aquest document signat a la secretaria del seu Centre d’Atenció Primària, i aquests portaran un control i un registre dels dies gaudits, i ho faran arribar a la Unitat de Recursos Humans de l’Àmbit d’Atenció Primària. 

Gaudiment

Les vacances no es poden acumular als dies de lleure, llevat de situacions excepcionals motivades per necessitats del servei.

Les vacances s’han de gaudir abans d’acabar l’any natural corresponent (com a màxim fins el dia 31 de desembre de l'any natural) i es poden començar en qualsevol dia del mes.

Quant a la forma de gaudiment pròpiament dita, es poden fer en un sol període o en més d’un període, d’acord amb la persona interessada i les necessitats del servei i la rotació, però mai es poden agafar dies aïllats de vacances.

Si el gaudiment és fraccionat, es realitza prioritàriament en dos períodes, llevat dels casos excepcionals o com a conseqüència de les necessitats del servei o de la rotació. S’haurà de comptar sempre per dies laborables i el còmput total no podrà excedir en cap cas de 22 dies laborables.

Es recomana als EIR gaudir de les vacances i del dies de lleure durant els mesos que no estiguin realitzant l’estada hospitalària, on tenen programades moltes rotacions de curta durada. En el cas de fer algun dia hauran d’avisar a la responsable hospitalària al començament de l’estada de quatre mesos.

Dies d’Assumptes Personals (dies de lleure)

Concepte

Aquest any 2016 són 6 dies per any treballat, es poden gaudir per assumptes personals i no necessiten justificació, però la seva concessió sempre està subordinada a les necessitats de la rotació, i s’ha de garantir en tots els casos el compliment dels mínims docents. Al igual que les vacances, durant l'any d'inici i final de residència es gaudirà dels dies proporcionals al temps treballat durant l'any natural.

Per a la petició de qualsevol tipus de permís, el resident haurà d’emplenar el full de sol·licitud de l’ICS. Aquesta sol·licitud haurà de comptar amb el vist i plau del responsable de la rotació i del coordinador hospitalari, o del tutor i coordinador docent del CAP, depenent de l’emplaçament de la rotació. El full de sol·licitud l'hauran de guardar al CAP (independentment d'on s'estigui rotant, hospital o qualsevol rotació de primària, totes les sol·licituds han d'arribar al CAP).

Gaudiment

El gaudiment dels dies de lleure s’ha de fer com a màxim fins el 15 de gener de l'any següent. 

En cas de concurrència de peticions (Nadal, Setmana Santa, etc.) s’establiran torns i la persona interessada haurà de triar un dels torns.

 

Hores de formació i finançament d'un congrès

Concepte

El personal resident podrà disposar de 30 hores anuals de formació que s'han d'invertir en l'assistència a congressos o jornades amb la presentació de comunicacions, quina àrea temàtica s’emmarqui dintre del Programa de Formació de l'Especialitat o de la planificació estratègica assistencial de la Gerència de Barcelona.

La Gerència d'AP Barcelona finançarà a cada resident un congrès durant tota la residència. S'ha establert que aquest serà el Congrés Nacional de la Sociedad Española de MFyC (SEMFyC) o el de la Societat Catalana de MFiC (CAMFiC), durant l'any de R4. Per als residents d'infermeria s'ha establert  com a primera opció el Congrès de la FAECAP (Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria) conjunta per a R1 i R2 i com a segona opció el Congres de l'AIFICC (Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya).

Gaudiment

El gaudiment és de 30 hores anuals per any natural. 

Per a la petició d'hores de formació, el resident haurà d’emplenar el full de sol·licitud de l’ICS. Aquesta sol·licitud haurà de comptar amb el vist i plau del responsable de la rotació i del coordinador hospitalari, o del tutor i coordinador docent del CAP, depenent de l’emplaçament de la rotació. El full de sol·licitud l'hauran de guardar al CAP (independentment d'on s'estigui rotant, hospital o qualsevol rotació de primària, totes les sol·licituds han d'arribar al CAP).

Per al finançament del Congreso Nacional SEMFyC, serà la Unitat Docent que es posarà en contacte amb les residents per gestionar-ne la inscripció.

 

Altres Permisos i llicències de conciliació de vida familiar i laboral

Normativa de permisos i llicències. Cal sol·licitar-ho i justificar-ho mitjançant la documentació adient en cada cas (full de sol·licitud).

Respecte a la sol·licitud d'Excedències, segons el REAL DECRETO 1146/2006, estan subjectes a la regulació especificada a l'article 46 del Estatuto de los Trabajadores, quedant exclòs el permís sense sou i la causa prevista a l'apartat 2 que no es podrà reconèixer en cap cas. Donat el caràcter essencialment formatiu d'aquesta relació laboral i els ràpids avenços de les ciències de la salut, si el temps de la suspensió del contracte per excedència resultés superior a 2 anys, el resident s'incorporarà a la part del programa de formació que acordi la comissió de docència de l'especialitat, encara que això suposi la repetició d'algun període avaluat ja positivament. 

Baixes laborals

Els comunicats de baixa laboral s’han de trametre en un termini de 3 dies al CAP i a la Unitat de Recursos Humans de l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat (gestioiseleccio.bcn.ics@gencat.cat), ubicada a C. Balmes, 22, 3a. Planta, 08007 Barcelona (Telèfon centraleta: 93 554 26 36) prèvia comunicació al responsable de la rotació d’aquell moment.

El seguiment de la baixa s’acreditarà mitjançant els comunicats de confirmació. 

En cas de que es pugui tractar d'un període llarg de baixa, permís o excedència, és recomanable escriure un correu electrònic a la Unitat Docent (unitatdocent.bcn.ics@gencat.cat) per avisar sobre la suspensió del període formatiu en curs.

Recuperació del període de baixa laboral, permisos i llicències

En els casos que la suma dels períodes de la baixa laboral, els permisos i les llicències tingui una durada igual o superior a 3 mesos (25% de l’any de residència), s’haurà de recuperar mitjançant la pròrroga del contracte.

El període a recuperar serà igual a la rotació completa, si s’ha perdut tot el període complet de la rotació, i com a mínim el 25% de la durada total de la rotació, si s’ha perdut més del 25% de la mateixa.

Serà la Comissió de Docència qui, en funció de cada cas, determini la durada de la pròrroga.

Prevenció de riscos i salut laboral

En cas de presentar un problema de salut que considereu que està relacionat amb la feina, poseu-vos en contacte amb la Unitat Bàsica de Prevenció (UBP) al Tel: 93 433 77 04. Allà es farà una orientació diagnòstica, s'investigaran les condicions de treball i es derivarà a la mutua de treball si és necessari. 

L'assistència de les malalties professionals, accidents de treball i la prescripció de la baixa, corresponen a la mútua: MC Mutual: Tel Atenció 24h: 900 50 60 70

(anar amunt)

Normativa Docent

Reial Decret d’aspectes formatius

La normativa respecte a la formació de residents ve regulada per:

Per altra banda les Unitats Docents de Medicina Familiar i Comunitària de Catalunya han elaborat un document sobre SUPERVISIÓ I GRAU DE RESPONSABILITAT DEL METGE RESIDENT DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA EN L'ÀMBIT DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA.